Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Roland van Vliet

Moties

 • Motie van het lid Aukje de Vries c.s. over spoedige invoering van de havenverordening

  ...dit nadelig is voor de Nederlandse havens en banen, Verzoekt de regering: - aan te dringen op spoedige invoering van de havenverordening - de havens te ondersteunen in hun beroep tegen het vervallen van de vrijstelling - voor Prinsjesdag 2016 richting de Tweede Kamer te komen met een plan met concrete maatregelen om de concurrentiepositie van de Nederlandse havens te bewaken En gaat over tot de orde van de dag, Aukje de Vries Groot 0O^ UPA:it ...

  Moties

  34003-19

  12-04-2016

 • Motie van het lid Van Vliet over geen staatssteun voor zeehavens in andere EU-lidstaten

  ...de vijf Nederlandse zeehavens op last van de Europese Commissie per 1 januari 2017 winstbelasting moeten gaan afdragen omdat een verdere vrijstelling zou neerkomen op verboden staatssteun; constaterende dat zeehavens in andere EU-Lidstaten per 1 januari 2017 nog steeds -al dan niet verkapte vormen van- staatssteun genieten; verzoekt de regering op geen enkele manier te aanvaarden dat Nederlandse zeehavens per 1 januari 2017 hierdoor op achterstand worden gezet t.o.v. zeehavens in andere EU-Lidstaten door bijvoorbeeld sterk aan te dringen op versneld afbouwen van die vormen van staatssteun aan die andere havens, en gaat over tot de orde van de dag. Van Vliet gehoord de beraadslaging, 2 ...

  Moties

  34003-20

  12-04-2016

 • Motie van het lid Van Vliet over een level playing field voor de verschillende autobrandstoffen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 34 391 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en de Provinciewet (Wet uitwerking Autobrief II) Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 5 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat LPG lange tijd als volwaardig alternatief gold naast benzine en diesel als brandstof voor personenwagens; constaterende dat uit onderzoek blijkt dat LPG op de terugweg is in het Nederlandse wagenpark terwijl LPG voordelen heeft t.o.v. andere fossiele brandstoffen o.a, op milieugebied; verzoekt de regering bij de inrichting van autobelastingen...

  Moties

  34391-25

  05-04-2016

 • Gewijzigde motie van het lid Geurts c.s. (t.v.v. 29664, nr. 144) over infasering wijting niet laten gelden voor de gerichte tongvisserij

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2015-2016 29 664 Binnenvisserij Nr. GEWIJZIGDE*) MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 144 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat bij de infasering van de aanlandplicht in 2017 de vissoort wijting de eerste verstikkingssoort dreigt te worden, met onmogelijke gevolgen voor met name de tongvisserij; verzoekt de regering in het kader van de voorbereiding en de aanbevelingen voor de infasering van de aanlandplicht in 2017 in overleg met de lidstaten van de Scheveningen groep proberen te bewerkstelligen dat de infasering wijting niet gaat gelden voor de gerichte 80 mm tongvisserij, en gaat over tot de orde van de dag. Geurts Dijkgraaf Bruins...

  Moties

  29664-151

  29-03-2016

 • Motie van het lid Van Vliet over niet instemmen met de voorgestelde inperking van de deelnemingsvrijstelling

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2092 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 22 maart 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de EC bovenop op het BEPS-pakket van de OESO een verdere inperking van de Nederlandse deelnemingsvrijstelling voorstelt; overwegende dat de deelnemingsvrijstelling, onze rulingpraktijk en ons verdragennetwerk samen de kern vormen van ons fiscale vestigingsklimaat; verzoekt de regering niet in te stemmen met de voorgestelde inperking van de - deelnemingsvrijstelling, en gaat over tot de orde van de dag. Van Vliet 2 ...

  Moties

  22112-2092

  22-03-2016

 • Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over starten met de pilot wolhandkrab

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 29 664 Binnenvisserij Nr. 146 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. Voorgesteld 22 maart 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de pilot wolhandkrab, inclusief de pilot verwerking, op korte termijn van start kan gaan, en gaat over tot de orde van de dag. Dijkgraaf Visser Geurts Graus Bruins Houwers Van Klaveren Van Vliet 2 ...

  Moties

  29664-146

  22-03-2016

 • Motie van het lid Van Vliet over het unanimiteitvereiste bij EU-besluiten over fiscale kwesties

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2091 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 22 maart 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de OESO een ruim en doordacht pakket aan fiscale anti ontwijkingsmaatregelen heeft voorgesteld dat zeer breed gedragen wordt; overwegende dat Nederland daarin een voortrekkersrol vervult en dit pakket graag implementeer t; overwegende dat de Europese Commissie daarbovenop echter een aanvullend fiscaal pakket voorstelt, dat ingrijpt in onze deelnemingsvrijstelling en nog verdere renteaftrekbeperkingen inhoudt; constaterende dat de gevolgen daarvan voor ons fiscale vestigingsklimaat niet...

  Moties

  22112-2091

  22-03-2016

 • Motie van het lid Berckmoes-Duindam c.s. over gemeenten stimuleren om de uitstroom uit de maatschappelijke opvang te bevorderen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 29 325 Maatschappelijke Opvang Nr. 76 MOTIE VAN HET LID BERCKMOES-DUINDAM C.S. Voorgesteld 17 maart 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een grote groep mensen onnodig lang gebruik moet maken van dure maatschappelijke opvangplekken omdat de uitstroom naar zelfstandige huisvesting stagneert, verzoekt de regering, in overleg met de VNG, gemeenten te stimuleren in hun prestatieafspraken met woningcorporaties om de uitstroom uit de maatschappelijke opvang te bevorderen. en gaat over tot de orde van de dag. Berckmoes-Duindam* ek■OSI (\ Van Dijk Van der Staaij Van Vliet ...

  Moties

  29325-76

  17-03-2016

 • Motie van het lid Berckmoes-Duindam c.s. over een plan van aanpak ter bevordering van de uitstroom van 15.000 dak- en thuislozen uit de maatschappelijke opvang

  ...uit de maatschappelijke opvang onverminderd stagneert door een tekort aan beschikbare betaalbare en eenvoudige sociale huurwoningen, overwegende dat oplossingen voor huisvesting van dak- en thuislozen worden bespoedigd als de betrokken partijen over de eigen grenzen heen kijken en in gezamenlijkheid aan de slag gaan, verzoekt de regering samen met de centrumgemeenten, Aedes en de Federatie Opvang binnen de daartoe geldende budgetkaders, voor de zomer van 2016, een plan van aanpak op te stellen ter bevordering van de uitstroom van 15.000 dak- en thuislozen uit de maatschappelijke opvang en de kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. Berckmoes-Duindam Bergkamp Dik-Faber Ot(AYin Van Dijk Van der Staaij Van Vliet ...

  Moties

  29325-75

  17-03-2016

 • Motie van het lid Van Vliet over een betere aansluiting tussen de gereguleerde en de vrije huursector

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 34 373 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015) Nr. 42 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 4 februari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Wet doorstroming huurmarkt het scheefwonen moet tegengaan door huurders met een te hoog inkomen te stimuleren, een andere woning te vinden; overwegende dat doorstroming niet alleen hoeft plaats te vinden binnen de gereguleerde huurmarkt, maar juist ook naar woningen boven de liberalisatiegrens; overwegende dat de huren en de verhoging daarvan in...

  Moties

  34373-42

  04-02-2016

 • Motie van het lid Van Vliet over het uitvoeren van de motie-Van Vliet over experimenten in krimpgebieden

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 31 757 Stedenbeleid Nr. 81 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 4 februari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in krimpgebieden naarstig wordt gezocht naar maatwerk om mismatches op de woningmarkt op te lossen; overwegende dat hiertoe eind 2015 een motie van het lid Van Vliet voor experimenten in krimpgebieden zonder extra verhuurderheffing is ingediend en dat deze motie met tweederdemeerderheid is aangenomen; overwegende dat de Minister deze motie tot op heden niet uitvoert; overwegende dat er inmiddels een brandbrief ligt van de colleges van gedeputeerde staten van de vijf krimpprovincies om deze motie wel uit te voeren; roept de regering op, de eerder met...

  Moties

  31757-81

  04-02-2016

 • Motie van de leden Ziengs en Van Vliet over pijptabak uitzonderen van de verplichte gecombineerde gezondheidswaarschuwing

  ...middels artikel 11 van de Europese Tabaksproductenrichtlijn worden uitgezonderd van de verplichting een gecombineerde gezondheidswaarschuwing te gebruiken; constaterende dat grote sigaren hoofdzakelijk worden gebruikt door een kleine groep oudere consumenten; overwegende dat dezelfde argumentatie opgaat voor pijptabak; overwegende dat een meerderheid van de Europese lidstaten gebruikmaakt van artikel 11 van de Europese Tabaksproductenrichtlijn om producten uit te zonderen; verzoekt de regering, pijptabak ook uit te zonderen van de verplichting een gecombineerde gezondheidswaarschuwing te gebruiken onder artikel 11 van de Europese Tabaksproductenrichtlijn, en gaat over tot de orde van de dag. Ziengs Van Vliet kst-34234-27 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage...

  Moties

  34234-27

  28-01-2016

 • Motie van het lid De Boer c.s. over een appreciatie van de conclusies en aanbevelingen van de commissie Fyra

  ...en de bevindingen daaruit heeft opgenomen in een zeer helder rapport; spreekt grote waardering en dank uit voor al het werk dat de parlementaire enquêtecommissie, inclusief de ambtelijke ondersteuning, heeft verricht; onderschrijft de analyse en de hoofdconclusie van de commissie; spreekt voorts uit dat het rapport een goede basis biedt voor een gedachtewisseling met de regering; verzoekt de regering, een appreciatie te geven van de conclusies en aanbevelingen die de parlementaire enquêtecommissie doet, en gaat over tot de orde van de dag. De Boer Van Veldhoven Van Tongeren Hoogland Van Vliet Smaling Bisschop Van Helvert Houwers Bruins kst-33678-14 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2016 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 33 678, nr. 14...

  Moties

  33678-14

  21-01-2016

 • Motie van het lid Taverne over de informatieverstrekking aan de Kamer wat betreft de Europese Verkiezingsakte

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 34 361 EU-voorstel: Wijziging van de Akte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen Nr. 3 MOTIE VAN HET LID TAVERNE C.S. Voorgesteld 17 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in het Europees parlement op 11 november jongstleden een rapport met voorstellen tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen is aanvaard; overwegende dat de wijziging van de verkiezingsakte nu voorligt in de Raad van de Europese Unie; overwegende dat de Kamer op 15 december jongstleden een parlementair behandelvoorbehoud...

  Moties

  34361-3

  17-12-2015

 • Motie van de leden Omtzigt en Van Vliet over per post blijven sturen van de definitieve beschikkingen toeslagen

  ...dat de Nationale ombudsman een onderzoek is gestart naar het afschaffen van de blauwe envelop; verzoekt de regering, in de eerste helft van 2016 de definitieve beschikkingen toeslagen ook per post te blijven sturen; verzoekt de regering tevens, de Kamer in mei te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de elektronische berichtenbox, het onderzoek van de ombudsman en of het opportuun is om onder bepaalde criteria definitieve beschikkingen alleen nog elektronisch te versturen, en gaat over tot de orde van de dag. Omtzigt Van Vliet kst-34196-22 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2015 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 196, nr. 22 ...

  Moties

  34196-22

  17-12-2015

1...34567...17vorige 15 resultatenvolgende 15 resultaten