Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Roland van Vliet

Moties

 • Motie van het lid Van Vliet c.s. over uitbreiden van de overgangsregeling naar auto's jonger dan 40 jaar die rijden op diesel of lpg

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 34 135 Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten Nr. 4 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET C.S. Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de opbrengst van het afschaffen van de oldtimerregeling fors tegenvalt als gevolg van onvoorziene gedragseffecten; overwegende dat de afname van het aantal oldtimers zich volledig concentreert bij personenauto’s en bestelauto’s rijdend op diesel of met een ingebouwde lpg-installatie en die jonger zijn dan 40 jaar; overwegende dat schorsing, sloop en export van personenauto’s en bestelauto’s rijdend op diesel of met een ingebouwde lpg-installatie en die jonger zijn...

  Moties

  34135-4

  12-10-2015

 • Motie van de leden Van Helvert en Van Vliet over de budgettaire effecten van een literprijs voor diesel die 1 eurocent lager is dan in Duitsland

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 34 135 Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten Nr. 5 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HELVERT EN VAN VLIET Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering de opbrengsten van een accijnsverhoging op brandstof raamt middels de autonome ontwikkeling; overwegende dat alleen een raming die rekening houdt met grens- en gedragseffecten een reële inschatting geeft van de effecten van een maatregel voor de schatkist; overwegende dat de accijns op diesel nu hoger is dan in Duitsland; verzoekt de regering, te onderzoeken wat de budgettaire effecten zijn als 1 liter diesel in Nederland € 0,01 minder kost dan...

  Moties

  34135-5

  12-10-2015

 • Motie van het lid Bashir c.s. over terugdraaien van de accijnsverhogingen op diesel en lpg

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 34 135 Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten Nr. 8 MOTIE VAN HET LID BASHIR C.S. Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de accijnsverhoging op brandstof niet de geraamde 280 miljoen euro maar slechts 56 miljoen euro heeft opgeleverd; overwegende dat de grensstreken meer dan gemiddeld lijden onder de accijnsverhogingen; verzoekt de regering, de accijnsverhogingen op diesel en lpg die op 1 januari 2014 zijn ingegaan terug te draaien, en gaat over tot de orde van de dag. Bashir Van Helvert Van Vliet kst-34135-8 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2015 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 135,...

  Moties

  34135-8

  12-10-2015

 • Motie van het lid Van Helvert c.s. over beter inzicht in grens- en gedragseffecten

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 34 135 Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten Nr. 6 MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT C.S. Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bij de ramingen van belastingopbrengsten, en specifiek die voor brandstofaccijnzen, in de regel nauwelijks wordt onderzocht hoe grens- en gedragseffecten de ramingen beïnvloeden; overwegende dat ook de Algemene Rekenkamer constateert dat de informatievoorziening richting de Kamer over hoe ramingen tot stand komen verbetering behoeft; verzoekt de regering, bij nieuwe ramingen voor belastingmaatregelen waarop grens- en gedragseffecten van toepassing kunnen zijn – en...

  Moties

  34135-6

  12-10-2015

 • Motie van de leden Van Vliet en Ronnes over een tweejaarlijkse inkomenstoets

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 34 300 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VLIET EN RONNES Voorgesteld 8 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat scheefwonen in sociale huurwoningen aangepakt kan worden door een passend huurbeleid dat o.a. gebaseerd is op jaarlijkse huurverhogingen boven op de inflatie voor hogere inkomens; overwegende dat het recente huurakkoord tot lagere huurverhogingen leidt dan in eerdere plannen en dat doorstroming van scheefwoners hierdoor weer onder druk kan komen; overwegende dat de Minister de doorstroming wil monitoren door een vijfjaarlijkse inkomenstoets; overwegende dat vijf...

  Moties

  34300-XVIII-34

  08-10-2015

 • Gewijzigde motie van de leden Van Vliet en Ronnes (t.v.v. 34 300 XVIII, nr. 34) over inkomenstoets voor scheefwonen

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 34 300 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 Nr. 38 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN VLIET EN RONNES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 34 Voorgesteld 8 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat scheefwonen in sociale huurwoningen aangepakt kan worden door een passend huurbeleid dat onder andere gebaseerd is op jaarlijkse huurverhogingen boven op de inflatie voor hogere inkomens; overwegende dat het recente huurakkoord tot lagere huurverhogingen leidt dan in eerdere plannen en dat doorstroming van scheefwoners hierdoor weer onder druk kan komen; overwegende dat de Minister de doorstroming wil monitoren...

  Moties

  34300-XVIII-38

  08-10-2015

 • Motie van het lid Ronnes c.s. over de urgentieregeling niet toepassen voor oorlogsvluchtelingen

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 34 300 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 Nr. 14 MOTIE VAN HET LID RONNES C.S. Voorgesteld 8 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de huidige toestroom van statushouders het onmogelijk maakt om het bestaande urgentiesysteem in stand te houden; overwegende dat het overwegend gaat om oorlogsontheemden die een tijdelijk verblijf in Nederland hebben; van oordeel dat bij tijdelijk verblijf ook tijdelijke woonruimte passend is; verzoekt de regering, voor de grote groep oorlogsvluchtelingen niet de bestaande urgentieregeling voor huurwoningen toe te passen, maar uit te gaan van alternatieve tijdelijke woonruimte...

  Moties

  34300-XVIII-14

  08-10-2015

 • Motie van het lid Van Vliet over het mogelijk maken van experimenten in krimpgebieden

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 34 300 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 Nr. 35 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 8 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in krimpgebieden de krimp een overheersend maatschappelijk probleem is waarvoor betrokken overheden, woningcorporaties en huiseigenaren oplossingen proberen te verzinnen; overwegende dat het overschot aan particuliere te koop staande woningen de kern van het probleem vormt waarbij die leegstaande woningen, veelal in het goedkopere segment, erg lang te koop staan voor erg lage prijzen en bijdragen aan verloedering van straten; overwegende dat voor sociale huurwoningen ook...

  Moties

  34300-XVIII-35

  08-10-2015

 • Motie van de leden Ronnes en Van Vliet over de besluitvorming over het krimpbeleid

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 34 300 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 Nr. 11 MOTIE VAN LEDEN RONNES EN VAN VLIET Voorgesteld 8 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de problematiek rond krimp groter wordt terwijl de regering zich terug wil trekken; overwegende dat de beoordeling of krimpregio’s de met krimp samenhangende problematiek zelfstandig kunnen oppakken, nu nog niet gemaakt kan worden; verzoekt de regering, de besluitvorming over de voortzetting en aanpassing van het krimpbeleid aan de Kamer voor te leggen na de evaluatie in 2020, en gaat over tot de orde van de dag. Ronnes Van Vliet kst-34300-XVIII-11 ISSN 0921 - 7371...

  Moties

  34300-XVIII-11

  08-10-2015

 • Motie van het lid Van Vliet over het bereiken van een begrotingsevenwicht of begrotingoverschot

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 34 300 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 1 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering in de Miljoenennota een begroting voor 2016 aan de Tweede Kamer heeft aangeboden waaruit per saldo een begrotingstekort van 1,4% van het bbp blijkt; overwegende dat dit correspondeert met een bedrag van circa 10 miljard dat méér wordt uitgegeven dan er aan inkomsten binnenkomt bij de rijksoverheid; overwegende dat duurzame en robuuste overheidsfinanciën voor toekomstige generaties van het grootste belang zijn en dat hiervoor begrotingsevenwicht de aangewezen weg is; overwegende dat meerdere Europese landen...

  Moties

  34300-61

  01-10-2015

 • Motie van het lid Van Vliet over een alternatief fiscaal voorstel voor elektrische voertuigen

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 32 800 Maatregelen op het gebied van autobelastingen («Autobrief») Nr. 36 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 30 september 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering de fiscale faciliteiten voor verschillende typen auto’s wil stroomlijnen onder gelijktijdig terugdringen van die faciliteiten; overwegende dat met name 100% elektrisch aangedreven auto’s in een gunstige uitzonderingspositie blijven; overwegende dat hiervoor wel staffels qua aanschafwaarde worden geïntroduceerd in de bijtelling voor privégebruik; constaterende dat dit de fiscale regelgeving opnieuw ingewikkeld maakt en de uitvoering door de fiscus moeilijker wordt, terwijl de brede wens...

  Moties

  32800-36

  30-09-2015

 • Motie van het lid Van der Staaij c.s. over werk maken van de vervolgstappen in het kader van het meerjarig perspectief van de krijgsmacht

  ...van wapensystemen; verzoekt de regering, met andere woorden, om de uitvoering van de motie-Van der Staaij (34 000, nr. 23) met kracht voort te zetten, zodat het niveau van Defensiebestedingen in overeenstemming wordt gebracht met het ambitieniveau van Defensie, kst-34300-27 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2015 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 300, nr. 27 1 en gaat over tot de orde van de dag. Van der Staaij Zijlstra Van Haersma Buma Slob Wilders Van Vliet Van Klaveren Klein Krol Houwers Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 300, nr. 27 2 ...

  Moties

  34300-27

  17-09-2015

 • Motie van het lid Van Vliet over geen inhouding van dividendbelasting in het geval van vrijgestelde activiteiten

  ...vrijgestelde activiteiten; overwegende dat de Wet op de dividendbelasting voor bepaalde gevallen ook voorziet in de mogelijkheid om inhouding van dividendbelasting vooraf achterwege te laten wanneer de gerechtigde aan de inhoudingsplichtige schriftelijk laat weten dat de situatie inhouding in de weg staat dan wel leidt tot teruggave achteraf; verzoekt de regering, in het kader van administratievelastenverlichting de mogelijkheid te onderzoeken om inhouding van dividendbelasting achterwege te laten in het geval van vrijgestelde activiteiten bij overheidslichamen, en gaat over tot de orde van de dag. Van Vliet kst-34220-9 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2015 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 220, nr. 9 ...

  Moties

  34220-9

  08-09-2015

 • Gewijzigde motie van het lid Dijkgraaf c.s. (t.v.v. 21501-32, nr. 864) over verlengen van de termijn voor het inzaaien van groenbemesters en het uitrijden van dierlijke mest

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 866 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 864 Voorgesteld 3 september 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, in verband met late oogsten en hevige regenval de termijn voor het inzaaien van groenbemesters en het uitrijden van dierlijke mest met twee weken te verlengen, zolang daarbij de geldende milieunormen worden gerespecteerd en toestemming van Brussel wordt verleend. en gaat over tot de orde van de dag. Dijkgraaf Geurts Lodders Graus Dik-Faber Van Vliet Krol Van Klaveren kst-21501-32-866 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2015 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 21 501-32,...

  Moties

  21501-32-866

  04-09-2015

 • Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over verlengen van de termijn voor het inzaaien van groenbemesters en het uitrijden van dierlijke mest

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 864 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. Voorgesteld 3 september 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering in verband met late oogsten en hevige regenval de termijn voor het inzaaien van groenbemesters en het uitrijden van dierlijke mest met twee weken te verlengen, zolang daarbij de geldende milieunormen worden gerespecteerd, en gaat over tot de orde van de dag. Dijkgraaf Geurts Lodders Graus Dik-Faber Van Vliet Krol Van Klaveren kst-21501-32-864 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2015 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 21 501-32, nr. 864 ...

  Moties

  21501-32-864

  03-09-2015

1...56789...17vorige 15 resultatenvolgende 15 resultaten