Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Vera Bergkamp

Schriftelijke vragen

 • Het bericht ‘GGD onderzoekt verdacht letsel bij kwetsbaren’

  ... 2018Z02930 Vragen van de leden Bergkamp en Raemakers (beiden D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘GGD onderzoekt verdacht letsel bij kwetsbaren’ (ingezonden 20 februari 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘GGD onderzoekt verdacht letsel bij kwetsbaren’ 1) 2 Deelt u de mening dat forensisch medische kennis omtrent lichamelijk letsel bij verstandelijk beperkten, ouderen en kinderen speciale aandacht vraagt 3 Deelt u de mening dat het van belang is dat er forensische artsen zijn die gespecialiseerd zijn in forensisch medisch onderzoek bij kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en verstandelijk beperkten Bent u ook van mening dat wanneer deze forensische artsen uitsluitend of vooral werken...

  Kamervragen

  20-02-2018

 • Het bericht ‘Zorgen over Joods cultureel erfgoed buiten grote steden’

  ... 2018Z01650 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Zorgen over Joods cultureel erfgoed buiten grote steden’ (ingezonden 1 februari 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Zorgen over Joods cultureel erfgoed buiten grote steden’ 1) 2 Herkent u het beeld dat het moeilijk is om het Joods cultureel erfgoed buiten de grote steden te bewaren en soms een nieuwe bestemming te vinden 3 Deelt u de mening dat het Joods erfgoed een belangrijke bijdrage kan leveren aan het godsdienstig, cultureel en geschiedkundig bewustzijn van toekomstige generaties 4 In hoeverre is continuïteit van de bescherming van dit erfgoed volgens u in het geding Bent u bereid dit mee te nemen in...

  Kamervragen

  01-02-2018

 • Het bericht ‘Ziekenhuizen behandelen intensief door bij levenseinde’

  ...8 Is het mogelijk de praktijkvariatie tussen ziekenhuizen te onderzoeken, hetgeen volgens de onderzoekers van belang is om regionale verschillen te verklaren, zonder dat de gepresenteerde informatie te herleiden is tot individuele ziekenhuizen Zo ja, ben u bereid alsnog een nader onderzoek naar de praktijkvariatie tussen ziekenhuizen in te stellen, zodat ziekenhuizen mogelijk van elkaar kunnen leren en zo de zorg in de laatste levensfase kunnen verbeteren Zo nee, waarom niet 9 Kunt u deze vragen afzonderlijk beantwoorden 1) https://www.zorgvisie.nl/ziekenhuizen-behandelen-intensief-door-bij-levenseinde/ 2) http://www.iqhealthcare.nl/nl/kennisbank/rapporten/page=1&cat=2968 3) https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2017/...

  Kamervragen

  25-01-2018

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

 • Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 8 over het opnemen van een evaluatiebepaling

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 518 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8 Ontvangen 10 mei 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel IIa Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Toelichting Met dit amendement wordt een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel opgenomen. Het betreft een evaluatie...

  Amendementen

  34518-11

  10-05-2017

 • Amendement van het lid Bergkamp over benoeming van een bijzondere curator

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 518 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 10 mei 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Artikel 250 wordt als volgt gewijzigd: 1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst. 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. In geval van een verzoek van de raad voor de kinderbescherming als bedoeld in artikel 242a benoemt de kinderrechter bij de aanvang van het geding een bijzondere curator om de minderjarige, zowel in als buiten rechte, te vertegenwoordigen....

  Amendementen

  34518-9

  10-05-2017

 • Amendement van het lid Bergkamp over het opnemen van een evaluatiebepaling

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 518 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 9 mei 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel IIa Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet, en vervolgens telkens na vijf jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Toelichting Met dit amendement wordt een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel opgenomen. Het betreft een evaluatie van de wet binnen...

  Amendementen

  34518-7

  09-05-2017

meer amendementen

Moties

 • Gewijzigde motie van het lid Bergkamp over de toegankelijkheid van toiletten (t.v.v. 24170-167)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 24 170 Gehandicaptenbeleid Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 167 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat mensen met een handicap, beperking of chronische ziekte in winkels en in openbare ruimtes soms geweigerd worden om gebruik te maken van het toilet; overwegende dat het aantal openbare toiletten als knelpunt wordt ervaren; verzoekt de regering om in gesprek te gaan met VNO-NCW en MKB Nederland over de toegankelijkheid van toiletten en met de VNG over de hoeveelheid openbare toiletten; en gaat over tot de orde van de dag. Bergkamp ...

  Moties

  24170-172

  06-02-2018

 • Motie van de leden Raemakers en Bergkamp over de positionering van de jeugd-ggz binnen de Jeugdwet

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 31 839 Nr. 610 Raemakers Bergkamp Jeugdzorg MOTIE VAN DE LEDEN RAEMAKERS EN BERGKAMP Voorgesteld 6 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bij de behandeling van de Jeugdwet de motie Bergkamp (33684/115) is aangenomen, welke de regering oproept 'bij de evaluatie van de Jeugdwet nadrukkelijk de positionering van de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen te betrekken': constaterende dat ook in het regeerakkoord staat opgenomen dat 'de Jeugdwet wordt geëvalueerd met daarbij nadrukkelijk aandacht voor de jeugd-GGZ'; overwegende dat de eerste evaluatie van de Jeugdwet niet nadrukkelijk de jeugd-GGZ betrekt, • maar dat de jeugd-GGZ wordt betrokken net als andere...

  Moties

  31839-610

  06-02-2018

 • Motie van het lid Dijksma c.s. over een evaluatie van de toegankelijkheid van Nederland

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 24 170 Nr. 170 Constaterende dat het VN-verdrag voor mensen met een handicap is geratificeerd; Overwegende dat de implementatie van dit verdrag in volle gang is; Spreekt uit dat de Kamer jaarlijks een hoofdlijnendebat voert over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag; Verzoekt de regering daarom voorafgaand aan het debat jaarlijks een rapportage naar de Kamer te sturen over de toegankelijkheid van Nederland; En gaat over tot de orde van de dag, Dijksma ci& dal St7anS FUw-e-2-ti3e.a&.v1/144e Gehandicaptenbeleid MOTIE VAN HET LID DIJKSMA C.S. Voorgesteld 31 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, ...

  Moties

  24170-170

  31-01-2018

meer moties