Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Vera Bergkamp

Schriftelijke vragen

 • Het vergoeden en/of verlagen van de prijs van medicinale cannabis

  ... 2017Z15769 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister voor Medische Zorg over het vergoeden en/of verlagen van de prijs van medicinale cannabis. (ingezonden 20 november 2017) 1 Heeft u kennisgenomen van de berichtgevingen over het vergoeden en/of verlagen van de prijs van medicinale cannabis 1) 2 Hoe beoordeelt u het bericht dat het te verwachten is dat met een nieuw beschikbaar placebo de komende jaren meer en betere studies beschikbaar komen op basis waarvan het Zorginstituut Nederland (ZIN) een eventuele beoordeling kan doen 3 Wanneer zullen de eerste onderzoeken op basis van dit placebo gereed zijn Bent u bereid ook internationale ervaringen mee te nemen 4 Wanneer is het onderzoek naar een prijsverlaging van medicinale cannabis...

  Kamervragen

  20-11-2017

 • Het Rapport ‘Naleving aanwijzing dd. 7 november 2016 Stichting Careyn’.

  ... 2017Z15655 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Rapport ‘Naleving aanwijzing dd. 7 november 2016 Stichting Careyn’. (ingezonden 17 november 2017) 1 Wat vindt u van de conclusie van het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat het vertrouwen groeit, maar de naleving van de aanwijzing nog onvoldoende is 1) 2 Bent u van mening dat vertrouwen in de veiligheid in de instellingen, de kwaliteit van de zorg en de deskundigheid en vakbekwaamheid van het personeel, zeker wanneer het gaat om een, over het algemeen, kwetsbare groep zoals onze ouderen van groot belang is 3 Kunt u uiteenzetten wat de conclusies van het rapport concreet betekenen voor de inwoners van instellingen...

  Kamervragen

  17-11-2017

 • Het bericht ‘Opinie: Maak Nederland nou eindelijk eens toegankelijk voor gehandicapten’

  ... 2017Z13374 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Opinie: Maak Nederland nou eindelijk eens toegankelijk voor gehandicapten’ (ingezonden 6 oktober 2017) 1 Bent u bekend met het artikel ‘Opinie: Maak Nederland nou eindelijk eens toegankelijk voor gehandicapten’ 2 Kunt u een stand van zaken geven over de implementatie van het Verdrag van de Verenigde Natie (VN) inzake de rechten van personen met een handicap Wat gaat goed Waar ziet u concrete knelpunten Wat is er in gang gezet om deze knelpunten op te lossen 3 Krijgt u ook signalen dat het openbaar vervoer voor wat betreft bus, tram en metro nog niet volledig toegankelijk is voor mensen met een beperking 4...

  Kamervragen

  06-10-2017

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

 • Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 8 over het opnemen van een evaluatiebepaling

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 518 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8 Ontvangen 10 mei 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel IIa Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Toelichting Met dit amendement wordt een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel opgenomen. Het betreft een evaluatie...

  Amendementen

  34518-11

  10-05-2017

 • Amendement van het lid Bergkamp over benoeming van een bijzondere curator

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 518 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 10 mei 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Artikel 250 wordt als volgt gewijzigd: 1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst. 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. In geval van een verzoek van de raad voor de kinderbescherming als bedoeld in artikel 242a benoemt de kinderrechter bij de aanvang van het geding een bijzondere curator om de minderjarige, zowel in als buiten rechte, te vertegenwoordigen....

  Amendementen

  34518-9

  10-05-2017

 • Amendement van het lid Bergkamp over het opnemen van een evaluatiebepaling

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 518 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 9 mei 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel IIa Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet, en vervolgens telkens na vijf jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Toelichting Met dit amendement wordt een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel opgenomen. Het betreft een evaluatie van de wet binnen...

  Amendementen

  34518-7

  09-05-2017

meer amendementen

Moties

 • Gewijzigde motie van de leden Rog en Bergkamp over het terugdringen van laaggeletterdheid (t.v.v. 34775-VIII-24)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 Nr. GEWIJZIGDE*) MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN BERGKAMP Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 24 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat nog altijd 2,5 miljoen Nederlanders moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen; constaterende dat het kabinet het budget voor de terugdringing van laaggeletterdheid met 5 miljoen euro per jaar verhoogt; overwegende dat bij de besteding van de bestaande middelen voor het terugdringen van laaggeletterdheid niet altijd optimaal wordt samengewerkt met organisaties en initiatieven die met moderne middelen...

  Moties

  15-11-2017

 • Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over secundaire tickethandel aan banden leggen (34775-VIII-25)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 775 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 Nr. GEWIJZIGDE*) MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 25 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er op steeds grotere schaal concertkaarten worden doorverkocht voor hoge prijzen en er meer dan een miljard euro wordt verdiend aan deze secundaire tickethandel; constaterende dat deze doorverkoop afbreuk doet aan de toegankelijkheid van concerten, festivals en sportwedstrijden; constaterende dat zowel consumenten als artiesten, partijen als de KNVB en een meerderheid in Eerste en Tweede Kamer voor het...

  Moties

  15-11-2017

 • Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de positie van wetenschapsmusea

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 775 VIII Nr. 29 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2017 gehoord de beraadslaging, constaterende dat ons land 35 science centra/wetenschapsmusea rijk is, die door het publiek gewaardeerd worden getuige de 3 miljoen jaarlijkse bezoekers; overwegende het belang van wetenschap en techniek voor het onderwijs en voor onze cultuur; overwegende dat bijna alle wetenschapsmusea tussen wal en schip vallen, omdat ze niet zijn ondergebracht in het wetenschaps- of cultuurbeleid; overwegende dat veel wetenschapsmusea geen historische collectie hebben en daarmee niet voldoen aan het criterium museale kwaliteit van de BIS; verzoekt de regering om...

  Moties

  34775-VIII-29

  13-11-2017

meer moties