Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Roland van Vliet

Moties

 • Motie van het lid Remco Dijkstra c.s. over terughoudend handhaven in de eerste fase van invoering van het verbod op gratis plastic tassen

  ...om zich voor te bereiden op het verbod; van mening dat winkeliers niet beboet moeten worden wanneer zij zonder opzet nog onvoldoende uitvoering aan het verbod blijken te geven; verzoekt de regering, in de eerste fase van de invoering van het verbod op gratis plastic tassen terughoudend te handhaven door geen boetes uit te delen, en gaat over tot de orde van de dag. Remco Dijkstra Agnes Mulder Van Vliet kst-33043-48 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2015 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 33 043, nr. 48 ...

  Moties

  33043-48

  17-12-2015

 • Motie van het lid Van Vliet over garanderen dat mensen die aantoonbaar vastlopen in het systeem schriftelijk hun zaken kunnen blijven regelen

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 34 196 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst) Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 17 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het een goede zaak is dat het berichtenverkeer tussen Belastingdienst en belastingplichtigen langs wettelijke weg is gedigitaliseerd; overwegende dat voor dit berichtenverkeer een pc, internet, digitale vaardigheid of – bij ontbreken van dat alles – betrouwbare hulp van buitenaf noodzakelijk is; overwegende dat er altijd een groep mensen overblijft die niet iemand...

  Moties

  34196-25

  17-12-2015

 • Gewijzigde motie van het lid Van Vliet (t.v.v. 33977, nr. 8) over woningcorporaties die niet de status van OOB krijgen

  ...een zwaardere accountantscontrole verdienen dan alleen de wettelijke controle en dat hiervoor de status van «organisatie van openbaar belang» (OOB) noodzakelijk is; overwegende dat de Minister zich beraadt op uitbreiding van het aantal instellingen dat de status van OOB moet krijgen, waaronder de woningcorporaties, waarvoor dan wel een ondergrens gerelateerd aan de omvang gaat gelden; overwegende dat op grond van een nieuwe richtlijn er extra waarborgen van kracht worden bij accountantscontrole van een OOB, waaronder het verplicht aan de toezichthouder sturen van een verslag over bedreigingen van de continuïteit et cetera; overwegende dat ook zonder de status van OOB de accountant al heel vaak een managementletter opstelt ten behoeve van de...

  Moties

  33977-12

  10-12-2015

 • Motie van het lid Van Vliet over woningcorporaties die niet de status van OOB krijgen

  ...de wettelijke controle en dat hiervoor de status van «organisatie van openbaar belang» (OOB) noodzakelijk is; overwegende dat de Minister zich beraadt op uitbreiding van het aantal instellingen dat de status van OOB moet krijgen, waaronder de woningcorporaties waarvoor dan wel een ondergrens gerelateerd aan de omvang gaat gelden; overwegende dat op grond van een nieuwe richtlijn er extra waarborgen van kracht worden bij accountantscontrole van een OOB, waaronder het verplicht aan de toezichthouder sturen van een verslag over bedreigingen van de continuïteit et cetera; overwegende dat ook zonder de status van OOB de accountant al heel vaak een managementletter opstelt ten behoeve van de gecontroleerde instelling, die ook zulke eventuele bedreigingen...

  Moties

  33977-8

  09-12-2015

 • Gewijzigde motie van de leden Geurts en Van Vliet (t.v.v. 21501-08, nr. 602) over methaan uit de algemene oriëntatie en uit de NEC-richtlijn houden

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 21 501-08 Milieuraad Nr. 607 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN VAN VLIET TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 602 Voorgesteld 8 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat methaanreductie al onderdeel is van het energie- en klimaatpakket en van het Gothenburgprotocol; overwegende dat er grote bezwaren zijn tegen een reductiedoel voor de uitstoot van enterisch methaan, omdat koeien dit uitstoten door het eten van gras; overwegende dat weidegang juist een maatschappelijke wens is en goed is voor de natuur; verzoekt de regering, ervoor te pleiten dat methaan uit de algemene oriëntatie en de NEC-richtlijn wordt gehouden, en gaat over tot de orde van de dag....

  Moties

  21501-08-607

  08-12-2015

 • Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over uitstel van de administratieve verplichtingen voor de demersale visserij

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 Nr. 143 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat administratieve systemen omtrent de aan- en afvoer van discards in het kader van de invoering van de aanlandplicht voor de demersale visserij niet voor 1 januari 2016 op orde zijn; verzoekt de regering, na afstemming met andere Noordzeelidstaten de administratieve verplichtingen in het kader van de aanlandplicht voor de demersale visserij met een halfjaar uit te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. Dijkgraaf...

  Moties

  34300-XIII-143

  03-12-2015

 • Gewijzigde motie van het lid Neppérus c.s. (t.v.v. 34302, nr. 73) over een plan om het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden

  ...tegen te gaan, zoals het laten vervallen van de conserverende aanslag voor directeuren-grootaandeelhouders, de herziening van de Moeder-dochterrichtlijn en de implementatie van het OESO-actieplan (BEPS) tegen belastingontwijking; overwegende dat deze maatregelen voorzien zijn van een structurele budgettaire opbrengst op termijn; constaterende dat een goed fiscaal vestigingsklimaat bijdraagt aan bedrijvigheid, een gelijk speelveld voor bedrijven en behoud van banen in Nederland; verzoekt de regering, een plan te ontwikkelen om het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat op een verantwoorde manier blijvend aantrekkelijk te houden, en dit te presenteren voor september 2016, en gaat over tot de orde van de dag. Neppérus Van Vliet Klein kst-34302-100...

  Moties

  34302-100

  12-11-2015

 • Gewijzigde motie van het lid Van Vliet (t.v.v. 29 453, nr. 404) over het heroverwegen van de positie van de toezichthouder

  ...van een afvinkcultuur en geen gezaghebbend instituut is, zoals bedoeld door de enquêtecommissie; overwegende dat uit het recente enquêterapport over de Fyra blijkt dat het ILT inderdaad haar verantwoordelijkheden invult op basis van een afvinkcultuur; overwegende dat daarmee de Autoriteit Woningcorporaties verder aan gezag inboet en dat ook de oorspronkelijke indiener van het amendement dat bevestigt; overwegende dat deze toezichthouder nu ook nog verantwoordelijk wordt voor het toezicht op het WSW; verzoekt de regering om, de positie van de toezichthouder nader te analyseren in het licht van de uitkomsten van de Fyra-enquête en hierover de Kamer in de eerste helft van 2016 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. Van Vliet kst-29453-407...

  Moties

  29453-407

  12-11-2015

 • Motie van het lid Van Vliet over heroverwegen van de positie van de toezichthouder

  ...is, zoals bedoeld door de enquêtecommissie; overwegende dat uit het recente enquêterapport over de Fyra blijkt dat het ILT inderdaad haar verantwoordelijkheden invult op basis van een afvinkcultuur; overwegende dat daarmee de Autoriteit Woningcorporaties verder aan gezag inboet en dat ook de oorspronkelijke indiener van het amendement dat bevestigt; overwegende dat deze toezichthouder nu ook nog verantwoordelijk wordt voor het toezicht op het WSW; verzoekt de regering om, de positie van de toezichthouder te heroverwegen in de zin van de conclusies en aanbevelingen van de enquêtecommissie Woningcorporaties en hierover de Kamer in de eerste helft van 2016 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. Van Vliet kst-29453-404 ISSN 0921 - 7371...

  Moties

  29453-404

  12-11-2015

 • Motie van het lid Van Vliet over controle op de besteding van geborgde middelen door het WSW

  ...Minister hard op weg is om de rol van het WSW flink te verbeteren en te verstevigen; overwegende dat in dit verband nog wordt gesproken over de controle op de besteding van geborgde lening gelden door het WSW; overwegende dat niet valt in te zien waarom controle op besteding van geborgde middelen bij Toegelaten Instellingen niet of slechts beperkt zou hoeven plaatsvinden; verzoekt de regering om, in haar overleg met het WSW aan te sturen op controle van besteding van geborgde leningen per project per corporatie, en gaat over tot de orde van de dag. Van Vliet kst-29453-403 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2015 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 29 453, nr. 403 ...

  Moties

  29453-403

  12-11-2015

 • Motie van het lid Van Vliet over niet uitbreiden van de aftrek voor onderhoud van monumenten in andere EU-lidstaten

  ...van aftrek van het Nederlandse inkomen van kosten van in andere staten gelegen onroerende zaken niet strookt met deze belastingverdragen; voorts overwegende dat aftrek van kosten van een in het buitenland gelegen onroerende zaak amper goed controleerbaar en objectief vastgesteld kan worden; verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de reikwijdte van het arrest van het Hof van Justitie waarmee bovengenoemde regeling samenhangt, kan worden beperkt teneinde bovengenoemde regeling niet uit te breiden met in het buitenland gelegen onroerende zaken, en gaat over tot de orde van de dag. Van Vliet kst-34302-71 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2015 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 302, nr. 71 ...

  Moties

  34302-71

  11-11-2015

 • Gewijzigde motie van het lid Taverne c.s. (t.v.v. 21501-02, nr. 1538) over nog niet instemmen met de Europese Verkiezingsakte

  ...betreffende de verkiezing van de leden van het Europees parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen; constaterende dat dit voorstel vervolgens in de Raad van de EU aan de orde zal zijn; constaterende dat het een bijzondere wetgevingsprocedure betreft; overwegende dat dit voorstel nog niet voorzien is van een kabinetsappreciatie en dat een inhoudelijke parlementaire behandeling gewenst is; overwegende het bijzondere belang van dit voorstel voor de legitimiteit van Nederlandse verkiezingen; verzoekt de regering, niet in te stemmen met de Europese Verkiezingsakte in Raadsverband, voordat de beslissing hierover ter nadrukkelijke goedkeuring is voorgelegd aan de Tweede Kamer, en gaat over tot de orde van de dag. Taverne Van Toorenburg...

  Moties

  21501-02-1549

  11-11-2015

 • Motie van het lid Van Vliet over het schrappen van artikel 10b uit de Wet vennootschapsbelasting

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) Nr. 70 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 11 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting (Vpb) in de loop der jaren een waaier aan wettelijke regelingen hebben opgeleverd; overwegende dat deze regelingen niet allemaal even effectief zijn en de veelvoud ervan de zo breed gewenste fiscale vereenvoudiging niet ten goede komt; overwegende dat artikel 10b Wet Vpb 1969, dat ervoor moet zorgen dat niet betaalde rente ook niet in aftrek kan komen in bepaalde gevallen, in de praktijk niet wordt gebruikt en er volgens de Staatssecretaris...

  Moties

  34302-70

  11-11-2015

 • Motie van het lid Taverne c.s. over nog niet instemmen met de Europese Verkiezingsakte

  ...door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen; constaterende dat dit voorstel vervolgens in de Raad van de EU aan de orde zal zijn; constaterende dat het een bijzondere wetgevingsprocedure betreft; overwegende dat dit voorstel nog niet voorzien is van een kabinetsappreciatie en dat een inhoudelijke parlementaire behandeling gewenst is; overwegende het bijzondere belang van dit voorstel voor de legitimiteit van Nederlandse verkiezingen; verzoekt de regering, niet in te stemmen met de Europese Verkiezingsakte in Raadsverband, voordat de beslissing hierover ter nadrukkelijke goedkeuring is voorgelegd aan de Tweede Kamer, en gaat over tot de orde van de dag. Taverne Van Toorenburg Van Raak Bisschop Van Vliet Segers kst-21501-02-1538 ISSN 0921...

  Moties

  21501-02-1538

  10-11-2015

 • Nader gewijzigde motie van de leden Van Vliet en Ronnes (t.v.v. 34 300 XVIII, nr. 38) over een tweejaarlijkse inkomenstoets

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 34 300 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 Nr. 43 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN VLIET EN RONNES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 38 Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat scheefwonen in sociale huurwoningen aangepakt kan worden door een passend huurbeleid dat onder andere gebaseerd is op jaarlijkse huurverhogingen bovenop de inflatie voor hogere inkomens; overwegende dat het recente huurakkoord tot lagere huurverhogingen leidt dan in eerdere plannen en dat doorstroming van scheefwoners hierdoor weer onder druk kan komen; overwegende dat de Minister de doorstroming wil...

  Moties

  34300-XVIII-43

  12-10-2015

1...45678...17vorige 15 resultatenvolgende 15 resultaten