Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Roland van Vliet

Moties

 • Motie van het lid Bruins c.s.over opschorten van de infasering van de aanlandplicht gedurende het brexitproces

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 21 501-32 Nr. 951 Bruins Geurts Visser Dijkgraaf Graus Van Vliet Van Klaveren Houwers Landbouw- en Visserijraad MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. Voorgesteld 8 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat de infasering van de aanlandplicht niet realistisch is, van mening dat het Brexit proces leidt tot een andere en nog onvoorspelbare situatie voor de Nederlandse visserijsector, verzoekt de regering alles in het werk te stellen om de infasering van de aanlandplicht op te schorten gedurende het Brexit proces en tegelijkertijd te werken aan een realistische infasering, en gaat over tot de orde van de dag, ...

  Moties

  21501-32-951

  08-12-2016

 • Motie van het lid Geurts c.s. over het voortzetten van de controle op handelsnormen door de NVWA

  ...handelsnormen, eenzijdig door de staatssecretaris, zonder instemming van de sector en niet conform het Organisatie besluit is gewijzigd; verzoekt de regering in overleg en met instemming van de visserijsector te komen tot een plan voor de controle op handelsnormen en in afwachting van overeenstemming de huidige controle door de NVWA voort te zetten, en gaat over tot de orde van de dag. Geurts Van Vliet Bruins Visser Graus Houwers Dijkgraaf 2 ...

  Moties

  29664-165

  08-12-2016

 • Motie van de leden Monasch en Van Vliet over geen toegang tot de procedure voor asielzoekers die de grondrechten niet onderschrijven en respecteren

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 34 550 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 Nr. 66 MOTIE VAN DE LEDEN MONASCH EN VAN VLIET Voorgesteld 7 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging.. Constaterende dat echte asielzoekers, asielzoekers zijn die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld of vervolging, Van mening dat enige bedreiging, beperking of intimidatie richting derden door mensen die in Nederland asiel wensen aan te vragen onacceptabel is en de wens om de integratie in Nederland te bevorderen ernstig zal ondermijnen, Is van mening dat asielzoekers die art 1 van de grondwet en andere grondrechten niet onderschrijven en respecteren niet...

  Moties

  34550-XV-66

  07-12-2016

 • Motie van de leden Aukje De Vries en Van Vliet over een ‘gele kaart’ trekken voor het voorstel CCTB

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 34 604 EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting COM (2016) 683, 685, 686 en 687 Nr. 7 MOTIE VAN DE LEDEN AUKJE DE VRIES EN VAN VLIET Voorgesteld 1 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de CCTB een eerste stap is richting de CCCTB. Overwegende, dat bij de CCTB een overdracht plaatsvindt van de soevereiniteit op het gebied van v ennootschapsbelasting naar Europa. Constaterende dat bij het accepteren van het CCTB-voorstel er geen weg meer terug is. Spreekt uit een "gele kaart' te trekken voor het voorstel CCTB. En gaat over tot de orde van de dag, Aukje de Vries ...

  Moties

  34604-7

  01-12-2016

 • Motie van het lid Van Vliet over niet instemmen met de voorstellen genaamd CCTB en CCCTB

  ...van de winstbelasting van alle Lidstaten; overwegende dat hierdoor expliciet een groot stuk fiscale soevereiniteit van Nederland wordt overgedragen aan de Europese Commissie en dat daarmee het unanimiteitsvereiste bij fiscale kwesties verder aan waarde verliest; overwegende dat de gevolgen voor ons fiscale vestigingsklimaat niet zijn te overzien, zeker door de Brexit en de mogelijke opstelling van de nieuwe Amerikaanse regering; verzoekt de regering om niet in te stemmen met de voorstellen genaamd CCTB en CCCTB, ook niet na eventuele inhoudelijke aanpassing na onderhandelingen, en gaat over tot de orde van de dag. Van Vliet ...

  Moties

  34604-8

  01-12-2016

 • Motie van het lid Aukje De Vries c.s. over een ‘gele kaart’ trekken voor het voorstel CCCTB

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 34 604 EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting COM (2016) 683, 685, 686 en 687 Nr. 6 MOTIE VAN HETLID AUKJE DE VRIES C.S. Voorgesteld 1 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende, dat bij de CCCTB een overdracht plaatsvindt van de -soevereiniteit op het gebied van v ennootschapsbelasting naar Europa Overwegende dat in 2011 voor een vergelijkbaar voorstel de Tweede Kamer een "gele kaart" heeft . getrokken vanwege de negatieve gevolgen voor de economische, groei, banen en belastingheffing. Spreekt uit een "gele kaart" te trekken voor het voorstel CCCTB. En gaat over tot de orde van de dag, Aukje de Vries Schouten Oav. ...

  Moties

  34604-6

  01-12-2016

 • Motie van de leden Groot en Van Vliet over woningcorporaties vrijstellen van overdrachtsbelasting en vennootschapsbelasting voor DAEB-activiteiten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 34 552 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017) Nr. 55 MOTIE VAN DE LEDEN GROOT EN VAN VLIET Voorgesteld 16 november 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging-, Overwegende dat overdrachtsbelasting bij verkoop van sociale huurwoningen onder de liberalisatiegrens tussen woningcorporaties onderling ongewenst en ondoelmatig is, zoals eerder uitgesproken in de motie Van Vliet; Overwegende dat de scheiding tussen Daeb en niet-Daeb activiteiten ook tot uitdrukking moet komen in de vennootschapsbelastingplicht; Verzoekt de regering om uiterlijk maart 2017 opties uit te werken om woningcorporaties vrij te stellen van overdrachtsbelasting en vennootschapsbelasting...

  Moties

  34552-55

  16-11-2016

 • Motie van het lid Van Vliet over afschaffen van een combinatie van aftrekposten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 34 552 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2017) Nr. 54 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 16 november 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het niet afbouwen van de arbeidskorting in de inkomstenbelasting een stimulans oplevert voor de werkgelegenheid en de arbeidsparticipatie en dat het Lid Van Vliet een hiertoe strekkend amendement heeft ingediend onder 34552 nr. 39; overwegende dat hiervoor een dekking nodig is van € 2,7 miljard en dat deze voortvloeit uit de -door het CPB doorgerekende- tegenbegroting van de fractie Van Vliet en dat deze bestaat uit het afschaffen van een combinatie van aftrekposten hetgeen tevens een...

  Moties

  34552-54

  16-11-2016

 • Motie van het lid Van Vliet over een gezamenlijk verticaal toezichtmodel voor het WSW en de Aw

  ...lasten voor corporaties; overwegende dat 2 jaar na invoering van de nieuwe Woningwet eindelijk aangestuurd moet worden op een verticaal toezichtmodel waarin de financiële kaders wettelijk worden vastgesteld; verzoekt de regering de Kamer voor het einde van dit jaar duidelijkheid te geven over invoering van zo'n model voor het WSW en de Aw, dat minstens dezelfde waarderingsgrondslag voor sociaal vastgoed bevat en dezelfde keuze voor een focus op liquiditeit dan wel solvabiliteit, en gaat over tot de orde van de dag. Van Vliet MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 2 november 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, 2 ...

  Moties

  29453-428

  02-11-2016

 • Gewijzigde motie van het lid Krol c.s. over een harde leeftijdsgrens in het komende wetsvoorstel (t.v.v. 32647, nr. 62)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 32 647 Levensbeëindiging Nr. GEWIJZIGDE*) MOTIE VAN HET LID KROL C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 62 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering stelt dat een autonome keuze voor levensbeëindiging op verzoek niet beperkt is tot ouderen; overwegende dat het kabinet daarbij ook aangeeft dat deze groeiende wens vooral voorkomt bij mensen op leeftijd, en dat het daarom voor de hand zou liggen in het nieuwe systeem een leeftijdsgrens op te nemen; overwegende dat een leeftijdsgrens in het komende wetsvoorstel mogelijk het gevoel van volwaardigheid dan wel de positie van ouderen in onze samenleving beïnvloedt; verzoekt de regering, grondig te onderzoeken...

  Moties

  32647-65

  01-11-2016

 • Motie van het lid Van Vliet over de onafhankelijkheid van de Autoriteit woningcorporaties

  ...toegezegd dat de directeur van de AW rechtstreeks toegang heeft tot de minister en daarbij niet langs de directeur ILT hoeft te gaan; constaterende dat brieven van de AW ondertekend worden door de inspecteur-generaal van de 1LT en dat dit in tegenspraak is met de eerdere letterlijke toezegging van de minister en afbreuk doet aan de onafhankelijke en krachtige uitstraling van de AW als toezichthouder; verzoekt de regering ervoor te zorgen dat de AW volledig zelfstandig haar gang kan gaan in haar toezichthoudende taak en die onafhankelijkheid te laten terugkeren in de ondertekening van alle uitgaande stukken van de AW, en gaat over tot de orde van de dag. Van Vliet 2 ...

  Moties

  34550-XVIII-30

  13-10-2016

 • Motie van het lid Van Vliet over vrijstelling van overdrachtsbelasting bij overdracht van sociale huurwoningen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 34 550 XVIII en gaat over tot de orde van de dag. Van Vliet Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017 Nr. 29 - MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 13 oktober 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat als gevolg van de indeling van Nederland in woningmarktregio's sprake kan zijn van de overdracht van onroerende zaken (sociale huurwoningen) door de ene toegelaten instelling (woningcorporatie) aan de andere; overwegende dat de hiermee gemoeide overdrachtsbelasting een belemmering oplevert voor zulke overdrachten; overwegende dat de minister zegt dat een gerichte vrijstelling voor deze overdracht van sociale huurwoningen tussen...

  Moties

  34550-XVIII-29

  13-10-2016

 • Motie van de leden Bashir en Van Vliet over de LTV-limiet voor 2017 behouden

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 34 550 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017 Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN VAN VLIET Voorgesteld 13 oktober 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de maximale toegestane lening in verhouding tot de waarde van de woning (LTV) daalt van nu 102 naar 101% in 2017; overwegende, dat steeds meer mensen teveel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig hebben voor een koopwoning; overwegende, dat de LTV vanzelf daalt doordat hypotheken in dertig jaar tijd afgelost moeten worden; verzoekt de regering in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet op te nemen dat de LTV-limiet voor 2017 behouden blijft op...

  Moties

  34550-XVIII-8

  13-10-2016

 • Motie van het lid Van der Staaij c.s over maatregelen opdat de keuzevrijheid van ondernemers om op zondag hun winkel gesloten te houden geborgd wordt

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 34 550 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 21 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. Voorgesteld 22 september 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het ondernemers vrij moet staan om zelf te beslissen om hun winkel op zondag gesloten te houden, overwegende dat in diverse plaatsen onder de huidige wet en afspraken ondernemers forse boetes opgelegd krijgen als ze hun winkel op zondag dicht houden, verzoekt de regering effectieve maatregelen te nemen zodat de keuzevrijheid van ondernemers om op zondag hun winkel gesloten te houden geborgd wordt, en gaat over tot de orde van de dag. Van der Staaij Segers V a/k, I i i ~ B u m a Pechtold Roemer Samsom Klaver Van...

  Moties

  34550-21

  22-09-2016

 • Motie van het lid Van Vliet over voorkomen van dubbele verliesneming op vorderingen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2015-2016 34 323 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid (Wet aanpassing fiscale eenheid) Nr. 14 en gaat over tot de orde van de dag. Van Vliet MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 15 september 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het wettelijke regime voor fiscale eenheden in de vennootschapsbelasting wordt aangevuld en gewijzigd op grond van jurisprudentie van het EU Hof van Justitie; overwegende dat de regering terecht alleen wijzigingen voorstelt die noodzakelijk zijn door genoemde jurisprudentie en het uitgangspunt hanteert dat de fiscale eenheid Vpb verder intact moet blijven;...

  Moties

  34323-14

  15-09-2016

123456...17vorige 15 resultatenvolgende 15 resultaten