Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Vera Bergkamp

Schriftelijke vragen

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

 • Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 8 over het opnemen van een evaluatiebepaling

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 518 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8 Ontvangen 10 mei 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel IIa Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Toelichting Met dit amendement wordt een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel...

  Amendementen

  34518-11

  10-05-2017

 • Amendement van het lid Bergkamp over benoeming van een bijzondere curator

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 518 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 10 mei 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Artikel 250 wordt als volgt gewijzigd: 1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst. 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. In geval van een verzoek van de raad voor de kinderbescherming als bedoeld in artikel 242a benoemt de kinderrechter bij de aanvang van het geding een bijzondere curator om de minderjarige, zowel...

  Amendementen

  34518-9

  10-05-2017

 • Amendement van het lid Bergkamp over het opnemen van een evaluatiebepaling

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 518 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 9 mei 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel IIa Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet, en vervolgens telkens na vijf jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Toelichting Met dit amendement wordt een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel opgenomen. Het betreft...

  Amendementen

  34518-7

  09-05-2017

meer amendementen

Moties

 • Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over inspanningen om Johan van Laarhoven van Thailand naar Nederland over te brengen (t.v.v. 30010-30)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 30 010 Gedetineerdenbegeleiding buitenland Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 30 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat Johan van Laarhoven in Thailand is veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf vanwege witwassen van geld; Constaterende dat de detentie-omstandigheden in Thailand erbarmelijk zijn; Constaterende dat Thailand en Nederland een verdragsrelatie hebben met betrekking tot de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WOTS), welke kan voorzien in de overbrenging van Nederlandse gedetineerden na 4 jaar detentie in Thailand naar Nederland; Overwegende...

  Moties

  30010-31

  06-07-2017

 • Motie van het lid Marijnissen c.s. over in overleg met de Nza de regie voeren over de inkoop van wijkverpleging

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 29 689 Nr. 838 Herziening Zorgstelsel Overwegende de berichten uit het land dat wijkverpleging onvoldoende wordt gecontracteerd, Overwegende de wachtlijsten en de groeiende druk op ziekenhuiszorg waaronder op de SEH, Van mening dat wijkverpleging een sleutelrol speelt in de zorg dicht bij mensen, Verzoekt de regering, door in overleg met de Nza regie te voeren en daardoor te bewerkstelligen dat er voldoende wijkverpleging wordt ingekocht door zorgverzekeraars binnen de budgetten, zodat wachtlijsten en patiëntenstops voorkomen warden, en gaat over tot de orde van de dag Marijnissen Bergkamp Ellemeet Ke er MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN...

  Moties

  29689-838

  06-07-2017

 • Motie van de leden Ellemeet en Bergkamp over in de doorontwikkeling van eHealth de beroepsgroep en de zorgopleiding actief betrekken

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 • 29 689 Nr. 840 Herziening Zorgstelsel MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN BERGKAMP - Voorgesteld 6 juli 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat er sprake is van personeelskrapte binnen de verpleegzorg, waaronder de wijkverpleging; Van mening dat eHealth nog onvoldoende verankerd is in de praktijk; Van mening dat de ontwikkeling e-n invoering van eHealth belangrijk is voor een • toekomstbestendige wijkverpleging; Verzoekt de regering om in de doorontwikkeling van eHealth in samenspraak met V&VN de beroepsgroep en de zorgopleiding...

  Moties

  29689-840

  06-07-2017

meer moties