Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Roland van Vliet

Moties

 • Motie van het lid Van Vliet over de effecten van de niet-verrekenbare verhuurderheffing op de vennootschapsbelasting

  ...hierdoor minder verhuurderheffing zullen afdragen en andere juist meer; overwegende dat de niet-verrekenbare verhuurderheffing een aftrekpost is in de vennootschapsbelasting (Vpb) waardoor de woningcorporaties die minder verhuurderheffing gaan betalen wel meer Vpb moeten gaan afdragen en vice versa; constaterende dat dit een verstorend effect kan hebben op de beoogde resultaten van de aanpassing van de verhuurderheffing; verzoekt de regering in de eerstvolgende evaluatie van de verhuurderheffing specifiek aandacht te besteden aan dit aspect zodat een eventueel verstorend effect opgelost kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. Van Vliet ...

  Moties

  32847-254

  07-07-2016

 • Motie van het lid Van Oosten c.s. over aangeven dat Nederland niet zal instemmen met de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie

  ...overwegende dat van meet af aan de Tweede Kamer, en nu ook het Nederlands Openbaar Ministerie, een kritische houding heeft aangenomen ten aanzien van de oprichting van een EOM; vaststellende dat in weerwil van het bovenstaande Frankrijk en Duitsland recent juist. aangegeven hebben het EOM op termijn te willen uitbreiden; vaststellende dat hetgeen nu voorligt niet voldoet aan de wens van de meerderheid van de Tweede Kamer; .verzoekt de regering via de daartoe aangewezen Europese kanalen aan te geven dat Nederland niet zal instemmen met de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie; en gaat over tot de orde van de dag. Van Oosten Segers Van Nispen Van der Staaij Van Vliet Thieme Van Toorenburg ...

  Moties

  32317-428

  06-07-2016

 • Motie van het lid Omtzigt c.s. over niet instemmen met de voorgestelde IORP-2 richtlijn

  ...stelsel gaat; constaterende dat de Nederlandse Tweede Kamer eerdere een gele kaart getrokken heeft tegen een concept van deze richtlijn; constaterende dat de voorliggende richtlijn verbeteringen heeft ten opzichte van het oorspronkelijke plan, zoals het feit dat de gedelegeerde regelgeving verwijderd is; constaterende echter, dat de richtlijn Nederlandse pensioenfondsen aanmoedigt om zich in het buitenland te vestigen en dat de richtlijn daarbij DNB onvoldoende bevoegdheden geeft om de deelnemers te beschermen; van mening dat het Nederlandse pensioenstelsel onderdeel is van de sociale zekerheid en dat er geen reden is orn.pensioenfondsen aan te moedigen te verhuizen om zelf het toezicht te mogen kiezen; van mening dat het vertrek van pensioenfondsen...

  Moties

  33931-15

  29-06-2016

 • Gewijzigde motie van de leden Bashir en Van Vliet (t.v.v. 31 066, nr. 287) over meer capaciteit vrijmaken voor meer boekenonderzoeken

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2015-2016 31 066 Belastingdienst Nr. GEWIJZIGDE*) MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN VAN VLIET Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 287 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het aantal boekenonderzoeken de afgelopen jaren verder is gedaald en de kans dat een ondernemer door de Belastingdienst aan een boekenonderzoek wordt onderworpen klein is; overwegende dat een boekenonderzoek een prima middel is om efficiënt en effectief toezicht te houden maar ook om ondernemers zekerheid te geven over de door hen gevoerde administratie; van mening dat boekenonderzoeken ook een preventieve werking kunnen hebben om misbruik te voorkomen; verzoekt de regering, meer capaciteit vrij te...

  Moties

  31066-291

  28-06-2016

 • Gewijzigde motie van de leden Van Vliet en Bashir (t.v.v. 31 066, nr.283) over het aantal fysieke boekencontroles uitbouwen naar 42.000

  ...bij Nederlandse belastingplichtigen onder gelijktijdige verschuiving naar het model van horizontaal toezicht; overwegende dat het eerder beloofde aantal van 42.000 boekenonderzoeken niet is gehaald en de regering zegt daar ook niet meer naar te streven; verzoekt de regering, te streven naar het uitbouwen van het aantal fysieke boekencontroles tot minimaal het eerder beloofde aantal van 42.000 en verdere acties te ondernemen om verticaal toezicht als volwaardige controle naast horizontaal toezicht te handhaven, en gaat over tot de orde van de dag. Van Vliet Bashir *) i.v.m. toevoeging ondertekenaar ...

  Moties

  31066-290

  28-06-2016

 • Motie van het lid Van Vliet over het aantal fysieke boekencontroles uitbouwen naar 42.000

  ...onder gelijktijdige verschuiving naar het model van horizontaal toezicht; overwegende dat het eerder beloofde aantal van 42.000 boekenonderzoeken niet is gehaald en de regering zegt daar ook niet meer naar te streven; verzoekt de regering te streven naar het uitbouwen van het aantal fysieke boekencontroles tot minimaal het eerder beloofde aantal van 42.000 en verdere acties te ondernemen om verticaal toezicht als volwaardige controle naast horizontaal toezicht te handhaven, en gaat over tot de orde van de dag. • Van Vliet ...

  Moties

  31066-283

  21-06-2016

 • Motie van het lid Van Vliet over de omschrijving van nierdialysevloeistof in de Wet op de omzetbelasting

  ...overwegende dat hierover nog nadere discussie met de regering is vereist maar dat er een acuut probleem is met de omschrijving van nierdialysevloeistof in post 6A dat we nu kunnen oplossen; overwegende dat tegenwoordig dialyseconcentraat wordt gebruikt in plaats van dialysevloeistof bij exact dezelfde toepassing; verzoekt de regering om in de toelichting op post A6 op te nemen dat met dialysevloeistof ook dialyseconcentraat wordt bedoeld en om onder post A35 op te nemen dat dialysevloeistof en -concentraat zonder Registratienummer (RVG-nummer) gezien wordt als "onderdelen/toebehoren bij een kunstnier", en gaat over tot de orde van de dag. MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 14 juni 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  31066-281

  14-06-2016

 • Motie van het lid Omtzigt c.s. over geen geheime vaststellingsovereenkomsten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 31 066 Belastingdienst Nr. 280 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. Voorgesteld 14 juni 2016 De Kamer, - _eehoord_de_beraadslaging, Constaterende dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aangegeven dat geheime vaststellingsovereenkomsten met slachtoffers van medische missers verboden zullen worden, Constaterende dat de NAM toegegeven heeft geheime vaststellingsovereenkomsten gesloten te hebben met slachtoffers van diverse soorten schade, Verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat: - de Tweede Kamer inzicht krijgt in aard en aantal van de geheime vaststellingsovereenkomsten die de NAM heeft afgesloten de afgelopen vijf jaar. - de NAM geen geheime vaststellingsovereenkomsten...

  Moties

  31066-280

  14-06-2016

 • Motie van het lid Van Vliet over invoering van het BEPS-pakket bij alle OESO lidstaten laten volgen op de invoering van een eventuele EU-richtlijn

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 34 418 EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM (2016) 26 Nr. 5 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 19 mei 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er in OESO-verband afspraken zijn gemaakt om belastingontduiking en — ontwijking tegen te gaan via het BEPS-project; overwegende dat er nu in EU-verband een extra pakket anti-ontwijkingsmaatregelen bovenop komt waardoor landen, die zowel van de EU als van de OESO lid zijn, in de meeste gevallen meer maatregelen op dit terrein invoeren dan landen die alleen lid zijn van de OESO; overwegende dat het in het belang is van de economische welvaart en werkgelegenheid...

  Moties

  34418-5

  19-05-2016

 • Gewijzigde motie van het lid Van Vliet (t.v.v. 34003, nr. 20) over geen staatssteun voor zeehavens in andere EU-lidstaten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2015-2016 34 003 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen) Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 20 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de vijf Nederlandse zeehavens op last van de Europese Commissie per 1 januari 2017 winstbelasting moeten gaan afdragen omdat een verdere vrijstelling zou neerkomen op verboden staatssteun; constaterende dat zeehavens in andere EU-Lidstaten per 1 januari 2017 nog steeds -al dan niet verkapte vormen van- staatssteun...

  Moties

  34003-23

  19-04-2016

 • Gewijzigde motie van het lid Van Vliet (t.v.v. 27926, nr. 256) over een langetermijnvisie op het instrument huurtoeslag

  ...opnieuw stijgt en dat ook de in absolute zin uitgekeerde bedragen stijgen; overwegende dat de regering van plan is komend jaar een bedrag van € 230miljoen te bezuinigen op de huurtoeslag en dat de regering zich nog beraadt op de invulling daarvan; constaterende dat een dergelijke ombuiging —indien die ten laste komt van huurders bijvoorbeeld d.m.v. een verhoging van de verhuurderheffing- weer zal leiden tot een extra beroep op huurtoeslag door extra stijgende huren, waardoor sprake blijft van broekzak/vestzak effecten; verzoekt de regering een langetermijnvisie te ontwikkelen op het instrument huurtoeslag en deze in de volgende Staat van de volkshuisvesting aan de Kamer aan te bieden, en gaat over tot de orde van de dag. Van Vliet ...

  Moties

  27926-258

  14-04-2016

 • Motie van het lid Van Vliet over een langetermijnvisie op het instrument huurtoeslag

  ...dat de regering van plan is komend jaar een bedrag van € 230 miljoen te bezuinigen op de huurtoeslag en dat de regering zich nog beraadt op de invulling daarvan; constaterende dat een dergelijke ombuiging —indien die ten laste komt van huurders bijvoorbeeld d.m.v. een verhoging van de verhuurderheffing- weer zal leiden tot een extra beroep op huurtoeslag door extra stijgende huren, waardoor sprake blijft van broekzak/vestzak effecten; verzoekt de regering een langetermijnvisie te ontwikkelen op het instrument huurtoeslag waarin rekening wordt gehouden met een horizonbepaling en deze in de volgende Staat van de volkshuisvesting aan de Kamer aan te bieden, en gaat over tot de orde van de dag. Van Vliet ...

  Moties

  27926-256

  14-04-2016

 • Motie van het lid Van Vliet over uitgebreide toelichting op de eigen woning in het aangifteprogramma

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 31 066 Belastingdienst Nr. 264 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 12 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de digitalisering van het contact tussen belastingplichtige en belastingdienst heel snel gaat en dat de belastingdienst ernaar streeft dat steeds meer mensen elektronisch aangifte doen; overwegende dat de toelichting op lastige onderdelen van het aangifteprogramma zo duidelijk mogelijk moet zijn opdat zo weinig mogelijk belastingplichtigen naar de belastingtelefoon • hoeven te bellen; constaterende dat onder fiscale experts breed wordt gedeeld dat de Eigen Woning regeling zeer complex is geworden en voor de gemiddelde belastingplichtige moeilijk is te...

  Moties

  31066-264

  12-04-2016

 • Motie van de leden Belhaj en Van Vliet over een onderscheid tussen publieke taken en taken van havenbeheerders

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 en gaat over tot de orde van de dag Belhaj Van Vliet 34 003 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen) Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN BELHAJ EN VAN VLIET Voorgesteld 12 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, . overwegende dat een gelijk speelveld bepalend is voor eerlijke concurrentieverhoudingen tussen de Europese zeehavens; constaterende dat het besluit van de Europese Commissie om per 1 januari 2017 alleen voor de Nederlandse zeehavens de verplichting van de vennootschapsbelasting in te voeren; constaterende...

  Moties

  34003-18

  12-04-2016

 • Motie van het lid Van Vliet over economische effecten betrekken bij de volgende evaluatie

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 32 545 Wet- en regelgeving financiële markten Nr. 49 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 12 april 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Wet Bankenbelasting door de regering is geëvalueerd; overwegende dat in deze evaluatie niet zijn meegenomen de economische effecten, waaronder de CPB-raming dat de jaarlijkse groei van het BBP met 0,08% zou afvlakken bij een opbrengst van E 600 miljoen aan bankenbelasting en gelijkluidende conclusies van DNB; verzoekt de regering bij de volgende evaluatie van de bankenbelasting de economische effecten zoveel mogelijk mee te nemen en de Kamer dan daarover te rapporteren, en gaat over tot de orde van de dag. Van Vliet ...

  Moties

  32545-49

  12-04-2016

123456...17vorige 15 resultatenvolgende 15 resultaten