Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Gert-Jan Segers

Schriftelijke vragen

 • Het bericht '95 procent van gemeenten heeft geen beleid voor aanpak mensenhandel'

  ...9 Hoe beoordeelt u de conclusie uit het rapport van de NRM dat ondervragers bij toekenning van een bedenktijd de vraag of een zaak kan leiden tot succesvolle vervolging een rol laten spelen 10 Deelt u de mening dat alle slachtoffers van mensenhandel bescherming verdienen op hetzelfde niveau en volgens dezelfde regels Zo ja, hoe gaat u hiervoor zorgdragen Bent u bereid de laagste drempel (geringste aanwijzing van mensenhandel) bij alle aanbieders van de bedenktijd als standaard in te stellen 11 Kunt u deze vragen beantwoorden voor de begrotingsbehandeling Justitie en Veiligheid 1) https://www.nu.nl/binnenland/4999073/95-procent-van-gemeenten-heeft-geen-beleid-aanpak-mensenhandel.html ...

  Kamervragen

  10-11-2017

 • Het bericht ‘Grote strafzaken verhuizen van rechtbank Almelo naar Zwolle’

  ... 2017Z13838 Vragen van de leden Van Dam (CDA), van Oosten (VVD), Groothuizen (D66) en Segers (ChristenUnie) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Grote strafzaken verhuizen van rechtbank Almelo naar Zwolle’. (ingezonden 17 oktober 2017) 1. Bent u bekend met het artikel ‘Grote strafzaken verhuizen van rechtbank Almelo naar Zwolle’ 1) 2. Kunt u bevestigen dat de overgang van strafzaken van het Functioneel Parket van de rechtbank-locatie Almelo naar de locatie Zwolle voortvloeit uit de per 1 januari 2013 ingevoerde Wet Herziening Gerechtelijke Kaart Onderschrijft u de visie van de president van de rechtbank Overijssel dat de meerderheid aan kleinere Functioneel Parket-zaken in Almelo blijft en dat er ruimschoots...

  Kamervragen

  17-10-2017

 • De verboden stille tocht van Christenen voor Israel in Rotterdam

  ... 2017Z05193 Vragen van de leden Voordewind en Segers (beiden ChristenUnie), Knops (CDA), Ten Broeke (VVD), Bosma (PVV) en Van der Staaij (SGP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verboden stille tocht van Christenen voor Israel in Rotterdam (ingezonden 18 april 2017) 1 Kunt u aangeven waarom de stille tocht van Christenen voor Israel (CvI) vandaag in Rotterdam door B&W is verboden 2 Hoe verklaart u dat de veiligheid van 150 wandelaars niet gegarandeerd kon worden terwijl er voor een congres van het Palestinian Return Centre (PRC), met sprekers met connecties met de terroristische Hamas, deze inspanning wel geleverd kon worden 3 Kunt u aangeven waarom er geen rekening is gehouden met de wens van de organisator...

  Kamervragen

  18-04-2017

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

 • Amendement van het lid Van Dam c.s. over behoud strafbaarstelling belediging van de Koning

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 456 Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DAM C.S. Ontvangen 8 februari 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, wordt “artikelen 261 tot en met 271, 418 en 419” vervangen door “artikelen 111 tot en met 113, 261 tot en met 271, 418 en 419”. II In artikel I vervallen de onderdelen B en C. III In artikel II vervallen de onderdelen B en C. IV In artikel II, onderdeel G, wordt “artikelen...

  Amendementen

  34456-13

  08-02-2018

 • Subamendement van het lid Segers over waarborging van menselijke waardigheid

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 516 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling Nr. 11 SUBAMENDEMENT VAN HET LID SEGERS Ontvangen 11 april 2017 De ondergetekende stelt het volgende subamendement voor: Het amendement van het lid Van Engelshoven (stuk nr. 9) wordt als volgt gewijzigd: In het tweede lid van de algemene bepaling wordt na “waarborgt” ingevoegd: de menselijke waardigheid,. Toelichting De indiener wil met dit subamendement aansluiten bij de aanbevelingen van de Staatscommissie Grondwet (hierna: de Staatscommissie) uit 2010, door het integrale tekstvoorstel van de Staatscommissie over te nemen....

  Amendementen

  34516-11

  11-04-2017

 • Amendement van het lid Zijlstra c.s. over een voorziening voor het lidmaatschap van de CIVD

  ...Voor de fractiegrootte wordt daarbij gekeken naar het aantal leden; bij fracties van gelijke grootte, wordt de fractie op wier kandidaten op de lijst, bedoeld in artikel 11, eerste lid, bij de verkiezingen het grootste aantal stemmen is uitgebracht, als grootste beschouwd. De desbetreffende fractievoorzitters worden na de aanvang van de zitting van rechtswege lid van de commissie. Een tussentijdse benoeming door de Voorzitter vindt dus niet plaats. Daarnaast kan de Kamer krachtens de nieuwe derde volzin van het artikellid op voordracht van de CIVD besluiten de CIVD uit te breiden met maximaal twee fractievoorzitters, waarbij de grootte van de fractie niet doorslaggevend is. Het maximeren van het aantal fractievoorzitters dat van rechtswege lid...

  Amendementen

  34567-6

  05-12-2016

meer amendementen

Moties

 • Motie van het lid Becker c.s. over beperken van buitenlandse beïnvloeding

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 824 Nr. 215 Becker , ereA, Heerma Segers Paternotte Integratiebeleid MOTIE VAN HET LID BECKER C.S. Voorgesteld 14 maart 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Van mening dat alles op alles moet worden gezet om onwenselijke buitenlandse beïnvloeding van politieke, maatschappelijke en religieuze instellingen in Nederland via geldstromen te voorkomen , Overwegende dat we recentelijk weer meerdere voorbeelden hebben gezien van een ideologische agenda die haaks staat op fundamentele vrijheden in Nederland waarbij mogelijk sprake is van buitenlandse beïnvloeding, Overwegende dat in het huidige régeerakkoord de afspraak is gemaakt dat geldstromen naar politieke, maatschappelijke en religieuze...

  Moties

  32824-215

  14-03-2018

 • Motie van het lid Rutte c.s. over het aanwijzen van de heer Mark Rutte tot formateur met als opdracht de vorming van een kabinet bestaande uit VVD, CDA, D66 en ChristenUnie

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 700 Kabinetsformatie 2017 Nr. 35 MOTIE VAN HET LID IWTTE C.S. Voorgesteld 12 oktober 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, • kennisgenomen hebbende van het verslag van informateur Gerrit Zalm en het daarin opgenomen advies met betrekking tot de kabinetsformatie, neemt de inhoud van dit advies over, wijst Mark Rutte aan als formateur met als opdracht de vorming van een kabinet bestaande uit WD, CDA, D66 en ChristenUnie, en gaat over tot de orde van de dag. Rutte Van Haérsma Buma Pechtold Segers 2 ...

  Moties

  34700-35

  12-10-2017

 • Gewijzigde motie van het lid Van der Staaij c.s. over verbeterde samenwerking tussen wijkagenten en lokale rechercheurs bij de aanpak van georganiseerde misdaad (t.v.v. 29911-163)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. GEWIJZIGDE*) MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 163 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de aanpak van georganiseerde misdaad in Noord-Brabant en andere regio's versterking behoeft; constaterende dat uit onderzoek van de Politieacademie onder politieagenten blijkt dat er bij uitstek onder wijkagenten acute behoefte bestaat aan permanente lokale activiteiten van opsporingsteams die, op basis van lokale informatie, strafrechtelijk onderzoek doen naar georganiseerde misdaad, maar dat zij hiervoor onvoldoende gehoor vinden, waardoor georganiseerde misdaad ongestraft blijft;...

  Moties

  29911-164

  13-06-2017

meer moties