Agendapunten Presidiumvergadering woensdag 14 december 2016

1. Opening
        
2. Verslag vergadering 30 november 2016
        
3. Constitutioneel


3.1 Voorstel tot wijziging Reglement van Orde om bij stemmingen op basis van een voordracht door een commissie op personen die niet in de voordracht worden genoemd als ongeldig te beschouwen
3.2 Evaluatie Enquêtecommissie Fyra
3.3 Brief commissie voor de Werkwijze aan Presidium inzake advies aan commissies over het vaststellen van inbrengdata bij schriftelijk overleggen
3.4 Procesgang adviesaanvragen aan planbureaus, adviescolleges en Hoge Colleges van Staat
3.5 Verzoek om budget Rapporteurschap Brexit (Commissie Europese Zaken)
   
4. Kamerorganisatie
    
4.1 Voortgangsrapportage stand van zaken uitvoering ABD-rapport
4.2 Steekproefsgewijze controle financiële dossiers
4.3 Stand van zaken maatschappelijke stages
4.4 Kosten woon- werkverkeer Kamerleden
4.5 Registratie kunstwerken Tweede Kamer
4.6 Mogelijkheden voor app met vergaderinformatie

5. Rondvraag
       
6. Ingekomen stukken
       
7. Burgerbrieven aan het Presidium