Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Vera Bergkamp

Schriftelijke vragen

 • De uitspraken van korpschef Akerboom over partydrugs

  ... 2018Z07405 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de ministers voor Medische Zorg en van Justitie en Veiligheid over de uitspraken van korpschef Akerboom over partydrugs (ingezonden 19 april 2018) 1 Kent u het bericht “Korpschef: Partydrugs moeten af van 'normaal' imago” 1) 2a. Deelt u de mening dat de uitspraak van Akerboom dat het aantal doden door druggebruik de afgelopen jaren ‘flink is toegenomen’, niet strookt met de cijfers van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), waaruit weliswaar blijkt dat het aantal doden in 2015 is gestegen, maar in 2014 juist is afgenomen, dus dat van een jarenlange stijging geen sprake is 2b. Deelt u de conclusie van het rapport dat Nederland relatief goed presteert ten...

  Kamervragen

  19-04-2018

 • Het bericht ‘Kunstmarkt schrikt van EU-regel tegen witwassen’

  ...1) ‘Kunstmarkt schrikt van EU-regel tegen witwassen’ 16 april 2018 (https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/16/kunstmarkt-schrikt-van-eu-regel-a1599674utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=Vandaag&utm_content=&utm_term=20180417) ...

  Kamervragen

  19-04-2018

 • Het bericht ‘Sterke daling van potentiële mantelzorgers in de toekomst’

  ... 2018Z07011 Vragen van de leden Bergkamp (D66) en Sazias (50PLUS) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Sterke daling van potentiële mantelzorgers in de toekomst’ (ingezonden 16 april 2018) 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Sterke daling van potentiële mantelzorgers in de toekomst’ 1) 2 Hoe beoordeelt u de prognoses uit het onderzoek “Regionale ontwikkelingen in het aantal potentiële helpers van oudere ouderen tussen 1975 en 2040” van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PLB) 3 Hoe worden mantelzorgers, anders dan respijtzorg, ondersteund Hoe kunt u dit soort initiatieven, zoals het rekening houden met mantelzorg door werkgevers, ondersteunen...

  Kamervragen

  16-04-2018

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

 • Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 8 over het opnemen van een evaluatiebepaling

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 518 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8 Ontvangen 10 mei 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel IIa Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Toelichting Met dit amendement wordt een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel opgenomen. Het betreft een evaluatie...

  Amendementen

  34518-11

  10-05-2017

 • Amendement van het lid Bergkamp over benoeming van een bijzondere curator

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 518 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 10 mei 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Artikel 250 wordt als volgt gewijzigd: 1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst. 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. In geval van een verzoek van de raad voor de kinderbescherming als bedoeld in artikel 242a benoemt de kinderrechter bij de aanvang van het geding een bijzondere curator om de minderjarige, zowel in als buiten rechte, te vertegenwoordigen....

  Amendementen

  34518-9

  10-05-2017

 • Amendement van het lid Bergkamp over het opnemen van een evaluatiebepaling

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 518 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 9 mei 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel IIa Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet, en vervolgens telkens na vijf jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Toelichting Met dit amendement wordt een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel opgenomen. Het betreft een evaluatie van de wet binnen...

  Amendementen

  34518-7

  09-05-2017

meer amendementen

Moties

 • Gewijzigde motie van de leden Dijksma en Bergkamp een evaluatie van de wijze van toezicht bij zorginstelling Careyn (t.v.v. 31765-313)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIJKSMA EN BERGKAMP Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 313 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat mensen in verpleeghuizen altijd zeker moeten zijn van goede en veilige zorg; overwegende dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg meerdere malen ernstige problemen heeft geconstateerd met de veiligheid en kwaliteit van de verpleeghuiszorg van Careyn; verzoekt de regering een evaluatie uit te voeren van de wijze waarop het toezicht is uitgeoefend bij zorginstelling Careyn; en gaat over tot de orde van de dag. Dijksma Bergkamp ...

  Moties

  31765-317

  10-04-2018

 • Motie van het lid Bergkamp c.s. over evalueren van de regelingen Meerzorg en EKT

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaai 2017-2018 34 104 Nr. 213 Langdurige zorg MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN SAZIAS Voorgesteld 5 april 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat het persoonsgebonden budget (Pgb) een mooi instrument is dat mensen eigen regie en keuzevrijheid geeft; constaterende dat het Pgb in alle zorgwetten verankerd is; constaterende dat er voor het Pgb binnen de Wlz het protocol gebruikelijke zorg is opgesteld door het CIZ om te verduidelijken wat gebruikelijke zorg is en welke zorg dus wel of niet valt binnen de aanspraak; constaterende dat er voor de Wmo en de UA+geen eigen protocol gebruikelijke zorg is; overwegende dat hetontbreken van een dergelijk protocol in de Wmo en in de Zvw kan leiden tot...

  Moties

  34104-212

  05-04-2018

 • Motie van het lid Slootweg c.s. over de ondersteuning van cliënten in beschermde woonvormen

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL -Vergaderjaar 2017-2018 34 104 Nr. 214 Slootweg Bergkamp f[1_e_g2iLt k..,t3 tvtk Langdurige zorg MOTIE VAN HET LID SLOOT WEG C.S. Voorgesteld 5 april 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat er cliënten in beschermde woonvormen zijn die gebruik maken van het vijfjarig overgangsrecht en dat dit overgangsrecht per 1 januari 2020 beëindigd wordt; Constaterende dat waarschijnlijk een aanzienlijk deel van deze GGZ doelgroep per 1 januari 2021 toegang zal krijgen tot de Wet Langdurige zorg; Overwegende dat zo lang er onduidelijkheid bestaat dit tot onrust en onzekerheid leidt bij de doelgroep en het implementatietraject om deze doelgroep onder de WLZ te brengen stokt; Verzoekt de regering om, in...

  Moties

  34104-214

  05-04-2018

meer moties