Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Vera Bergkamp

Schriftelijke vragen

 • Het al dan niet verplicht aanbesteden in de zorg

  ... 2017Z05964 Vragen van de leden Bergkamp en Raemakers (beiden D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het al dan niet verplicht aanbesteden in de zorg (ingezonden 9 mei 2017) 1 Bent u bekend met de tegenstrijdige berichtgeving over het aanbesteden van zorg in het sociale domein 1) 2) 2 Kunt u aangeven in hoeverre en waar openbare aanbesteding in het sociale domein wel of niet verplicht is 3 Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat er onduidelijkheid bestaat over het al dan niet verplicht aanbesteden, en dat dit mogelijkerwijs leidt tot onnodige keuzes Zo ja, wat gaat u hieraan doen Zo nee, kunt u dit toelichten 4 In hoeverre bent u bereid...

  Kamervragen

  09-05-2017

 • Het bericht dat gehandicapten een verklaring van een (onafhankelijk) arts nodig hebben om in attractiepark De Efteling gebruik te kunnen maken van de voorzieningen voor mensen met een beperking

  ... 2017Z05702 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat gehandicapten een verklaring van een (onafhankelijk) arts nodig hebben om in attractiepark De Efteling gebruik te kunnen maken van de voorzieningen voor mensen met een beperking. (ingezonden 1 mei 2017) 1 Heeft u kennisgenomen van het artikel in het AD: Boosheid om nieuw beleid Efteling: “Ik moet bewijzen dat ik gehandicapt ben.” 1) 2 Wat is uw reactie op het beleid van de Efteling om mensen met een handicap te vragen om een doktersverklaring te overleggen om gebruik te kunnen maken van de voorzieningen die het attractiepark aanbiedt voor mensen met een beperking 2) Acht u dit proportioneel Hoe verhoudt...

  Kamervragen

  01-05-2017

 • Klachten over betalingsachterstanden van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) aan schrijf- en gebarentolken

  ... 2017Z05554 Vragen van de leden Bergkamp en Raemakers (beiden D66) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over klachten over betalingsachterstanden van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) aan schrijf- en gebarentolken. (ingezonden 24 april 2017) 1 Klopt het dat er achterstanden zijn opgelopen in de betaling van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) aan schrijf- en gebarentolken Zo ja, hoe vaak komt het voor dat het UWV tolken uitbetaalt nadat de betalingstermijn is verstreken en welke redenen liggen hieraan ten grondslag Mocht de betalingstermijn niet worden gehaald, binnen hoeveel dagen wordt dan alsnog betaald Op welke manier worden...

  Kamervragen

  24-04-2017

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

 • Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 8 over het opnemen van een evaluatiebepaling

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 518 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8 Ontvangen 10 mei 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel IIa Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Toelichting Met dit amendement wordt een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel...

  Amendementen

  34518-11

  10-05-2017

 • Amendement van het lid Bergkamp over benoeming van een bijzondere curator

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 518 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 10 mei 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Artikel 250 wordt als volgt gewijzigd: 1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst. 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. In geval van een verzoek van de raad voor de kinderbescherming als bedoeld in artikel 242a benoemt de kinderrechter bij de aanvang van het geding een bijzondere curator om de minderjarige, zowel...

  Amendementen

  34518-9

  10-05-2017

 • Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 7 over het opnemen van een evaluatiebepaling

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 518 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 71 Ontvangen 9 mei 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel IIa Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet, en vervolgens telkens na vijf jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Toelichting Met dit amendement wordt een evaluatiebepaling...

  Amendementen

  34518-8

  09-05-2017

meer amendementen

Moties

 • Motie van het lid Bouwmeester c.s. over in de praktijk testen op welkewijze patiënten en zorgverzekeraars elkaar kunnen versterken bij de zorginkoop

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 31 476 Patiënten- en cliëntenrechten Nr. 17 MOTIE VAN HET LID BOUWMEESTER C.S. Voorgesteld 23 februari 2017 De Kamer, • gehoord de beraadslaging, Overwegende dat uit onderzoek van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) blijkt dat de zorgverzekeraar bij zorginkoop te weinig rekening houdt met behoefte van patiënten, Overwegende dat eveneens blijkt dat verzekerden te weinig inspraak hebben bij hun zorgverzekeraar en deze hierdoor een legitimiteitsprobleem heeft Overwegende dat de zorginkoop versterkt en verbeterd kan worden indien patiënten en patiëntenorganisaties...

  Moties

  31476-17

  23-02-2017

 • Motie van het lid Keijzer c.s. over een landelijk expertisecentrum om het werk van de Forensische Polikliniek Kindermishandeling voort te zetten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 31 839 Jeugdzorg Nr. 565 MOTIE VAN HET LID KEIJZER C.S. Voorgesteld 23 februari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat noch het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) noch het Landelijk Expertisecentrum Kindermishandeling (LECK) de combinatie kent van forensisch-pediatrisch onderzoek met expertise-ontwikkeling en zorg voor de kinderen en hun familie in kwestie buiten het juridisch kader dan wel behandelsetting; draagt de regering op te komen tot een landelijk expertisecentrum ter voortzetting van het werk van de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) waar niet alleen de borging van expertise en ontwikkeling...

  Moties

  31839-565

  23-02-2017

 • Motie van het lid Bouwmeester c.s. over starten van pilots met diverse patiënten- en cliëntenraden en organisaties

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 31 476 Patiënten- en cliëntenrechten Nr. 16 En gaat over tot de orde van de dag Bouwmeester Bruins Slot Leijten Bergkamp Dik Faber Vc..,0 r e• '^ MOTIE VAN HET LID BOUWMEESTER C.S. Voorgesteld 23 februari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de mede zeggenschap van patiënten en cliënten in de zorg nog onvoldoende is vorm gegeven Van mening dat inspraak van patiënten en cliënten individueel én collectief nodig is om de zorg beter aan te laten sluiten op de zorgvraag en ervoor te zorgen dat de zorgvraag uitgangspunt wordt in plaats van sluitstuk van de zorginkoop Van mening dat de stem van patiënten en cliëntenraden...

  Moties

  31476-16

  23-02-2017

meer moties