Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Gert-Jan Segers

Schriftelijke vragen

 • Het bericht ‘Meisjes zwijgen liever’

  ... 2018Z11047 Vragen van het lid Segers (ChristenUnie) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Meisjes zwijgen liever’ (ingezonden 12 juni 2018) 1 Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Meisjes zwijgen liever’ 1) 2 Deelt u de mening dat het van groot belang is dat slachtoffers van mensenhandel en zedendelicten aangifte doen 3 Deelt u de mening dat de lage aangiftebereidheid in zeden- en mensenhandel zaken problematisch is, te meer daar het ook vaak om minderjarige kinderen gaat 4 Klopt het dat de aangiftebereidheid terugloopt 5 Deelt u de mening dat als een slachtoffer aangifte doet, alles in het werk moet worden gesteld om hier werk van te maken en dat het onacceptabel is als deze zaken op de plank belanden 6 Wat...

  Kamervragen

  12-06-2018

 • De berichten ‘Ander huis gezocht voor bedreigde christelijke Syriër’ en ‘Syrische christen uit Overijssel krijgt dreigbrief, van IS’

  ... 2018Z10845 Vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en Segers (ChristenUnie) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de berichten ‘Ander huis gezocht voor bedreigde christelijke Syriër’ en ‘Syrische christen uit Overijssel krijgt dreigbrief, van IS’ (ingezonden 8 juni 2018) 1 Kent u de berichten ‘Ander huis gezocht voor bedreigde christelijke Syriër’ en ‘Syrische christen uit Overijssel krijgt dreigbrief, van IS’ 1) 2 Op welke wijze wordt gewaarborgd dat burgers, in dit soort situaties, meteen op adequate beveiliging kunnen rekenen 3 In hoeverre zijn meer van dit soort situaties bekend Bent u bereid dit zorgvuldig te registreren 4 Hoe voorkomt u dat burgers zich, als gevolg...

  Kamervragen

  08-06-2018

 • Financiering van Nederlands islamitische instellingen vanuit Golfstaten

  ...8 Bent u bereid bij een nieuw onderzoek alle op de ministeries beschikbare informatie wel te delen met de onderzoekers die zo’n nieuw onderzoek ter hand nemen 9 Waarom is informatie van de overheden van Koeweit en Saudi-Arabië aan het ministerie van Buitenlandse Zaken over financiering van moskeeorganisaties vertrouwelijk en niet openbaar Is daartoe door die landen verzocht Hoe verhoudt het geheim houden van informatie over financiering van Nederlandse islamitische instellingen vanuit Golfstaten zich tot uw inzet om buitenlandse financiering aan te pakken door transparantie Graag een toelichting. 10 Waarom berichten Koeweit en Saudi-Arabië het ministerie van Buitenlandse Zaken vertrouwelijk over financiering van moskeeorganisaties en...

  Kamervragen

  01-05-2018

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

 • Gewijzigd amendement van het lid Van Dam c.s. ter vervanging van nr. 13 over behoud strafbaarstelling belediging van de Koning

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 456 Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DAM C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13 Ontvangen 4 april 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, wordt “artikelen 261 tot en met 271, 418 en 419” vervangen door “artikelen 111 tot en met 113, 261 tot en met 271, 418 en 419”. II Artikel I, onderdeel B, vervalt. III Artikel I, onderdeel C, vervalt. IV In artikel I,...

  Amendementen

  34456-17

  04-04-2018

 • Amendement van het lid Van Dam c.s. over behoud strafbaarstelling belediging van de Koning

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 456 Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DAM C.S. Ontvangen 8 februari 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel A, wordt “artikelen 261 tot en met 271, 418 en 419” vervangen door “artikelen 111 tot en met 113, 261 tot en met 271, 418 en 419”. II In artikel I vervallen de onderdelen B en C. III In artikel II vervallen de onderdelen B en C. IV In artikel II, onderdeel G, wordt “artikelen...

  Amendementen

  34456-13

  08-02-2018

 • Subamendement van het lid Segers over waarborging van menselijke waardigheid

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 516 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling Nr. 11 SUBAMENDEMENT VAN HET LID SEGERS Ontvangen 11 april 2017 De ondergetekende stelt het volgende subamendement voor: Het amendement van het lid Van Engelshoven (stuk nr. 9) wordt als volgt gewijzigd: In het tweede lid van de algemene bepaling wordt na “waarborgt” ingevoegd: de menselijke waardigheid,. Toelichting De indiener wil met dit subamendement aansluiten bij de aanbevelingen van de Staatscommissie Grondwet (hierna: de Staatscommissie) uit 2010, door het integrale tekstvoorstel van de Staatscommissie over te nemen....

  Amendementen

  34516-11

  11-04-2017

meer amendementen

Moties

 • Motie van het lid Westerveld c.s. over praktisch geschoolde jongeren bereiken voor maatschappelijke diensttijd

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 Nr. 136 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de be'raadslaging, Constaterende dat het kabinet "om jongeren in staat te stellen een bijdrage te - leveren aan de samenleving" een bedrag oplopend tot 100 miljoen euro beschikbaar stelt voor de maatschappelijke diensttijd, Overwegende dat Nederland al tientallen jongerenorganisaties kent die al veel jongeren in staat stellen een bijdrage te leveren aan de samenleving, Overwegende dat veel van deze organisaties moeite hebben met het bereiken van jongeren die een praktische opleiding...

  Moties

  34775-XVI-136

  05-07-2018

 • Motie van het lid El Yassini c.s. over inzicht in aspecten van de maatschappelijke diensttijd bij de evaluatie van de pilots

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL . Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 Nr. 135 MOTIE VAN HET LID EL YASSINI C.S. Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord jde beraadslaging, Constaterende dat de maatschappelijke diensttijd in het regeerakkoord is opgenomen om jongeren in staat te stellen een bijdrage te leveren aan onze samenleving; Overwegende dat een evaluatie met .betrekking tot de pilots van cruciaal belang is voor de uiteindelijke vormgeving van de maatschappelijke diensttijd;• Overwegende dat er nog veel onduidelijkheden zijn op het gebied van de maatschappelijke diensttijd; Overwegende dat transparantie een belangrijk...

  Moties

  34775-XVI-135

  05-07-2018

 • Motie van de leden Segers en Diertens over ambassadeurs voor maatschappelijke diensttijd

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 Nr. 141 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN DIERTENS Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het succes van de maatschappelijke diensttijd staat of valt met de bekendheid ervan en met de betrokkenheid van jongeren; overwegende dat het belangrijk is dat jongeren gemotiveerd worden om deel te nemen aan de maatschappelijke diensttijd, met name als vrijwilligerswerk voor hen niet vanzelfsprekend is; overwegende dat bekende personen waarmee jongeren zich kunnen identificeren, zoals bijvoorbeeld sporters of vloggers, jongeren kunnen inspireren...

  Moties

  34775-XVI-141

  05-07-2018

meer moties