Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Vera Bergkamp

Schriftelijke vragen

 • Het uitblijven van een besluit over de overgangsregeling voor mbo- en inservice verpleegkundigen

  ...9 Blijft de situatie met de mbo- en inservice verpleegkundigen, in afwachting op het besluit van de commissie, zoals deze nu is 10 Kunt u bovenstaande vragen apart beantwoorden 1) https://www.nursing.nl/onderzoek-nog-geen-overgangsregeling-mbo-en-inservice-verpleegkundigen/ 2) Kamerstuk 29 282, nr. 303 3) Aan het werk voor een betere arbeidsmarkt in de zorg! Berenschot November 2017 ...

  Kamervragen

  21-06-2018

 • Het bericht de opening van nog een vondelingenkamer in Nederland

  ...11 Herinnert u zich de toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg over Familie- en personenrecht 3) rond de zomer met een brief te komen over de mogelijke invoering van het bevallen onder pseudoniem Kunt u specifieker zijn over wanneer deze brief aan de Tweede Kamer verstuurd wordt 1) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-462390 2) http://www.beschermdewieg.nl/Opvang-Ongewenst-Zwanger.html 3) Kamerstuk 33 836, nr. 26 ...

  Kamervragen

  20-06-2018

 • De uitvoering van het Besluit zorgvuldig onderzoek verweesde werken

  ...10 Is er een evaluatie van de implementatie van de Europese richtlijn uitgevoerd één jaar na de inwerkingtreding ervan, zoals bedoeld in de nota van toelichting van het Besluit zorgvuldig onderzoek verweesde werken Zo nee, waarom niet Zo ja, wat zijn de uitkomsten van die evaluatie 1) https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/gemeente-archieven-halen-massaal-foto-s-offline.9586591.lynkx 2) Staatsblad 2014, nr. 399 ...

  Kamervragen

  28-05-2018

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

 • Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 8 over het opnemen van een evaluatiebepaling

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 518 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8 Ontvangen 10 mei 2017 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel IIa Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Toelichting Met dit amendement wordt een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel opgenomen. Het betreft een evaluatie...

  Amendementen

  34518-11

  10-05-2017

 • Amendement van het lid Bergkamp over benoeming van een bijzondere curator

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 518 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 10 mei 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Artikel 250 wordt als volgt gewijzigd: 1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst. 2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. In geval van een verzoek van de raad voor de kinderbescherming als bedoeld in artikel 242a benoemt de kinderrechter bij de aanvang van het geding een bijzondere curator om de minderjarige, zowel in als buiten rechte, te vertegenwoordigen....

  Amendementen

  34518-9

  10-05-2017

 • Amendement van het lid Bergkamp over het opnemen van een evaluatiebepaling

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 518 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 9 mei 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel IIa Onze Minister van Veiligheid en Justitie zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet, en vervolgens telkens na vijf jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Toelichting Met dit amendement wordt een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel opgenomen. Het betreft een evaluatie van de wet binnen...

  Amendementen

  34518-7

  09-05-2017

meer amendementen

Moties

 • Nader gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over kwantitatief en periodiek wetenschappelijk onderzoek (t.v.v. 34843-29)

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 843 Seksuele intimidatie en geweld Nr. NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 29 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, beeld is van de omvang en ontwikkeling van gevallen van misbruik; constaterende, dat veel aanbevelingen uit eerdere rapporten over seksueel misbruik en mishandeling zijn overgenomen maar dat de aandacht voor de feitelijke uitwerking van de genomen maatregelen in de praktijk soms beter kan, en de verkennende werkgroep extern onderzoek seksueel misbruik en mishandeling daartoe een tweetal aanbevelingen doet; verzoekt de regering kwantitatief wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten, dat periodiek herhaald...

  Moties

  34843-32

  19-06-2018

 • Motie van de leden Ellemeet en Bergkamp over een goede verhouding tussen aanbodsubsidies en programmeringssubsidies binnen het Fonds Podiumkunsten

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 820 Nr. 234 Ellemeet Bergkamp Nieuwe visie cultuurbeleid MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN BERGKAMP Voorgesteld 13 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Fonds Podiumkunsten nu slechts een beperkt percentage van zijn middelen investeert in prograrnmeringsregelingen; van mening dat prograrmrieringsregelingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan rijke en goed gespreide podiumkunsten en een eerlijker beloning voor makers; verzoekt de regering om onderzoek te (laten) doen naar een goede verhouding tussen aanbodsubsidies en programmeringssubsidies bifinen het Fonds Podiumkunsten, en gaat over tot de orde van de dag 2 ...

  Moties

  32820-234

  13-06-2018

 • Motie van het lid Dik-Faber c.s. over monumenteigenaren beter ondersteunen bij verduurzamen van hun woning

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 32 820 Nr. 240 Dik-Faber Bergkamp Laan-Geselschap Geluk-Poortvliet Nieuwe visie cultuurbeleid MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. Voorgesteld 13 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat monumenteneigenaren tegen belemmeringen oplopen als het gaat om het verduurzamen van hun woning, overwegende dat ook monumenten moeten verduurzamen om op die manier bij te dragen aan het behalen van de Klimaatdoelen van Parijs, overwegende dat er vele innovaties in de bouw en energiesystemen beschikbaar zijn waardoor verduurzamen mogelijk is zonder de monumentale waarde aan te tasten, verzoekt de regering in overleg te gaan met het Restauratiefonds en de VNG om te bezien hoe monumenteneigenaren...

  Moties

  32820-240

  13-06-2018

meer moties