Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Vera Bergkamp

Schriftelijke vragen

 • Het bericht dat de Nederlandse cultuur rond vrouwemancipatie en deeltijdwerken achterhaald is

  ...Herkent u het door McKinsey berekende bedrag van 100 miljard euro meer bruto binnenlands product (bbp) wanneer vrouwen evenveel uren zouden werken als vrouwen in de best presterende West-Europese landen 2) 9 Is in het bedrag van 100 miljard euro bbp ook het effect meegenomen dat dochters van werkende moeders later zelf succesvoller zijn op de arbeidsmarkt en eerder terechtkomen in leidinggevende functies, zoals De Vries beargumenteerd 3) Bent u ook van mening dat wanneer beide ouders werken dit een belangrijke voorbeeldrol heeft voor kinderen Herkent u dat dit een positief effect kan hebben op het aantal vrouwen in leidinggevende functies 10 Wat zouden mogelijkheden kunnen zijn om jonge ouders beter te informeren over de voordelen van een...

  Kamervragen

  19-10-2018

 • Het bericht dat het rapport Integraal Appel over de wietteelt in Tilburg is gebaseerd op drijfzand

  ... 2018Z18419 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Medische Zorg over het bericht dat het rapport Integraal Appel over de wietteelt in Tilburg is gebaseerd op drijfzand. (ingezonden 15 oktober 2018) 1 Bent u bekend met het bericht ‘Belangrijk rapport over wietteelt blijkt gebaseerd op dubieuze bron’ 1) 2 Hoe wetenschappelijk acht u het rapport dat gebaseerd blijkt op slechts één enkele bron uit het criminele circuit 3 Deelt u de mening van hoogleraar Openbare-orderecht Michel Vols van de Universiteit Groningen die allerlei kanttekeningen plaatst bij de motieven, de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van de bron en die concludeert dat op basis van dit rapport niet gesteld kan worden dat...

  Kamervragen

  15-10-2018

 • De ondertekening van CIZ-aanvragen van wilsonbekwame cliënten

  ... 2018Z17354 Vragen van de leden Bergkamp (D66) en Ellemeet (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de ondertekening van CIZ-aanvragen van wilsonbekwame cliënten. (ingezonden 2 oktober 2018) 1 Bent u bekend met de systematiek van de Wet langdurige zorg (Wlz) omtrent het ondertekenen van zorgaanvragen, met name van wilsonbekwame cliënten 1) 2 Hoe beoordeelt u de tijdelijke oplossing die op dit moment is gekozen door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) met als doel dat de cliënt niet de dupe wordt van het ontbreken van een besluit van de minister 3 Deelt u de mening dat het tijdig opstellen van een levenstestament kan bijdragen aan het voorkomen van situaties waar een cliënt de dupe van is Zo ja, bent...

  Kamervragen

  02-10-2018

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

meer amendementen

Moties

 • Motie van het lid Slootweg c.s. over een "right to challenge" binnen de Wlz-gefinancierde zorg

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 XVI Slootweg Berg kamp Dik Faber Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 Nr. 35 • MOTIE VAN HET LID SLOOT WEG C.S. Voorgesteld 18 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat in enkele zorginstellingen de menselijke maat uit het oog is verloren; Constaterende dat de WMO momenteel een wettelijk recht voor een "right to challenge" kent; Overwegende dat steeds meer inwoners zorg op maat willen organiseren; Verzoekt de regering de mogelijkheid van een "right to . challenge" te onderzoeken binnen VV1z-gefinancierde zorg; En gaat over tot de orde van de dag 2 ...

  Moties

  35000-XVI-35

  18-10-2018

 • Motie van het lid Bergkamp over het maximaal aantal behandeluren voor ergotherapie

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 Nr. 44 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP Voorgesteld 18 oktober 2018 De Kamer, •gehoord de beraadslaging, constaterende dat een ergotherapeut ouderen kan helpen om regie te houden over hun eigen leven doordat de behandeling van een ergotherapeut gericht is op het weer kunnen uitvoeren van activiteiten waarin de cliënt zich beperkt voelt, en het leren omgaan met die beperkingen bij de uitvoering; van mening dat een dergelijke werkwijze, ',die samen te vatten is in de zinssnede - 'helpen jezelf te helpen', een grote meerwaarde heeft en een rol kan spelen in het langer...

  Moties

  35000-XVI-44

  18-10-2018

 • Motie van de leden Hermans en Bergkamp over bevorderen dat mensen doorstromen naar een passende plek

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 35 000 XVI En gaat over tot de orde van de dag. Hermans Bergkamp Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, WelZijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN HERMANS EN BERGKAMP Voorgesteld 18 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, .Constaterende dat er een grote groep mensen met een licht verstandelijke beperking in Nederland is die moeite heeft om helemaal zelfstandig mee te doen in de samènleving, Overwegende dat werk voor veel mensen, om meerdere redenen waardevol is, en het daarom essentieel is dat mensen naar vermogen kunnen participeren op de arbeidsmarkt, Overwegende dat veel mensen met een licht verstandelijke beperking...

  Moties

  35000-XVI-25

  18-10-2018

meer moties