Besluitenlijst Presidiumvergadering 14 december 2016

 1. Het Presidium stemt in met het aanhangig maken van het voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde om bij stemmingen op basis van een voordracht door een commissie stemmen op personen die niet in de voordracht worden genoemd als ongeldig te beschouwen.
 2. Het Presidium zal de Kamer voorstellen de parlementaire enquête Fyra te beëindigen.
 3. Het Presidium stemt in met het toekennen van een bedrag ter grootte van €8.360 voor het onderzoek van rapporteurs Maij en Omtzigt over de Brexit.
 4. Het Presidium verleent de groep Monasch geen dispensatie bij de lengte van de termijn voor de benoeming van bestuursleden. Het Presidium verleent ontheffing van de verplichting dat de medebestuurders afkomstig zijn uit de fractie. Het Presidium besluit dat de nieuw op te richten stichting ondersteuning Kamerlid J. Monasch een gecombineerde verantwoording over 2016 en 2017 mag aanleveren.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 30 november 2016

 1. Het Presidium besluit in te stemmen met het rapport van de klankbordgroep Versterking Kennis- en onderzoeksagenda, alsmede met het voorstel aanpak organisatie naar aanleiding van het rapport van de Klankbordgroep Versterking Kennis- en Onderzoeksagenda.
 2. Het Presidium stemt in met het voorstel van de commissie voor Economische Zaken om in opdracht van de Kamer drie position papers te laten schrijven over de passendheid en houdbaarheid van de Mededingingswet.
 3. Het Presidium stemt in met het voorstel tot vaststelling van het herfstreces 2017 tot en met het zomerreces 2018.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 16 november 2016

 1. Het Presidium besluit in te stemmen met de nota n.a.v. het verslag en een nota van wijziging bij het voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde inzake financiële ondersteuning fracties en spreektijden.
 2. Het Presidium stemt in met de normbegroting voor de parlementaire ondervraging en met het voorstel om de Griffier mandaat te geven uitgaven te doen om de ondersteuning van een parlementaire ondervraging te beginnen op basis van de normbegroting, met een verantwoording achteraf.
 3. Het Presidium stemt in met het wijzigen van de datum van indienen van de verantwoording door de fracties van 1 april 2017 naar 1 juli 2017, in verband met de termijn tussen de verkiezingen en de verantwoordingsdatum. Fracties die na de verkiezingen in 2017 niet in de Tweede Kamer terugkeren dienen hun verantwoording over 2017 voor 1 oktober 2017 in.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 2 november 2016

 1. Het Presidium stemt in met de overdracht van de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de commissie voor Financiën en zal het voorstel hierover ter instemming aan de Kamer voorleggen.
 2. Het Presidium stelt het behandelschema voor de Najaarsnota 2016 en de suppletoire begrotingen vast.
 3. Het Presidium gaat akkoord met het verzoek om aan de Kamer voor te stellen de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken advies te vragen over het initiatiefwetsvoorstel van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000.
 4. Het Presidium stemt in met de voorgestelde benoemingen van vertrouwenspersonen en verzoekt nog een extra vertrouwenspersoon te benoemen.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 5 oktober 2016

 1. Het Presidium stemt in met de begrotingen behorende bij de voorstellen ‘parlementaire ondervraging fiscale constructies’ en legt beide voorstellen voor aan de Kamer ter plenaire besluitvorming.
 2. Het Presidium besluit tot een nadere wijziging van het voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde, de Regeling financiële ondersteuning fracties en de Regeling vertrouwelijke stukken naar aanleiding van het voorstel van de werkgroep-Bisschop en verzoekt het voorstel snel in te dienen bij de Kamer.
 3. Het Presidium stemt in met het schriftelijke antwoord aan het lid Omtzigt aangaande de vraag over de IORP-richtlijn.
 4. Het Presidium stemt in met het verzoek van de commissie Infrastructuur en Milieu tot deelname aan de VN-klimaatconferentie te Marrakech van 14 tot en met 18 november 2016.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 14 september 2016

 1. Het Presidium besluit in te stemmen met het protocol beëindigen accounts Kamerleden, met de aanpassing dat het emailaccount na beëindiging van het Kamerlidmaatschap drie weken wordt opengehouden, tenzij een Kamerlid verzoekt het account onmiddellijk te beëindigen.
 2. Het Presidium stemt in met de realisatie van een Engelse bewerking en vertaling van het boek ‘In dit huis, twee eeuwen Tweede Kamer’; met de kanttekening dat de kosten niet meer dan €10.000 mogen bedragen.
 3. Het Presidium besluit in te stemmen met het aanmelden van de voorgestelde najaarsnotamutaties.
 4. Het Presidium besluit het voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde, de Regeling financiële ondersteuning fracties en de Regeling vertrouwelijke stukken naar aanleiding van het voorstel van de werkgroep-Bisschop, in te dienen bij de Kamer.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 6 juli 2016

 1. Het Presidium besluit  dat de begrotingsstukken op vrijdag 16 september 2016 onder embargo worden aangeleverd, zodat de Algemene Politieke Beschouwingen in de week van Prinsjesdag kunnen plaatsvinden. Het Belastingplan en de Macro-economische Verkenningen ontvangt de Kamer op Prinsjesdag zelf. Het Presidium gaat tevens akkoord met het voorgestelde behandelschema voor de begrotingen 2017.
 2. Het Presidium besluit de brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de motie-Duthler c.s. (EK 34000-Q) door te geleiden naar de Kamer voor plaatsing op de stemmingslijst.
 3. Het Presidium stemt in met de aanpak om een protocol op te stellen voor het creëren en beëindigen van accounts van Kamerleden en andere kamerbewoners. Na bespreking met de ambtelijke secretarissen wordt het protocol geagendeerd in het Presidium.
 4. Het Presidium stemt niet in met het werkbezoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan Canada, omdat dit werkbezoek buiten het reces plaatsvindt.
 5. Het Presidium besluit de commissie van In- en Uitgeleide Leden Koninklijk Huis evenals voorgaande jaren samen te stellen op basis van de criteria anciënniteit in combinatie met fractiegrootte.
 6. Het Presidium besluit geen toestemming te verlenen aan een expositie in het gebouw van de Tweede Kamer naar aanleiding van het herdenkingsjaar 65 jaar Molukkers in Nederland, omdat deze niet voldoet aan de criteria.
 7. Het Presidium besluit een wijziging aan te brengen in de toelichting op het amendement ramingsbijstelling Voorjaarsnota.
 8. Het Presidium besluit dat het de discretionaire bevoegdheid van de Voorzitter is om in de plenaire zaal te herdenken of stil te staan bij gebeurtenissen, en om de richtlijnen hiervoor te actualiseren.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 22 juni 2016

 1. Het Presidium besluit met terugwerkende kracht akkoord te gaan met het verzoek om de kosten van de lunchbijeenkomst van het side-event van de rapporteurs Single European Sky ten laste te brengen van het kennis- en onderzoeksbudget. Het Presidium besluit dat verzoeken voor uitgaven die rapporteurs maken ten laste van het kennis- en onderzoekbudget tot een bedrag van €5.000,00 in het vervolg niet meer aan het Presidium hoeven te worden voorgelegd.
 2. Het Presidium besluit in te stemmen met de aanbevelingen van de werkgroep Benoemingen en Voordrachten, en de Griffier te verzoeken uitvoering te geven aan de maatregelen die in het rapport worden voorgesteld, voor zover deze de werkwijze van de Kamer betreffen. Tevens besluit het Presidium tot openbaarmaking van het rapport van de werkgroep en doorgeleiding naar de Kamer. 

Besluitenlijst Presidiumvergadering 25 mei 2016

 1. Het Presidium besluit dat de Nota naar aanleiding van het verslag Raming 2017, na verwerking van de gemaakte opmerkingen, kan worden doorgeleid naar de Kamer.
 2. Het Presidium heeft gesproken over de achterstallige uitbetaling van de fractiekosten en heeft besloten als Presidium in gezamenlijkheid twee amendementen in te dienen.
 3. Het Presidium heeft besloten de aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Fyra met betrekking tot de Wet op de parlementaire enquête (Wpe) door te geleiden naar de tijdelijke commissie evaluatie Wpe.
 4. Het Presidium stemt in met de volgende taakafbakening tussen het Presidium en de Commissie voor de Werkwijze der Kamer:
 • Bij vraagstukken over de werkwijze bepaalt het Presidium eerst of het advies van de CWW ter zake wil inroepen. Indien het daartoe besluit, wordt elke inhoudelijke discussie in het Presidium opgeschort.
 • Kamercommissies worden gewezen op de mogelijkheid om vraagstukken betreffende de werkwijze rechtstreeks aan de CWW voor te leggen. Het Presidium wordt daarvan in afschrift op de hoogte gesteld. Ook van de zijde van de CWW wordt het Presidium vervolgens op de hoogte gehouden. Het is aan het Presidium om eventuele voorstellen betreffende de werkwijze van de Kamer aan de Kamer ter goedkeuring voor te leggen.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 20 april 2016

 1. Het Presidium stelt aan de Kamer voor de Adviescommissie Vreemdelingenzaken advies te vragen over een initiatiefwetsvoorstel van het lid Voortman. Dit voorstel gaat over vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije en het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije (Kamerstuk 34079).
 2. Het Presidium stemt in met het toekennen van een reisbudget voor een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk in het kader van het rapporteurschap ‘gezondheidscheck Vogel- en Habitatrichtlijn’.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 30 maart 2016

 1. Het Presidium heeft kennisgenomen van de goedkeurende controleverklaring van de Auditdienst Rijk (ADR) over het begrotingshoofdstuk Staten-Generaal (IIa). De aanbevelingen van de ADR worden door de ambtelijke organisatie opgepakt. Het Presidium is het niet eens met de duiding van de trekkingsrechten door de ADR en heeft verzocht daarover met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in gesprek te gaan.
 2. Het Presidium stemt niet in met het verzoek van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor een reisbudget.
 3. Het Presidium ontraadt de moties-Klein (33 959 nr. 5 en nr. 6)
 4. Het Presidium neemt kennis van de gang van zaken in het VAO BEPS van 22 maart jl. en is van mening dat het gebruikelijk is dat een bewindspersoon richting Kamer een oordeel geeft over een ingediende motie, maar dat het aan de Kamer is om een motie te wegen bij de stemming over de motie.

Besluitenlijst Presidiumvergadering 23 maart 2016

 1. Veiligheidsketen
  De directeur Bedrijfsvoering en Informatisering informeert de Presidiumleden over de veiligheidsketen.
   
 2. Aanpassen wetgeving n.a.v. rapport moderniseringstraject Wet ministeriële verantwoordelijkheid.
  Het Presidium besluit om de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te vragen gezamenlijk te komen met een voorstel tot wijziging van de Wet ministeriële verantwoordelijkheid. Voorafgaand zullen de beide Kamervoorzitters een gesprek hebben met beide ministers.
   
 3. Advies van de commissie Financiën over Verantwoordingsdag 2016, de behandeling van de jaarverantwoording over 2015 en de Voorjaarsnota 2016.
  Het Presidium is akkoord om het Verantwoordingsdebat tussen fractievoorzitters, de minister-president en de minister van Financiën te laten plaatsvinden op donderdag 26 mei 2016. Het Presidium is tevens akkoord met de voorgestelde behandeldata voor de jaarverantwoording over 2015 en de Voorjaarsnota 2016.
  De brief van de commissie Financiën met de precieze data zal worden doorgestuurd naar de Kamer.
   
 4. Voorstel vervroegen tijdstip aanbieden verantwoordingsstukken op 18 mei 2016.
  Het Presidium is akkoord met het voorstel om het tijdstip voor de aanbieding van de Verantwoordingsstukken op 18 mei 2016 te vervroegen van 13.00 uur naar 10.15 uur.
   
 5. Kader besluitvorming vergaderen bij referenda.
  Wanneer er een raadgevend referendum wordt gehouden zal het Presidium per keer aan de Kamer voorleggen om niet te vergaderen op de dag van het referendum. Daarbij kan het Presidium ook voorstellen om niet te vergaderen op avonden die aan de dag van het referendum voorafgaan.
   
 6. Raming 2017
  Het Presidium stemt met enkele aanpassingen in met de Raming 2017 en stuurt de Raming voor verdere behandeling door naar de vaste commissie voor BZK.

Besluitenlijst Presidium 9 maart 2016

 1. Toekomst- en Onderzoeksagenda
  Het Presidium stelt de Kamer voor het instrument Toekomst- en Onderzoeksagenda te beëindigen en de instrumenten voortaan op een andere manier te faciliteren.
 2. Verzoek commissie Economische Zaken om voorlichting te vragen aan de Raad van State
  Het Presidium stemt in met het verzoek om voorlichting te vragen aan de Raad van State over de tarieven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en zal dit verzoek doorgeleiden aan de Kamer.
 3. Begroting Rapporteurschap Europese Kiesakte
  Het Presidium stemt in met de begroting van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken voor een rapporteurschap ten behoeve de herziening van de Europese Kiesakte.
 4. Ophoging reisbudgetten commissies
  Het Presidium stemt in met de reisbudgetten voor de vaste Kamercommissies voor 2016 en voorts met de voorgestelde heroverweging van de systematiek voor 2017.

Besluitenlijst Presidium 18 februari 2016

 • Het Presidium geeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu in overweging om in overleg te gaan met de minister/staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu inzake de informatievoorziening over verdragswijzigingen.
 • Het Presidium besluit tot vaststelling van de definitieve financiële bijdrage fracties 2014 en biedt de verantwoordingen en controleverklaringen ter informatie aan de Kamer aan. Daarnaast besluit het Presidium om jaarlijks op de derde donderdag in juni de definitieve vaststelling van deze cijfers aan de Kamer aan te bieden.
 • Het Presidium heeft kennis genomen van de positieve uitkomsten van de controle door de Belastingdienst over boekjaar 2013. Op onderdelen zijn er aanpassingen noodzakelijk, zoals het doorberekenen van btw.
 • Het Presidium besluit de bestaande vergoedingen voor mobiele telefoonkosten te handhaven.
 • Het Presidium stemt in met de samenstelling van een Kamerdelegatie voor de Nationale Herdenking op 4 mei en voor de Nationale Viering van de Bevrijding 2016 op 5 mei en leidt de brief van het National Comité 4 en 5 mei daartoe door aan de fractievoorzitters.

Besluitenlijst Presidium 18 februari 2016

 • Het Presidium besluit het rapport van de werkgroep Benoemingen en voordrachten in handen te stellen van de Commissie voor de Werkwijze (CWW) en die commissie te verzoeken aan de bij de benoeming/voordrachten betrokken Kamercommissies commentaar te vragen op het rapport. Het Presidium geeft bij dit verzoek enkele aandachtspunten mee. De CWW zal vervolgens zijn standpunt bepalen en daarover advies uitbrengen aan het Presidium.
 • Het Presidium is akkoord met het verzoek van de Tijdelijke Commissie Breed Welvaartsbegrip om hun onderzoek met een maand te verlengen, binnen de eerder ingediende begroting. Het onderzoek is hierna afgerond.

Besluitenlijst Presidium 20 januari 2016

Besluitenlijst Presidium 16 december 2015

 • Het Presidium stelt aan de Kamer voor om, na vaststelling van de profielschets door de Kamer, de termijn voor de kandidaatstelling Voorzitter Tweede Kamer te openen op maandag 11 januari 2016 om 10.00 uur en te sluiten op dinsdag 12 januari 2016 om 10.00 uur, om vervolgens de verkiezing op woensdag 13 januari 2016 te laten plaatsvinden.
 • Het Presidium stemt in met de Regeling omgang met anonieme post. Dit betreft de formele bekrachtiging van de op 4 november 2015 door het Presidium geaccordeerde procedure.

Besluitenlijst Presidium 15 december 2015

 • Het Presidium legt aan de Kamer een profielschets ter vaststelling voor.
 • Het Presidium stelt aan de Kamer voor om, na vaststelling van de profielschets door de Kamer, de termijn voor de kandidaatstelling Voorzitter Tweede Kamer te doen eindigen op dinsdag 12 januari 2016 om 10.00 uur en om op woensdag 13 januari 2016 de verkiezing te houden.

Besluitenlijst Presidium 2 december 2015

 • Het Presidium hecht aan een zo transparant mogelijk besluitvormingsproces en besluit daarom, op basis van het uitgebrachte advies door de commissie voor de Werkwijze, om niet standaard over te gaan tot het enkel oplezen van de motienummers zonder omschrijving bij stemmingen over die moties. In bijzondere gevallen kan afgeweken worden van de standaard werkwijze en wél worden volstaan met het voorlezen van motienummers bij stemmingen.
 • Het Presidium besluit de vaste commissies voor V&J en VWS te verzoeken om een voorstel voor een proefproject te bespreken en hierover terug te koppelen aan het Presidium. Het proefproject betreft een voorstel inzake de motie-Segers c.s. waarin het Presidium wordt verzocht de mogelijkheden te onderzoeken van een algemeen overleg van bijzondere aard waarbinnen moties kunnen worden ingediend (Kamerstuk 34 183, nr. 29)
 • Het Presidium stemt in met het conceptinstellingsbesluit werkgroep fractievorming. De Voorzitter van de werkgroep is de Voorzitter van de Kamer. Daarnaast zal de werkgroep bestaan uit één lid uit elke fractie met meer dan 10 zetels (VVD, PvdA, SP, CDA, PVV en D66), twee leden uit de fracties met minder dan 10 zetels gezamenlijk (CU, GroenLinks, SGP, PvdD en 50Plus) en één lid uit de groepen gezamenlijk die tijdens de huidige zittingsperiode zijn ontstaan (Kuzu/Öztürk, Bontes/Van Klaveren, Houwers, Klein en Van Vliet).
 • Het Presidium besluit om de Regeling Grote Projecten conform het voorstel van de Commissie voor de Rijksuitgaven te evalueren. Voor externe uitvoering kan maximaal € 70.000 inclusief BTW worden besteed.
 • Het Presidium besluit de Kamer bij brief te verzoeken in te stemmen met het besluit tot een harmonisatie en vereenvoudiging van de regelingen over declaraties van buitenlandse dienstreizen, door het Reisreglement griffie IB te vervangen door de Reisregeling Buitenland.
 • Het Presidium benoemt mevrouw A. Kooij tot vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.

Besluitenlijst Presidium 11 november 2015

 • Het Presidium stemt in met de verdere ontwikkeling van een nieuw monument van de Staten-Generaal voor gevallenen tijdens oorlogen en missies na WOII.
 • Het Presidium besluit een politieke werkgroep in te stellen die zich, onder voorzitterschap van de Kamervoorzitter, buigt over fractievorming, mede op basis van de notitie “fractieafsplitsingen” zoals die tijdens het wetgevingsoverleg over de Raming van de Kamer voor 2016 is besproken.
 • Het Presidium stemt in met het verzoek van de voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een informerende brief te sturen aan PostNL inzake het op 10 september 2015 gehouden rondetafelgesprek over pakketbezorgers.
 • Het Presidium stemt in met het voorstel recessen tot en met het zomerreces 2017.

Besluitenlijst Presidium 4 november 2015

 • Het Presidium stemt in met de conceptnotitie “Regeling omgang met anonieme post”, waarmee per heden een eenduidig, Kamerorganisatie-breed geldend kader in werking treedt. Op basis van dit concept wordt een regeling opgesteld (voorzien van een toelichting) die ook zal worden gepubliceerd.

 • Het Presidium verzoekt de Voorzitter in gesprek te gaan met de minister van BZK over de financiering van de fractiekostenregeling.

 • Het Presidium stemt in met het voorstel van de Gemengde Commissie voor Afstemming en Advies voor de interparlementaire betrekkingen tot vervanging van het Reisreglement Buitenland door de Reisregeling Buitenland. Hierdoor worden alle vergoedingen van door leden van de Kamer gemaakte reis- en verblijfkosten in de toekomst gebaseerd op de Reisregeling Buitenland per 1 januari 2016. Tegelijkertijd kiest het Presidium ervoor om de vergoeding van de ‘kleine kosten’ voor alle reizen aan te laten sluiten bij de regels die gelden voor rijksambtenaren. Dit besluit wordt separaat ter goedkeuring aan de Kamer voorgelegd. Het Presidium trekt zijn besluit uit 1990, om Brussel in het kader van reizen van de leden van de Kamer te zien als binnenland, in.

 • Het Presidium stemt in met de uitvoering van drie toezeggingen n.a.v. het Wetgevingsoverleg Raming 2016, waarmee alle toezeggingen zijn uitgevoerd. Deze toezeggingen betreffen het bijstellen van het streefcijfer voor de Kamer van de maatschappelijke stages van 100 naar 45; het informeren van de Kamer over de aanlevering van de stukken door de Algemene Rekenkamer; de toegankelijkheid daarvan en de digitale verwerking en archivering en ten slotte het ter advisering doorgeleiden van het draaiboek voor de formatie aan de Commissie voor de Werkwijze.

Besluitenlijst Presidium 7 oktober 2015

 • Het Presidium besluit het verzoek van de vaste commissie voor I&M aan het Presidium, om te bezien of het wenselijk is om als Kamer het kabinet te verzoeken de informatievoorziening over verdragswijzigingen te verbeteren, ter advisering aan de commissie voor de Werkwijze voor te leggen.
 • Het Presidium stemt in met het advies van de commissie voor de Werkwijze om inzake structureel invoeren van het uitsluitend noemen van het nummer van een motie nader beraad door de commissie te laten plaatsvinden. Ten aanzien van het advies inzake stemmomenten besluit het Presidium de bestaande praktijk te handhaven.
 • Het Presidium stemt in met het voorstel de fractiekostenregeling aan te passen. Fracties wordt gevraagd in de toekomst openbaar te verantwoorden over giften en schulden analoog aan hetgeen is geregeld in de Wet financiering politieke partijen. Een wijzigingsvoorstel wordt voorbereid en voorgelegd aan de Kamer.

Besluitenlijst Presidium 23 september 2015

 • Het Presidium gaat akkoord met de organisatie van acht historische Twitterdebatten in het kader van de viering van Tweehonderd jaar Staten-Generaal, met daarbij telkens een minisymposium.
 • Het Presidium stemt in met het voorgelegd onderzoek Breed Welvaartsbegrip en de bijbehorende begroting. Dit besluit zal worden gecommuniceerd aan de tijdelijke commissie Breed Welvaartsbegrip.

Besluitenlijst Presidium 9 september 2015

 • Het Presidium is ontstemd over het vroegtijdig lekken van de Prinsjesdagstukken, die nog niet in het bezit van de Kamerleden zijn, en zal het ongenoegen hierover per brief aan de minister-president bekend maken.
 • Het Presidium besluit om de tijdelijke commissie Breed Welvaartsbegrip toestemming te verlenen voor de eerste fase van het onderzoeksvoorstel: een verkennend literatuuronderzoek. De bijbehorende deelbegroting wordt aan het Presidium voorgelegd.
 • Het Presidium besluit, overeenkomstig het voorstel van de commissie voor Financiën en de commissie voor de Rijksuitgaven (pdf), om de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven voor de resterende zittingsduur als experiment over te dragen aan de vaste commissie voor Financiën. In de zomer van 2016 wordt dit (tussentijds) geëvalueerd.
 • Het Presidium stemt in met de voortgang van het voorstel om in overleg met de ambtelijk secretarissen een voorstel uit te werken voor het opnemen van een bepaling in de fractiekostenregeling inzake het openbaar maken van giften aan fractiestichtingen.
 • Het Presidium verleent decharge voor de uitvoering van het project ‘elektronische presentielijst’; met de introductie van de elektronische presentielijst op 1 september 2015 is dit project afgerond.
  Het Presidium stemt voorts in met de lancering van de app ‘Debat Direct’ (voorheen: ‘second screen’) op 1 oktober 2015, in de vorm van een bètaversie voor een testgroep.
  Op basis van feedback van de testgroep wordt de app aangepast, en in het voorjaar van 2016 definitief in gebruik genomen.

Besluitenlijst Presidium 1 juli 2015

Besluitenlijst Presidium 24 juni 2015

 • Het Presidium stemt in met het standpunt van de commissie voor de Rijksuitgaven dat de door de minister van Financiën mede namens de minister-president bij brief van 29 april 2015 voorgestelde versnelling van de begrotingsbehandeling in beide Kamers van de Staten-Generaal, niet in het belang is van het budgetrecht van de Kamer.
 • Het Presidium besluit inzake het onderzoeksvoorstel parlementair onderzoek “breed welvaartsbegrip” om aan de Kamer voor te stellen om nu alleen over te gaan tot het instellen van een Tijdelijke commissie en om deze commissie opdracht te geven om het onderzoeksvoorstel aan een herziening te onderwerpen. Na het uitbrengen van deze herziening kan tot besluitvorming over het onderzoeksplan worden overgegaan.
 • Het Presidium heeft de afrekeningen van de fracties over 2013 vastgesteld. De fractieafrekeningen worden met ingang van het verslagjaar 2014 openbaar gemaakt.
 • Het Presidium heeft, conform de aanbevelingen van de commissie Van Oosten een Vertrouwenspersoon Integriteit benoemd: mevrouw W. Sorgdrager. De benoeming is voor drie jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming.

Besluitenlijst Presidium 10 juni 2015

Besluitenlijst Presidium 3 juni 2015

 • Het Presidium heeft besloten om de brief van de minister van Financiën d.d. 29 april 2015 over de versnelling van de begrotingsbehandeling ter behandeling en advisering aan het Presidium in handen te stellen van de commissie voor de Rijksuitgaven. Het Presidium zal hierover nog vóór het aanstaande zomerreces een besluit nemen.
 • De aanvraag van de voorzitter van de PVV-fractie in de Tweede Kamer om een expositie van de zogenaamde 'Garland cartoons' in de Tweede Kamer toe te staan is afgewezen, omdat de tentoonstelling niet voldoet aan eerder door het Presidium vastgelegde criteria voor het houden van tentoonstellingen in het Tweede Kamergebouw.
 • Het Presidium stemt, conform de voordracht van de DBV, F en P&O in met de voordrachten voor de Klachtencommissie en een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.
 • Het Presidium stemt in met de voorgestelde procedure voor openbaarmaking van goedgekeurde fractieverantwoordingen. Dit zal vanaf 2016 plaatsvinden op de derde donderdag in juni.

Besluitenlijst Presidium 29 april 2015

 • Het Presidium stemt in met het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 16 april 2015 om aan de Kamer voor te stellen om advies te vragen aan het Rathenau Instituut over de implicaties van vier scenario’s voor het wetenschapsbestel conform de aangenomen motie van de leden Duisenberg, Mei Li Vos, Rog en Van Dijk (Kamerstuk 31 288, nr. 421).
 • Het Presidium stemt in met het voorstel benoeming opvolgend Griffier. Het voorstel wordt aan de Kamer ter instemming voorgelegd.

Besluitenlijst Presidium 22 april 2015

 • Het Presidium stelt de Kamer voor om het Verantwoordingsdebat te voeren op dinsdag 26 mei 2015, in aanwezigheid van de minister-president en de minister van Financiën. Tevens worden data voorgesteld voor inbrengtermijnen voor vragen over de jaarverslagen 2014 en de suppletoire begrotingswetten 2015; ook deze worden ter stemming doorgeleid naar de Kamer (Lees de brief van de commissie voor de Rijksuitgaven aan het Presidium).
 • Het Presidium stemt in met de brief van de commissie voor de Werkwijze, waarmee de Kamer wordt geïnformeerd over het feit dat er onvoldoende draagvlak bestaat om het Reglement van Orde aan te passen in de lijn van beide genoemde overwegingen in de motie-Neppérus c.s. (33924, nr. 8). De Commissie voor de Werkwijze  heeft zich op verzoek van het Presidium gebogen over de uitwerking van de motie, heeft meerdere varianten onderzocht, maar voor geen van deze varianten was een meerderheid te vinden. De commissie wacht nadere voorstellen van de leden omtrent het vragenuur en het ‘opschalen’ van dertigledendebatten naar veertigledendebatten af en acht het onderzoek naar de mogelijkheid tot uitvoering van de motie afgerond.
 • Het Presidium heeft kennisgenomen van een mogelijke verantwoordingsvariant  op de huidige ‘regeling financiële verslaglegging fracties’. Het Presidium integreert deze notitie in de behandeling van de Raming van de Kamer voor 2016, zodat de Kamer zich hierover een oordeel kan vormen.
 • Het Presidium besluit de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en (de Landbouwpoot) van de vaste commissie voor Economische Zaken een eigenstandig reisbudget toe te kennen.
 • Het Presidium stelt dat gebruik van de plenaire zaal door externe organisaties altijd een expliciete relatie met de kernactiviteit met het parlement moet hebben. De volgende drie organisaties zijn en blijven welkom om hun (twee-) jaarlijkse bijeenkomsten te houden in de Plenaire Zaal: Het Nationaal Jeugddebat; het Studentenparlement en de Politieke Jongerenorganisaties (PJO).    
 • Het Presidium stemt in met de doorgeleiding van de adviesaanvraag van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Raad voor Cultuur over de Nationale Monumentenorganisatie in oprichting.

Besluitenlijst Presidium 15 april 2015

Het Presidium stemt in met de brief aan het lid Voortman en de bijbehorende bijlagen: de notitie ‘gang van zaken omtrent de benoeming van een Nationale ombudsman’, de aangifte d.d. 2 juli 2014, de appreciatie van de Landsadvocaat en de notulen van de betreffende agendapunten van de Presidiumvergaderingen van 25 juni 2014 en 2 juli 2014.

Besluitenlijst Presidium 1 april 2015

 • Het Presidium besluit de Toekomst- en Onderzoeksagenda per 2016 op een andere wijze vorm te geven en verzoekt de commissie voor de Werkwijze om aan de flexibilisering van dit nuttige instrument praktisch uitvoering te geven.
 • Het Presidium heeft kennisgenomen van de notitie over fractievorming en afsplitsingen van fracties in de Tweede Kamer. Het Presidium integreert deze notitie in de behandeling van de Raming van de Kamer voor 2016, zodat de Kamer zich hierover een oordeel kan vormen. Een nadere duiding van dit besluit treft u hier aan.
 • Het Presidium bekrachtigt de door de Stafdienst FEZ goedgekeurde financiële verantwoording van de tijdelijke commissie ICT. Deze verantwoording wordt door de tijdelijke commissie ICT na decharge openbaar gemaakt via haar commissiepagina. Voorts verleent het Presidium fiat voor decharge van de tijdelijke commissie ICT, zo snel mogelijk na stemming over de moties ingediend bij het nog te voeren debat tussen Kamer en Regering.
 • Het Presidium stemt in met de evaluatie van de parlementaire enquête-commissie Woningcorporaties en daarmee met het volgende: de evaluatie en de aanbevelingen om (de werking van) de Wet op de parlementaire enquête 2008 te verbeteren, worden ter nadere uitwerking voorgelegd aan de Tijdelijke commissie evaluatie Wet Parlementaire Enquête; de verbetersuggesties over fractiegewijze stemmingen op woensdag/donderdag en over de wijze van eedaflegging, worden voor kennisgeving aangenomen; de evaluatie wordt ter kennis gebracht aan alle leden. Ten slotte wordt aan de Kamer voorgesteld om de parlementaire enquêtecommissie formeel te beëindigen.
 • Het Presidium onderschrijft de vragen die de Bouwbegeleidingscommissie in haar brief aan het Presidium stelt over de renovatieplannen Binnenhof en volgt het advies van deze commissie om de vragen door te geleiden naar de bestuurlijke stuurgroep Renovatie Binnenhof.
 • Het Presidium stemt in met het voorgestelde tijdpad van de Algemene Bestuursdienst over de reorganisatie van de ambtelijke organisatie. 

De overige agendapunten zijn doorgeschoven naar de Presidiumvergadering van 15 april a.s.

Besluitenlijst Presidium 25 maart 2015

 • Het Presidium neemt kennis van de evaluatie behandeling Rijksbegroting 2015 door de Commissie voor de Rijksuitgaven. Het Presidium geleidt de evaluatie door naar de Kamer en verzoekt de Voorzitter om met de MP tot een Embargoregeling te komen; de overige gedane suggesties neemt het Presidium niet over. Het Presidium ziet met belangstelling uit naar de aangekondigde wijziging van de Comptabiliteitswet. (Klik voor het achterliggende stuk (pdf))
 • Het Presidium stemt in met de notitie benoeming en procedure vertrouwenspersoon Integriteit. De notitie bestaat onder meer uit een profielschets. Deze notitie komt voort uit één van de aanbevelingen van de commissie Van Oosten, om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Het achterliggende stuk treft u hier aan (pdf).
 • Het Presidium neemt kennis van ‘De Staat van de Kamer’ en besluit deze door te geleiden naar de Kamer, ter behandeling door de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken. De Staat is het jaarverslag over 2014 en zal gevoegd worden bij de Ramingsstukken 2016. De Staat is openbaar en te raadplegen via Parlis. U kunt het document ook hier raadplegen (pdf).
 • Het Presidium neemt kennis van de stukken Raming 2016 en besluit deze door te geleiden naar de Kamer, ter behandeling door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. De Raming is openbaar en te raadplegen via Parlis. U kunt  de documenten ook hier raadplegen (pdf).
 • Het Presidium stemt in met de voorgestelde stappen naar aanleiding van twee klachten waarbij de richtlijnen voor het maken van opnames in de gebouwen door de pers zijn overtreden.

Besluitenlijst Presidium 4 maart 2015

 • Het Presidium stemt in met de nadere duiding van het begrip ‘belangen’ in artikel 151a, eerste lid in het Reglement van Orde door de werkgroep Integriteit.
  Op verzoek van het Presidium heeft de werkgroep Integriteit zich gebogen over een nadere duiding van het begrip ‘belangen’ in het nieuwe artikel 150a van het Reglement van Orde, zodat helder is welke ‘belangen’ leden als zijnde ‘redelijkerwijs relevant’ in het register van nevenfuncties en belangen moeten vermelden. De door het Presidium bekrachtigde duiding zal openbaar worden gemaakt en als appendix worden toegevoegd aan de reeds openbaar gemaakte regeling.
 • Het Presidium stemt in met het verzoek van de commissie VWS aan de Gezondheidsraad, m.b.t. een advies over/overzicht van de stand van zaken van de wetenschap en behandeling van ME.
  De adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad wordt ter instemming naar de Kamer doorgeleid.
 • Notitie openbaar maken fractieafrekeningen.
  Het Presidium bevestigt dat de fractiekosten vanaf 2014 openbaar gemaakt worden. Over de mate van detaillering/het aggregatieniveau voor de toekomst inzake de fractieafrekeningen wordt een notitie voorbereid ter bespreking door het Presidium.
 • Het Presidium stemt in met de notitie ‘Communicatie vanuit Presidium’.
  Concreet betekent dit dat de besluitenlijst – die direct na iedere Presidiumvergadering wordt gepubliceerd – wordt uitgebreid, en waar mogelijk wordt voorzien van onderliggende stukken. Er kan (per besluit) ook voor worden gekozen om aanvullend te communiceren, bijvoorbeeld met een persbericht of persbriefing. De woordvoering namens het Presidium is belegd bij de Voorzitter; de vertrouwelijke status van de Presidiumvergaderingen (besloten) blijft ongewijzigd.
 • Het Presidium stemt in met de voortgangsrapportage ICT-agenda.
  Daarmee verleent het Presidium decharge voor het uitvoeren van de projecten ‘vervangen knoppenpanelen’ en ‘digitaliseren rostrumboeken’; beide projecten worden als voltooid beschouwd. Daarnaast besluit het Presidium dat de applicatie ‘elektronische presentielijst’ per 15 april a.s. in gebruik zal worden genomen. Dit betekent dat de papieren presentielijst niet meer door de Leden getekend hoeft te worden bij binnenkomst van de Kamergebouwen, maar dat via deze applicatie de Rijkspas-aanbieding elektronisch wordt geregistreerd. De technische wijziging in het Reglement van Orde zal – vóór de definitieve invoering van de applicatie –  ter besluitvorming aan de commissie voor de Werkwijze worden voorgelegd.

Besluitenlijst Presidium 11 februari 2015

 • Het Presidium stemt in met de instelling van een werkgroep ‘procedures benoemingen en voordrachten door de Kamer’.
 • Het Presidium stemt in met de ambtelijke uitwerking van het rapport “voorop in Europa’.
 • Het Presidium stemt in met het houden van een experiment inzake het terugblikdebat Europese Raden.
 • Het Presidium stemt in met de aandachtspunten inzake de Raming 2016.
 • Het Presidium stemt in met twee bijzondere verzoeken inzake het mogen gebruiken van de  Oude Zaal en de Plenaire Zaal.
 • Het Presidium stemt in met een parlementair onderzoek (breed welvaartsbegrip) in het kader van de Toekomst- en Onderzoeksagenda. De notitie wordt ter stemming doorgeleid naar de Kamer.
 • Het Presidium stemt in met het aan de Kamer (ter stemming) doorgeleiden van de ontslagverlening aan de Griffier.  Het Presidium stemt tevens in met de samenstelling van de selectiecommissie t.b.v. de invulling vacature Griffier.
 • Het Presidium stemt in met de instelling van een Bouwbegeleidingscommissie.
 • Het Presidium stemt in met de brief van de commissie Financiën inzake de begroting van een werkbezoek aan de VS.
 • Het Presidium besluit tot een externe validatie van de voorliggende documentatie renovatieplannen Binnenhof. 

Besluitenlijst Presidium 4 februari 2015

 • Parlementaire zelfreflectie
  Het Presidium ziet op dit moment af van een externe evaluatie van het zelfreflectieproces en wacht de uitkomsten van de (deel)evaluaties af.
 • Evaluatie kabinetsformatie 2012
  Het uitgebrachte rapport wordt in handen gesteld van de Commissie voor de Werkwijze. Aan hen wordt gevraagd advies uit te brengen.
 • Een conceptbrief aan de Parlementaire Persvereniging is vastgesteld en wordt aan hen verzonden.

Besluitenlijst Presidium januari 2015

 • Het Presidium stelt vast dat in het Presidium niet inhoudelijk is gesproken over een declaratie inzake het ‘haatzaai-proces’, omdat deze rekening niet is ingediend, zij het dat deze in de marge wel aan de orde is gekomen.
 • Het Presidium heeft kennisgenomen van de afdoeningsbeslissing van de Officier van Justitie inzake het Rijksrecherche-onderzoek en zal de regelgeving in dezen door de cie voor de Werkwijze laten bezien op mogelijke verheldering. Het Presidium stelt vast dat het lid Voortman door de Rijksrecherche ten onrechte als verdachte is aangemerkt.  
 • Het Presidium stemt in met het onderzoeksvoorstel van de cie SZW inzake invloed van technologische ontwikkelingen op de werkgelegenheid. Dit zal ter stemming worden doorgeleid naar de Kamer.
 • Het Presidium stemt in met de samenstelling van een delegatie inzake de Nationale Herdenking en de Nationale Viering van de bevrijding 2015.
 • Het Presidium stemt in met de beslispunten inzake de notitie ‘stand van zaken ABD-rapport’. Dit betreft: a) het Presidium onderschrijft het rapport van de ABD, een voorstel op hoofdlijnen met daarbij een richting waarin de organisatie zich zou moeten ontwikkelen; b) het Presidium besluit om de nadere uitwerking van het rapport in handen van de Griffier te stellen en haar te verzoeken een stappenplan op te stellen, waarin bij elk deelbesluit wordt aangegeven op welke wijze het Presidium en de ondernemingsraad worden betrokken; c) het Presidium stemt in met de profielschets Griffier en met het bijbehorende tijdpad ter werving d) het Presidium stemt in met de conceptbrief aan de Ondernemingsraad en de aanbieding aan de diensthoofden.

 • Het Presidium verleent de directeur Informatiseringbeleid ontslag per 1 april a.s.