Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Roland van Vliet

Moties

 • Motie Van Vliet over verlengen van de regeling voor voorlopige teruggave over fiscaal verlies

  ... kst-32504-38 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 504 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011) Nr. 38 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 16 november 2010 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat per 1 juli 2010 de regeling is vervallen op grond waarvan belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting over het fiscale verlies van 2008 een voorlopige teruggave konden krijgen op basis van 80% van het geclaimde verlies; overwegende, dat deze regeling budgettair neutraal is en toch veel ondernemingen in de kredietcrisis een betere liquiditeitspositie heeft bezorgd; constaterende, dat voor veel ondernemingen de gevolgen van de kredietcrisis...

  Moties

  32504-38

  16-11-2010

 • Motie Van Vliet over rechtstreeks contact met de behandelend ambtenaar bij een complex dossier

  ...regelt via een callcenter bekend als de BelastingTelefoon; overwegende, dat uit onderzoek blijkt dat 10% van de belastingplichtigen niet adequaat geholpen kan worden door deze medewerkers op afstand; constaterende, dat in het verleden direct contact tussen belastingplichtigen en de behandelende belastinginspecteur wel mogelijk was; verzoekt de regering voorwaarden vast te stellen waaronder belastingplichtigen met een complex of meerjarig dossier niet afhankelijk zijn van de BelastingTelefoon maar rechtstreeks contact kunnen opnemen met de behandelende ambtenaar van de competente eenheid van de Belastingdienst, en gaat over tot de orde van de dag. Van Vliet Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 504, nr. 40 ...

  Moties

  32504-40

  16-11-2010

 • Motie Van Vliet over aftrekbeperking voor de kosten van luxe afkickklinieken voor drank- en drugsverslaving

  ... kst-32504-41 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 504 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011) Nr. 41 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 16 november 2010 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat uit recente jurisprudentie van de Rechtbank Haarlem blijkt dat kosten van luxe afkickklinieken voor drank- en drugsverslaving als specifieke zorgkosten in aftrek gebracht kunnen worden voor zover die kosten niet worden vergoed door de zorgverzekeraar; overwegende, dat op deze wijze alle belastingbetalers opdraaien voor deze kosten; constaterende, dat zulks een volstrekt ongewenste situatie oplevert; verzoekt de regering om artikel...

  Moties

  32504-41

  16-11-2010

 • Motie Mulder c.s. over het overnemen van het pakket aan aanbevelingen van de commissie

  ... kst-31980-13 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 980 Parlementair onderzoek financieel stelsel Nr. 13 MOTIE VAN HET LID MULDER C.S. Voorgesteld 16 september 2010 De Kamer, gehoord de beraadslaging, gelet op de opdracht van de Kamer aan de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel; van oordeel, dat de commissie gedegen onderzoek heeft gepleegd naar een complex onderwerp, te weten de crisis in het financiële stelsel, en de bevindingen heeft weergegeven in een heldere rapportage; spreekt hier haar grote waardering voor uit; roept de banken op om de Code Banken voor het eind van het jaar uit te breiden en aan te passen in lijn met de aanbevelingen van de Tijdelijke commissie...

  Moties

  31980-13

  16-09-2010

 • Motie Van Vliet over spoedige beëindiging van de huidige termijn van de president van DNB

  ... kst-32432-2 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 432 Onderzoek DSB Bank Nr. 2 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 1 juli 2010 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de president van DNB elk gezag is kwijtgeraakt en dat een cultuuromslag dringend noodzakelijk is bij DNB; constateert, dat zulks niet mogelijk is onder de huidige president en dat er verantwoordelijkheid genomen moet worden; verzoekt de minister van Financiën, zijn invloed aan te wenden om ervoor te zorgen dat de huidige termijn van de president van DNB zo spoedig mogelijk wordt beëindigd, en gaat over tot de orde van de dag. Van Vliet Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 432, nr. 2 ...

  Moties

  32432-2

  01-07-2010

 • Motie Gesthuizen c.s. over een onderzoek door de arbeidsinspectie naar de werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting bij TNT

  ...tijd ernstige klachten van personeelsleden van TNT wat betreft de wijze van omgang door leidinggevenden binnen het bedrijf met ondergeschikten de ronde doen; constaterende, dat er aanwijzingen zijn dat regels en normen voor het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting worden overtreden; verzoekt de regering de Arbeidsinspectie te vragen om een onderzoek in te stellen naar de werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting van werknemers bij TNT-vestigingen in, in ieder geval, sorteercentra/vbg in Rotterdam, Zaltbommel, Haarlem en Bilthoven en de maatregelen die de directie neemt om deze belasting te voorkomen, en de Kamer over de uitkomsten van dit onderzoek te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. Gesthuizen Van Vliet Van Gent Tweede...

  Moties

  30536-121

  01-07-2010

1...1314151617vorige 15 resultaten