Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Vera Bergkamp

Schriftelijke vragen

 • De beantwoording van eerdere vragen over het signaal dat de doorlooptijd voor het verkrijgen van een rolstoel in meerdere gemeenten te lang is en de kwaliteit van de rolstoel ook bij aanpassingen en reparaties regelmatig onder de maat is

  ... 2017Z11869 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de beantwoording van eerdere vragen over het signaal dat de doorlooptijd voor het verkrijgen van een rolstoel in meerdere gemeenten te lang is en de kwaliteit van de rolstoel ook bij aanpassingen en reparaties regelmatig onder de maat is (ingezonden 12 september 2017) 1 Kunt u aangeven wanneer de door u toegezegde analyse van het signaalrapport van Ieder(in) en de meest recente meldingen bij het Nationaal Zorgnummer (NZN) en Ieder(in), opgesteld samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gereed is 1) 2 Bent u bereid om binnen deze analyse naast de doorlooptijd ook de kwaliteit van een rolstoel in de diverse gemeentes...

  Kamervragen

  12-09-2017

 • Ondersteuning thuis voor mensen met dementie

  ... 2017Z10871 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over ondersteuning thuis voor mensen met dementie. (ingezonden 17 augustus 2017) 1 Kent u het artikel “Laat me niet achter” Zo ja, in hoeverre herkent u zich in de afgegeven signalen 1) 2 Waar kunnen mensen terecht voor zorg en ondersteuning, zoals in het artikel omschreven, die te zwaar worden bevonden voor zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) maar nog niet naar een verpleeghuis willen 3 Welke instrumenten heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft om toezicht te houden op zorg en ondersteuning vanuit gemeenten Kunt u aangeven of er, en zo ja welke, stappen nodig zijn om de transparantie bij gemeenten te...

  Kamervragen

  17-08-2017

 • Het bericht dat de nieuwe drugstest voor automobilisten mogelijk problematisch is voor mensen met ADHD-medicatie

  ...7 Klopt het dat ook in België een vergelijkbare speekseltest, geïntroduceerd in 2010, positief test(te) op medicatie voor ADHD 5) Op welke wijze wordt hier in België mee omgegaan 1) http://www.impulsenwoortblind.nl/drugstest-politie-mensen-adhd-onterecht-als-overtreders-neerzetten/ 2) Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Richtlijn ADHD bij volwassenen, 2015, 8. 3) KNMP, Adviesrapport Psychostimulantia en Rijgeschiktheid, 4) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/15/adviesrapport-psychostimulantia-en-rijgeschiktheid 5) https://www.volkskrant.nl/buitenland/belgische-drugstest-reageert-ook-op-adhd-medicatie~a1039341/ ...

  Kamervragen

  15-08-2017

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

 • Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 8 over het opnemen van een evaluatiebepaling

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 518 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8 Ontvangen 10 mei 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel IIa Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Toelichting Met dit amendement wordt een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel opgenomen. Het betreft een evaluatie...

  Amendementen

  34518-11

  10-05-2017

 • Amendement van het lid Bergkamp over benoeming van een bijzondere curator

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 518 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 10 mei 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Artikel 250 wordt als volgt gewijzigd: 1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst. 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. In geval van een verzoek van de raad voor de kinderbescherming als bedoeld in artikel 242a benoemt de kinderrechter bij de aanvang van het geding een bijzondere curator om de minderjarige, zowel in als buiten rechte, te vertegenwoordigen....

  Amendementen

  34518-9

  10-05-2017

 • Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 7 over het opnemen van een evaluatiebepaling

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 518 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 71 Ontvangen 9 mei 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel IIa Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet, en vervolgens telkens na vijf jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Toelichting Met dit amendement wordt een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel opgenomen....

  Amendementen

  34518-8

  09-05-2017

meer amendementen

Moties

 • Motie van het lid Marijnissen c.s. over in overleg met de Nza de regie voeren over de inkoop van wijkverpleging

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 29 689 Nr. 838 Herziening Zorgstelsel Overwegende de berichten uit het land dat wijkverpleging onvoldoende wordt gecontracteerd, Overwegende de wachtlijsten en de groeiende druk op ziekenhuiszorg waaronder op de SEH, Van mening dat wijkverpleging een sleutelrol speelt in de zorg dicht bij mensen, Verzoekt de regering, door in overleg met de Nza regie te voeren en daardoor te bewerkstelligen dat er voldoende wijkverpleging wordt ingekocht door zorgverzekeraars binnen de budgetten, zodat wachtlijsten en patiëntenstops voorkomen warden, en gaat over tot de orde van de dag Marijnissen Bergkamp Ellemeet Ke er MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN C.S. Voorgesteld 6 juli 2017 De Kamer, • gehoord de...

  Moties

  29689-838

  06-07-2017

 • Motie van de leden Ellemeet en Bergkamp over in de doorontwikkeling van eHealth de beroepsgroep en de zorgopleiding actief betrekken

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 • 29 689 Nr. 840 Herziening Zorgstelsel MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN BERGKAMP - Voorgesteld 6 juli 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat er sprake is van personeelskrapte binnen de verpleegzorg, waaronder de wijkverpleging; Van mening dat eHealth nog onvoldoende verankerd is in de praktijk; Van mening dat de ontwikkeling e-n invoering van eHealth belangrijk is voor een • toekomstbestendige wijkverpleging; Verzoekt de regering om in de doorontwikkeling van eHealth in samenspraak met V&VN de beroepsgroep en de zorgopleiding actief te betrekken en te informeren; • En gaat over tot de orde van de dag Ellemeet Bergkamp 2 ...

  Moties

  29689-840

  06-07-2017

 • Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over inspanningen om Johan van Laarhoven van Thailand naar Nederland over te brengen (t.v.v. 30010-30)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 30 010 Gedetineerdenbegeleiding buitenland Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 30 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat Johan van Laarhoven in Thailand is veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf vanwege witwassen van geld; Constaterende dat de detentie-omstandigheden in Thailand erbarmelijk zijn; Constaterende dat Thailand en Nederland een verdragsrelatie hebben met betrekking tot de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WOTS), welke kan voorzien in de overbrenging van Nederlandse gedetineerden na 4 jaar detentie in Thailand naar Nederland; Overwegende dat in juli 2018 deze termijn van 4...

  Moties

  30010-31

  06-07-2017

meer moties