Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Gert-Jan Segers

Schriftelijke vragen

 • Het bericht ‘Meisjes zwijgen liever’

  ... 2018Z11047 Vragen van het lid Segers (ChristenUnie) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Meisjes zwijgen liever’ (ingezonden 12 juni 2018) 1 Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Meisjes zwijgen liever’ 1) 2 Deelt u de mening dat het van groot belang is dat slachtoffers van mensenhandel en zedendelicten aangifte doen 3 Deelt u de mening dat de lage aangiftebereidheid in zeden- en mensenhandel zaken problematisch is, te meer daar het ook vaak om minderjarige kinderen gaat 4 Klopt het dat de aangiftebereidheid terugloopt 5 Deelt u de mening dat als een slachtoffer aangifte doet, alles in het werk moet worden gesteld om hier werk van te maken en dat het onacceptabel is als deze zaken op de plank belanden 6 Wat...

  Kamervragen

  12-06-2018

 • De berichten ‘Ander huis gezocht voor bedreigde christelijke Syriër’ en ‘Syrische christen uit Overijssel krijgt dreigbrief, van IS’

  ... 2018Z10845 Vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en Segers (ChristenUnie) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de berichten ‘Ander huis gezocht voor bedreigde christelijke Syriër’ en ‘Syrische christen uit Overijssel krijgt dreigbrief, van IS’ (ingezonden 8 juni 2018) 1 Kent u de berichten ‘Ander huis gezocht voor bedreigde christelijke Syriër’ en ‘Syrische christen uit Overijssel krijgt dreigbrief, van IS’ 1) 2 Op welke wijze wordt gewaarborgd dat burgers, in dit soort situaties, meteen op adequate beveiliging kunnen rekenen 3 In hoeverre zijn meer van dit soort situaties bekend Bent u bereid dit zorgvuldig te registreren 4 Hoe voorkomt u dat burgers zich, als gevolg...

  Kamervragen

  08-06-2018

 • Financiering van Nederlands islamitische instellingen vanuit Golfstaten

  ...8 Bent u bereid bij een nieuw onderzoek alle op de ministeries beschikbare informatie wel te delen met de onderzoekers die zo’n nieuw onderzoek ter hand nemen 9 Waarom is informatie van de overheden van Koeweit en Saudi-Arabië aan het ministerie van Buitenlandse Zaken over financiering van moskeeorganisaties vertrouwelijk en niet openbaar Is daartoe door die landen verzocht Hoe verhoudt het geheim houden van informatie over financiering van Nederlandse islamitische instellingen vanuit Golfstaten zich tot uw inzet om buitenlandse financiering aan te pakken door transparantie Graag een toelichting. 10 Waarom berichten Koeweit en Saudi-Arabië het ministerie van Buitenlandse Zaken vertrouwelijk over financiering van moskeeorganisaties en...

  Kamervragen

  01-05-2018

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

 • Gewijzigd amendement van het lid Van Dam c.s. ter vervanging van nr. 13 over behoud strafbaarstelling belediging van de Koning

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 456 Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DAM C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13 Ontvangen 4 april 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, wordt “artikelen 261 tot en met 271, 418 en 419” vervangen door “artikelen 111 tot en met 113, 261 tot en met 271, 418 en 419”. II Artikel I, onderdeel B, vervalt. III Artikel I, onderdeel C, vervalt. IV In artikel I,...

  Amendementen

  34456-17

  04-04-2018

 • Amendement van het lid Van Dam c.s. over behoud strafbaarstelling belediging van de Koning

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 456 Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DAM C.S. Ontvangen 8 februari 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, wordt “artikelen 261 tot en met 271, 418 en 419” vervangen door “artikelen 111 tot en met 113, 261 tot en met 271, 418 en 419”. II In artikel I vervallen de onderdelen B en C. III In artikel II vervallen de onderdelen B en C. IV In artikel II, onderdeel G, wordt “artikelen...

  Amendementen

  34456-13

  08-02-2018

 • Subamendement van het lid Segers over waarborging van menselijke waardigheid

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 516 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling Nr. 11 SUBAMENDEMENT VAN HET LID SEGERS Ontvangen 11 april 2017 De ondergetekende stelt het volgende subamendement voor: Het amendement van het lid Van Engelshoven (stuk nr. 9) wordt als volgt gewijzigd: In het tweede lid van de algemene bepaling wordt na “waarborgt” ingevoegd: de menselijke waardigheid,. Toelichting De indiener wil met dit subamendement aansluiten bij de aanbevelingen van de Staatscommissie Grondwet (hierna: de Staatscommissie) uit 2010, door het integrale tekstvoorstel van de Staatscommissie over te nemen....

  Amendementen

  34516-11

  11-04-2017

meer amendementen

Moties

 • Motie van het lid Asscher c.s. over afzien van de korting op leerbanen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID ASSCHER C.S. Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat leerbanen momenteel plek bieden aan ruim 100.000 MBO-leerlingen; overwegende, dat leerbanen een leven lang verschil kunnen maken in het leven van jongeren die kunnen leren én werken als bijvoorbeeld monteur, verpleegkundige of lasser; overwegende, dat werkgevers, MBO'ers en de samenleving hard geraakt worden als er leerbanén verdwijnen; verzoekt de regering, af te zien van de korting op leerbanen van 19,5 miljoen die tienduizenden banen kan kosten; verzoekt de regering daartoe, de begroting van OCW met 19,5 miljoen...

  Moties

  35000-23

  21-09-2018

 • Motie van het lid Segers c.s. over eenmalig 25 miljoen euro in 2018 voor ondersteuning van kwetsbare mensen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 25 Segers • MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S. Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat extra aandacht wenselijk is voor de ondersteuning van kwetsbare mensen op kt terrein van armoedebestrijding en schuldhulpverlening; overwegende dat een extra impuls gewenst is voor het samenwerkingsverband van partijen die zich inzetten voor bestrijding van armoede onder kinderen; overwegende dat vrijwilligersorganisaties een belangrijke rol spelen in de schuldhulpverlening,,evenals innovatieve projecten als het Schuldenlab070, en dat het wenselijk is dat deze vrijwilligersorganisaties en innovatieve projecten...

  Moties

  35000-25

  21-09-2018

 • Motie van het lid Van Haersma Buma c.s. over een gezamenlijke aanpak van regionale partijen inzake de bouwopgave

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 Nota over de toestand van 's Rijks Financiën Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VAN HAERSMA BUMA C.S. Voorgesteld 21 september 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat wonen een sociaal grondrecht is, constaterende dat er nu en in de toekomst een fors tekort is aan woningen, constaterende dat medeoverheden zich willen inzetten voor de bouwopgave, maar er onderling niet altijd uit komen wat er waar en wanneer in de regio gebouwd wordt, overwegende dat het nodig is dat regionale partijen snel tot een gezamenlijke aanpak worden aangezet die de bouwopgave op de korte termijn versnelt (indien nodig door het instellen een regeringscommissaris), verzoekt de regering om in ieder geval...

  Moties

  35000-13

  21-09-2018

meer moties