Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Vera Bergkamp

Schriftelijke vragen

 • Onnodig confronterende vragen op evaluatieformulieren voor ouders van kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB)

  ...9 Bent u bereid te bezien of de formulieren die ingevuld moeten worden door ouders van kinderen met ZEVMB geen onnodig confronterende en pijnlijke vragen bevatten, deze vragen zo veel mogelijk aan te passen en de Kamer hierover voor het einde van 2018 te informeren Zo nee, waarom niet 1) https://twitter.com/cordeva/status/1029028445123227648 2) https://www.wijzienjewel.nl/sites/default/files/mensen-meerv-bep-pos-pap-van-derputten-2017.pdf 3) https://twitter.com/RechtspraakNL/status/1029624750551834624 ...

  Kamervragen

  17-08-2018

 • De juiste behandeling bij niet aangeboren hersenletsel

  ... 2018Z13995 2018Z13995 Vragen van de leden Bergkamp en Raemakers (beiden D66) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische Zorg over de juiste behandeling bij niet aangeboren hersenletsel. (ingezonden 12 juli 2018) 1 Bent u bekend met het recent verschenen 1) boek ‘NAH genoeg niets te zien’ 2) 2 Hoeveel mensen lopen jaarlijks niet-aangeboren hersenletsel op 3 Deelt u de mening dat het eerste halfjaar van de behandeling van niet-aangeboren hersenletsel van groot belang is Deelt u voorts de mening dat een correcte diagnose, inclusief juiste vervolgbehandeling, van cruciaal belang is 4 Zijn er onderzoeksgegevens waaruit blijkt welk percentage van hersenletsel onjuist gediagnosticeerd is, waardoor geen adequate...

  Kamervragen

  12-07-2018

 • Het bericht dat kwetsbare ouderen die hulp nodig hebben met eten deze pas krijgen als het te laat is

  ... 2018Z13917 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat kwetsbare ouderen die hulp nodig hebben met eten deze pas krijgen als het te laat is. (ingezonden 10 juli 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Uren leuren langs instanties; Wie vergoedt de hulp bij eten en drinken’1) 2 Deelt u de mening dat goede en gezonde voeding van belang is, zeker voor kwetsbare ouderen Erkent u daarom dat het leveren van maaltijdondersteuning bij kan dragen aan het langer thuis blijven wonen van kwetsbare ouderen 3 Deelt u de mening dat opmerkingen zoals: “als iemand nog zelf de lepel naar zijn mond kan brengen dan wordt maaltijdondersteuning niet vergoed” onwenselijk zijn, bijvoorbeeld met...

  Kamervragen

  10-07-2018

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

 • Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 8 over het opnemen van een evaluatiebepaling

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 518 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8 Ontvangen 10 mei 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel IIa Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Toelichting Met dit amendement wordt een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel opgenomen. Het betreft een evaluatie...

  Amendementen

  34518-11

  10-05-2017

 • Amendement van het lid Bergkamp over benoeming van een bijzondere curator

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 518 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 10 mei 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Artikel 250 wordt als volgt gewijzigd: 1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst. 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. In geval van een verzoek van de raad voor de kinderbescherming als bedoeld in artikel 242a benoemt de kinderrechter bij de aanvang van het geding een bijzondere curator om de minderjarige, zowel in als buiten rechte, te vertegenwoordigen....

  Amendementen

  34518-9

  10-05-2017

 • Amendement van het lid Bergkamp over het opnemen van een evaluatiebepaling

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 518 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 9 mei 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel IIa Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet, en vervolgens telkens na vijf jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Toelichting Met dit amendement wordt een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel opgenomen. Het betreft een evaluatie van de wet binnen...

  Amendementen

  34518-7

  09-05-2017

meer amendementen

Moties

 • Motie van het lid Van Nispen c.s. over ouders dwingen om zich aan omgangsregelingen te houden

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderj aar 2017-2018 33 836 Personen- en familierecht Nr. 27 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S Voorgesteld 5 juli 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het frustreren van een omgangsregeling een ernstige aangelegenheid is met. grote gevolgen voor het welzijn van het kind en de andere ouder; constaterende dat het belang van het kind ook een door de samenleving te beschermen belang is dat adequate bescherming behoeft, dat onder de huidige civiele procedures niet voldoende wordt gewaarborgd, overwegende, dat het Platform 'Scheiden zonder schade' stelt dat het van belang is dat er meer erkenning en herkenning van ouderverstoting komt en in overweging geeft het voortdurend frustreren van omgangsregelingen...

  Moties

  33836-27

  05-07-2018

 • Nader gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over kwantitatief en periodiek wetenschappelijk onderzoek (t.v.v. 34843-29)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 843 Seksuele intimidatie en geweld Nr. NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 29 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, beeld is van de omvang en ontwikkeling van gevallen van misbruik; constaterende, dat veel aanbevelingen uit eerdere rapporten over seksueel misbruik en mishandeling zijn overgenomen maar dat de aandacht voor de feitelijke uitwerking van de genomen maatregelen in de praktijk soms beter kan, en de verkennende werkgroep extern onderzoek seksueel misbruik en mishandeling daartoe een tweetal aanbevelingen doet; verzoekt de regering kwantitatief wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten, dat periodiek herhaald...

  Moties

  34843-32

  19-06-2018

 • Motie van de leden Ellemeet en Bergkamp over een goede verhouding tussen aanbodsubsidies en programmeringssubsidies binnen het Fonds Podiumkunsten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 820 Nr. 234 Ellemeet Bergkamp Nieuwe visie cultuurbeleid MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN BERGKAMP Voorgesteld 13 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Fonds Podiumkunsten nu slechts een beperkt percentage van zijn middelen investeert in prograrnmeringsregelingen; van mening dat prograrmrieringsregelingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan rijke en goed gespreide podiumkunsten en een eerlijker beloning voor makers; verzoekt de regering om onderzoek te (laten) doen naar een goede verhouding tussen aanbodsubsidies en programmeringssubsidies bifinen het Fonds Podiumkunsten, en gaat over tot de orde van de dag 2 ...

  Moties

  32820-234

  13-06-2018

meer moties