De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, doorgaans het Beneluxparlement genoemd, werd opgericht op 5 november 1955. De oprichting van dit adviserende parlementaire samenwerkingsverband kwam voort uit de wens van naoorlogse parlementariërs uit België, Nederland en Luxemburg om nauwer te worden betrokken bij de samenwerking die door de regeringen van de drie landen op tal van terreinen (o.a. tarieven, douanerechten, waterwegen,  auteursrechten) werd nagestreefd.
Het verdrag waarbij de Benelux Economische Unie in 1958 werd opgericht, is inmiddels herzien door de ondertekening van een nieuw verdrag op 17 juni 2008.

Het Beneluxparlement bestaat uit 49 leden, 21 uit België, 21 uit Nederland en 7 uit Luxemburg en evenzoveel plaatsvervangende leden. De vergaderingen van het parlement vinden bij tweejaarlijkse toerbeurt plaats in Brussel, Den Haag en Luxemburg. De officiële talen van het Beneluxparlement zijn het Nederlands en het Frans.