Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Gert-Jan Segers

Schriftelijke vragen

 • Financiering van Nederlands islamitische instellingen vanuit Golfstaten

  ...8 Bent u bereid bij een nieuw onderzoek alle op de ministeries beschikbare informatie wel te delen met de onderzoekers die zo’n nieuw onderzoek ter hand nemen 9 Waarom is informatie van de overheden van Koeweit en Saudi-Arabië aan het ministerie van Buitenlandse Zaken over financiering van moskeeorganisaties vertrouwelijk en niet openbaar Is daartoe door die landen verzocht Hoe verhoudt het geheim houden van informatie over financiering van Nederlandse islamitische instellingen vanuit Golfstaten zich tot uw inzet om buitenlandse financiering aan te pakken door transparantie Graag een toelichting. 10 Waarom berichten Koeweit en Saudi-Arabië het ministerie van Buitenlandse Zaken vertrouwelijk over financiering van moskeeorganisaties en...

  Kamervragen

  01-05-2018

 • Het overwegen van strafverzwarende omstandigheden bij geweld met een racistisch, antisemitisch of homofoob oogmerk

  ... 2018Z07807 Vragen van de leden Segers (ChristenUnie) en Buitenweg (GroenLinks) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het overwegen van strafverzwarende omstandigheden bij geweld met een racistisch, antisemitisch of homofoob oogmerk. (ingezonden 25 april 2018) 1 Deelt u de mening dat de dreiging in het geval van een racistisch, religieus, homofoob of antisemitisch oogmerk bij bijvoorbeeld vernieling, mishandeling of geweld, verder reikt dan het individu waarop deze vernieling, mishandeling of geweld gericht is, doordat deze handelingen gericht zijn tegen het individu als lid van een vermeend minderwaardige groep 2 Kunt u bevestigen dat het, conform de Aanwijzing discriminatie van het openbaar ministerie (OM), in de eis betrekken van...

  Kamervragen

  25-04-2018

 • Wooninitiatieven voor kinderen met een beperking

  ...8 Bent u bereid om, in navolging van het Ouderenwoonakkoord, ook afspraken te maken met gemeenten, woningcorporaties, zorgkantoren en cliëntenorganisaties over het wegnemen van belemmeringen om te komen tot kleinschalige wooninitiatieven voor kinderen met een beperking 1) https://www.nd.nl/nieuws/nederland/scp-ouderinitiatieven-worden-gewaardeerd-maar.2991465.lynkx ...

  Kamervragen

  19-04-2018

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

 • Gewijzigd amendement van het lid Van Dam c.s. ter vervanging van nr. 13 over behoud strafbaarstelling belediging van de Koning

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 456 Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DAM C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13 Ontvangen 4 april 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, wordt “artikelen 261 tot en met 271, 418 en 419” vervangen door “artikelen 111 tot en met 113, 261 tot en met 271, 418 en 419”. II Artikel I, onderdeel B, vervalt. III Artikel I, onderdeel C, vervalt. IV In artikel I,...

  Amendementen

  34456-17

  04-04-2018

 • Amendement van het lid Van Dam c.s. over behoud strafbaarstelling belediging van de Koning

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 456 Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DAM C.S. Ontvangen 8 februari 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, wordt “artikelen 261 tot en met 271, 418 en 419” vervangen door “artikelen 111 tot en met 113, 261 tot en met 271, 418 en 419”. II In artikel I vervallen de onderdelen B en C. III In artikel II vervallen de onderdelen B en C. IV In artikel II, onderdeel G, wordt “artikelen...

  Amendementen

  34456-13

  08-02-2018

 • Subamendement van het lid Segers over waarborging van menselijke waardigheid

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 516 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling Nr. 11 SUBAMENDEMENT VAN HET LID SEGERS Ontvangen 11 april 2017 De ondergetekende stelt het volgende subamendement voor: Het amendement van het lid Van Engelshoven (stuk nr. 9) wordt als volgt gewijzigd: In het tweede lid van de algemene bepaling wordt na “waarborgt” ingevoegd: de menselijke waardigheid,. Toelichting De indiener wil met dit subamendement aansluiten bij de aanbevelingen van de Staatscommissie Grondwet (hierna: de Staatscommissie) uit 2010, door het integrale tekstvoorstel van de Staatscommissie over te nemen....

  Amendementen

  34516-11

  11-04-2017

meer amendementen

Moties

 • Motie van de leden Segers en Hermans over aandacht voor gerichte informatievoorziening

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 104 Nr. 216 Langdurige zorg en gaat over tot de orde van de dag. Segers 4Q,v vrainS MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN HERMANS. Voorgesteld 5 april 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het persoonsgebonden budget (pgb) waar mogelijk een gelijkwaardig alternatief moet zijn voor zorg in natura; overwegende dat mensen nog te vaak niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid van een pgb of dat zorgaanbieders/gemeenten de voorkeur geven aan zorg in natura; overwegende dat onafhankelijke cliëntondersteuning, waarbij alle opties op tafel worden gelegd, eraan kan bijdragen dat mensen een weloverwogen en passende keuze kunnen maken voor pgb of zorg in natura; verzoekt de regering,...

  Moties

  34104-216

  05-04-2018

 • Motie van het lid Bergkamp c.s. over evalueren van de regelingen Meerzorg en EKT

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaai 2017-2018 34 104 Nr. 213 Langdurige zorg MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN SAZIAS Voorgesteld 5 april 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat het persoonsgebonden budget (Pgb) een mooi instrument is dat mensen eigen regie en keuzevrijheid geeft; constaterende dat het Pgb in alle zorgwetten verankerd is; constaterende dat er voor het Pgb binnen de Wlz het protocol gebruikelijke zorg is opgesteld door het CIZ om te verduidelijken wat gebruikelijke zorg is en welke zorg dus wel of niet valt binnen de aanspraak; constaterende dat er voor de Wmo en de UA+geen eigen protocol gebruikelijke zorg is; overwegende dat hetontbreken van een dergelijk protocol in de Wmo en in de Zvw kan leiden tot...

  Moties

  34104-212

  05-04-2018

 • Motie van de leden Segers en Slootweg over levensbegeleiders en geestelijke verzorging

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning Nr. 257 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN SLOOTWEG Voorgesteld 5 april 2018 De Kamer, gehoord de beraadsiaging, constaterende dat in het regeerakkoord voo.r de periode 201 8-2021 € 35 miljoen is gereserveerd voor levensbegeleiders/geestelijke verzorging in het kader van Waardig ouder worden; overwegende dat het kabinet met drie beleidsprogramma’s invulling geeft aan het Pact voor de ouderenzorg en daarnaast werkt aan de uitvoering van Waardig ouder worden; verzoekt de regering, rond de zomer met een concreet plan te komen hoe invulling wordt gegeven aan de opgave op het gebied van levensbegeleiders/geestelijke verzorging en daarbij aan te geven...

  Moties

  29538-257

  05-04-2018

meer moties