Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Roland van Vliet

Moties

 • Motie van het lid Geurts c.s. over de eerste tranche van de stoppersregeling

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 21501-32 Nr. 977 en gaat over tot de orde van de dag. Geurts Van Vliet Houwers Dijkgraaf Dik-Faber Van Klaveren Landbouw- en Visserijraad MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. Voorgesteld 23 februari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de eerste tranche van de stoppersregeling is overtekend; overwegende dat de stoppersregeling belangrijk is voor de fosfaatreductie in 2017 ten behoeve van het behouden van de derogatie; verzoekt de regering in overleg met sectorpartijen binnen de juridische en financiële mogelijkheden te bezien hoe deze gehele groep geaccommodeerd kan worden, 2 ...

  Moties

  21501-32-977

  23-02-2017

 • Motie van het lid Geurts c.s. over niet-melkleverende bedrijven die onevenredig zwaar geraakt dreigen te worden

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 21501-32 Nr. 976 en gaat over tot de orde van de dag. Geurts Dik-Faber Van Vliet Van Gerven Dijkgraaf Landbouw- en Visserijraad MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. Voorgesteld 23 februari 2017 De Kamei, gehoord de beraadslaging, overwegende dat sommige niet-melkleverende bedrijven onevenredig zwaar geraakt dreigen te worden doordat zij op de referentiedatum van 15 december 2016 veel minder dieren hadden dan normaal; overwegende dat de grote gevolgen voor deze gezinnen en langslepende rechtszaken moeten worden voorkomen; verzoekt de regering om voor deze bedrijven met een individuele en buitensporige last die gemiddeld gezien in 2016 veel meer vrouwelijke runderen hadden lopen dan op 15 december...

  Moties

  21501-32-976

  23-02-2017

 • Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over een proefproject met e-CMR als alternatieve registratiemethode

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderj aar 2016-2017 21501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 988 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. Voorgesteld 23 februari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering als eerste stap ter uitvoering van de motie Dijkgraaf/Geurts (Kamerstuk 21501-32 nr. 967) in overleg met betrokken partijen op de kortst mogelijke termijn een pi,Igtproject uit te voeren met e-CMR als alternatieve registratiemethode voor de export van vaste mest, en gaat over tot de orde van de dag. Dijkgraaf Geurts Dik-Faber Graus Van Vliet Van Klaveren Houwers ...

  Moties

  21501-32-988

  23-02-2017

 • Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over het verlagen van de percentages verplichte mestverwerking voor 2017

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 21501-32 Nr. 987 en gaat over tot de orde van de dag. Dijkgraaf Geurts Graus Van Klaveren Van Vliet Houwers Landbouw- en Visserijraad MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. Voorgesteld 23 februari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering de percentages verplichte mestverwerking voor 2017 te verlagen en daarbij uit te gaan van de te verwachten fosfaatproductie in 2017 van maximaal 172,9 miljoen kilogram, ...

  Moties

  21501-32-987

  23-02-2017

 • Motie van het lid Geurts c.s. over een werkgroep met de roodvleessector

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 215i:11-32 Nr. 978 en gaat over tot de orde van de dag. Geurts Dik-Faber Van Vliet Dijkgraaf Landbouw- en Visserijraad MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. Voorgesteld 23 februari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering een werkgroep te starten met de roodvleessector om in kaart te brengen welke impact de fosfaatrechten hebben op vleesveehouders en natuurbeheer en met structurele oplossingen te komen en de Kamer voor 31 maart te informeren over de voortgang, ...

  Moties

  21501-32-978

  23-02-2017

 • Gewijzigde motie van de leden Bashir en Van Vliet over substantieel en structureel verhogen van de capaciteit van de invordering (t.v.v. 31066-328) (interne herdruk)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 31 066 Belastingdienst Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BASHIR Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 328 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Belastingdienst miljarden aan openstaande schulden tegoed heeft; overwegende dat na de reorganisatie het aantal belastingdeurwaarders bijna is gehalveerd; spreekt de vrees uit dat steeds meer aanslagen onbetaald zullen blijven nu de Belastingdienst inkrimpt; verzoekt de regering, alles op alles te zetten om te voorkomen dat het aantal deurwaarders inkrimpt; verzoekt de regering tevens de capaciteit van de invordering substantieel en structureel te verhogen en nu al te beginnen met werving van personeel, en gaat...

  Moties

  31066-345

  14-02-2017

 • Motie van de leden Monasch en Van Vliet over het weigeren van asielzoekers die artikel 1 Grondwet niet onderschrijven

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 19 637 Nr. 2299 Vreemdelingenbeleid MOTIE VAN DE LEDEN MONASCH EN VAN VLIET Voorgesteld 14 februari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat echte asielzoekers, mensen zijn die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld of vervolging, Van mening dat enige bedreiging, beperking of intimidatie richting derden door mensen die in Nederland asiel wensen aan te vragen onacceptabel is en de wens om de integratie in Nederland te bevorderen ernstig zal ondermijnen, Is van mening dat asielzoekers die art 1 van de grondwet en andere grondrechten niet onderschrijven en respecteren niet in die asielzoekersprocedure in Nederland mogen worden opgenomen, Verzoekt het kabinet al het nodige...

  Moties

  19637-2299

  14-02-2017

 • Gewijzigde motie van de leden Albert de Vries en Van Vliet over vrijstelling van de verhuurderheffing voor bewoners met financiële problemen door funderingsproblematiek (t.v.v. 34548, nr. 17)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN VAN VLIET Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 17 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet, naar aanleiding van eerdere verzoeken van de kamer, er voor zorgdraagt dat er een fonds komt voor funderingsherstel, waarop bewoners met onvoldoende leencapaciteit een beroep kunnen doen; constaterende dat hiermee voor huishoudens die ver onder water staan en/of anderszins financieel zwaar in de problemen verkeren nog geen passende oplossing beschikbaar is; constaterende dat deze categorie...

  Moties

  34548-35

  19-12-2016

 • Gewijzigde motie van het lid Van Vliet over een onderzoek naar een systeem van verdere tariefdifferentiatie (t.v.v. 34548, nr. 20)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 •34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 24 GEWIJZIGDE en gaat over tot de orde van de dag. Van Vliet MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 20 Voorgesteld 14 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de verhuurderheffing is gebaseerd op de WOZ-waarde van de verhuurde panden; overwegende dat door regionale diversiteit op de woningmarkt de WOZ-waardes van panden van verhuurders sterk uiteen gaan lopen, met name tussen de Randstad en daarbuiten en tussen steden en het platteland; overwegende dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen in de gebieden met...

  Moties

  34548-24

  14-12-2016

 • Motie van de leden Albert de Vries en Van Vliet over vrijstelling van de verhuurderheffing voor bewoners met financiële problemen door funderingsproblematiek

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 2 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN VAN VLIET Voorgesteld 14 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterend dat het kabinet, naar aanleiding van eerdere verzoeken van de kamer, er voor zorgdraagt dat er een fonds komt voor funderingsherstel, waarop bewoners met onvoldoende leencapaciteit een beroep kunnen doen; constaterend dat hiermee voor huishoudens die ver onder water staan en/of anderszins financieel zwaar in de problemen verkeren nog geen passende oplossing beschikbaar is; constaterend dat deze categorie bewoners alleen geholpen kan worden...

  Moties

  34548-17

  14-12-2016

 • Motie van het lid Van Vliet over een onderzoek naar een systeem van verdere tariefdifferentiatie

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 20 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld 14 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging:, overwegende dat de verhuurderheffing is gebaseerd op de WOZ-waarde van de verhuurde panden; overwegende dat door regionale diversiteit op de woningmarkt de WOZ-waardes van panden van verhuurders sterk uiteen gaan lopen, met name tussen de Randstad en daarbuiten en tussen steden en het platteland; overwegende dat de wachtlijsten voor sociale huurwoningen in de gebieden met sterk stijgende WOZ-waardes doorgaans ook nog het langste zijn; overwegende dat woningcorporaties in...

  Moties

  34548-20

  14-12-2016

 • Motie van het lid Van Vliet over tijdelijke verhuur aan statushouders

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 34 468 Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen (Veegwet wonen) Nr. 15 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 12 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat gemeenten en woningcorporaties elkaars belangrijkste partners zijn bij de huisvesting van statushouders; overwegende dat er op korte termijn te weinig woningen beschikbaar zijn om de landelijke verplichtingen waar te kunnen maken en dat er behoefte is aan maatwerk; • overwegende dat bestaande...

  Moties

  34468-15

  12-12-2016

 • Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van het visstandonderzoek in het IJsselmeer

  ...onvoldoende geschikt is voor een goede bestandsschatting; overwegende, dat het visstandsonderzoek derhalve een steeds minder representatief beeld geeft van de visstand in het IJsselmeer en de bijbehorende trend, terwijl op basis van deze data ingrijpende maatregelen genomen worden; verzoekt de regering ervoor te zorgen dat het visstandsonderzoek in het IJsselmeer zodanig aangepast wordt dat een representatief beeld van de visstand gegeven wordt en het beleid hierop aan te passen, en gaat over tot de orde van de dag. Dijkgraaf Bruins Graus Geurts Visser Van Klaveren Van Vliet J-Tflhiwprç ...

  Moties

  29664-168

  08-12-2016

 • Motie van het lid Geurts c.s. over verhoging van de quota voor tarbot, griet en rog

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 21 501-32 Nr. 956 Geurts Van Vliet Bruins Visser Houwers Dijkgraaf Landbouw- en Visserijraad en gaat over tot de orde van de dag. MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. Voorgesteld 8 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat tarbot en griet in toenemende mate verstikkingssoorten zijn door de reductie van de quota bij gebrek aan data; verzoekt de regering om op de kortst mogelijke termijn een tussentijdse benchmark te laten uitvoeren door ICES (International Council for the Exploration of the Sea); verzoekt de regering bij de komende Decemberraad in te zetten op een tussentijdse verhoging van de quota voor tarbot, griet en rog in 2016 en op verhoging van deze quota in 2017,...

  Moties

  21501-32-956

  08-12-2016

 • Motie van het lid Geurts c.s. over de uitvoering van het nieuwe Europees Visserijfonds

  ... TWEE' DE K A ME R DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 29 664 Nr. 166 Geurts Van Vliet Houwers Dijkgraaf Binnenvisserij MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. Voorgesteld 8 december 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat duurzame innovatie in de visserijsector gestimuleerd en ondersteund moet worden; overwegende dat de terugvordering van subsidiegelden in het kader van het Europees Visserijfonds ernstige negatieve gevolgen heeft voor de bereidheid van de visserijsector;verzoekt de regering de terugvorderingen te herzien en de uitvoering van het (nieuwe) Europees Visserijfonds zodanig vorm te geven dat volop ingezet kan worden op innovatie en onderzoek met maximale aandacht voor de inhoud van de projecten en de administratieve...

  Moties

  29664-166

  08-12-2016

123456...17volgende 15 resultaten