Besluitenlijst woensdag 27 september 2017

1.    Verslag van de vergadering van 29 juni 2017 (CWW 2017/013)
    
Besluit: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.    Conceptvoorstel van de commissie voor de Werkwijze tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de opname van een taakomschrijving voor commissievoorzitters (CWW 2017/14)

Besluit: Het onderzoek naar en de behandeling van de conceptregeling wordt in handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, zoals te doen gebruikelijk ingeval de commissie voor de Werkwijze zelf een voorstel tot wijzing van het Reglement initieert.
                            
3.    Voorstel van het lid Krol tot aanpassing van artikel 74 van het Reglement van Orde in verband met de stemopneming bij stemming over personenv (CWW 2017/15)

Besluit: ambtelijk wordt een notitie voorbereid over de uitwerking van het voorstel om een artikel op te nemen in het Reglement van Orde waarmee de verkorte procedure over het stemmen over personen reglementair wordt vastgelegd. De notitie en voorgestelde Reglementswijziging, worden betrokken bij de algemene herziening van het Reglement van Orde, waartoe in het debat over de Raming 2018 is besloten. Een nog in te stellen werkgroep zal deze opdracht ter hand nemen.

4.    Rondvraag

Mevrouw Bruins Slot vraagt naar de stand van zaken van een motievolgsysteem. Dit punt zal geagendeerd worden voor de volgende vergadering.

De heer Van Nispen vraagt naar de voortgang van mogelijk alternatieve invullingen van het mondelinge vragenuur. Ook dit punt zal voor de volgende vergadering worden geagendeerd.

Besluitenlijst donderdag 29 juni 2017

1. Verslag van de vergadering van 10 mei  2017                 (CWW 2017/008)

Besluit: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Voorstel voor een beoordelingskader voor moties                    (CWW 2017/009)

Besluit: Het beoordelingskader wordt vastgesteld en zal via het Presidium aan de Kamer worden aangeboden.
Besluit: De Voorzitter zal met het nieuwe kabinet in contact treden over het beoordelingskader en daarbij verzoeken dit kader vanaf zijn aantreden te hanteren.

3. Brief van het Presidium over verzoek voorbereiding wijziging Reglement van Orde inzake commissievoorzitters (CWW 2017/0012)

Besluit: De commissie honoreert het verzoek om een wijziging van het Reglement van Orde voor te bereiden, welke toeziet op het vastleggen van de taken van de commissievoorzitter en de conceptregeling te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de commissie voor de Werkwijze, voorzien op woensdag 27 september 2017.
Besluit: Conform de reguliere procedure ingeval de commissie voor de Werkwijze zelf een voorstel tot wijzing van het Reglement initieert, het onderzoek en de behandeling van de conceptregeling, in handen te stellen van de commissie voor Binnenlandse Zaken.

4. Voorstel data vergaderingen commissie voor de Werkwijze tot aan het kerstreces 2017

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel om tot aan het kerstreces te vergaderen op woensdag 27 september en woensdag 8 november 2017 (van 9.30 tot uiterlijk 10.15 uur).

5.    Rondvraag

Mevrouw Bruins Slot geeft aan te willen bekijken of, en zo ja op welke wijze, de behandeling van begrotingshoofdstuk IIA, de begroting van de Kamer, op eenzelfde wijze kan worden ingericht als de behandeling van een begroting van een minister(-ie). Dit onderwerp zal (ambtelijk) nader worden verkend en terugkomen in een volgende vergadering van de commissie.

Besluitenlijst woensdag 10 mei 2017

1. Verslag van de vergadering van 15 februari 2017                      (CWW 2017/003)

Besluit: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Voorstel voor een beoordelingskader voor moties                    (CWW 2017/004)

Besluit: Het beoordelingskader behoeft op twee punten aanscherping.

Besluit: Het aangepaste voorstel zal aan leden van de commissie voor de Werkwijze worden voorgelegd, waarna het beoordelingskader wordt aangeboden aan de Kamer, evenals aan de bewindspersonen met het verzoek dit beoordelingskader vanaf het aantreden van het nieuwe kabinet te hanteren.

3. Voorstel voor de behandeling van de aanbevelingen uit de initiatiefnota ‘Lobbyen in Daglicht’ en de aanbeveling uit de GRECO-tussenrapportage aangaande de omgang van Kamerleden en lobbyisten (CWW 2017/005)

Besluit: De commissie bevestigt in algemene zin de richtlijn dat aanbevelingen uit initiatiefnota’s alleen worden overgenomen en/of in uitvoering worden gebracht als daaraan een expliciete uitspraak van de Kamer in de vorm van moties aan te grondslag ligt. De Voorzitter zal deze richtlijn nogmaals onder de aandacht brengen van de commissies.

Besluit: De initiatiefnemers (c.q. de opvolgende leden) zullen gewezen worden op de mogelijkheid om de aanbevelingen uit hun nota ‘Lobbyen in daglicht’ alsnog via moties aan de Kamer voor te leggen, bijvoorbeeld tijdens de behandeling van de Raming 2018.

Besluit: De behandeling van de aanbeveling van GRECO over de wenselijkheid tot het stellen van regels over de omgang tussen Kamerleden en lobbyisten wordt aangehouden tot na de behandeling van de evaluatie van het uitgiftebeleid van lobbypassen door de Kamer, evenals na de mogelijke indiening van moties bij de Raming 2018 behorend bij dit thema, waaronder de aanbevelingen gericht aan de Kamer uit de initiatiefnota ‘Lobby in daglicht’.

Besluit: het Presidium zal worden geïnformeerd over de besluitvorming door de commissie van de Werkwijze in deze. 

4. Rondvraag

Twee leden maken gebruik van de rondvraag om naar de stand van zaken te vragen van het onderwerp ‘verweesde wetsvoorstellen’ respectievelijk de voorbereidingen rond het staand vergaderen.

Besluitenlijst woensdag 15 februari 2017

Openbaar gedeelte

1. Verslag van de vergadering van 21 december 2016 (CWW 2017/001)
Besluit: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld

2. Evaluatie van de introductie van de mogelijkheid tot het overnemen van moties in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer (CWW 2017/002)
Besluit: De commissie besluit deze evaluatie als een tussenrapportage te beschouwen en geen wijziging van het Reglement van Orde op dit punt te initiëren. Het voorstel om de voorlichting en uitleg voor Kamereden en kabinet te intensiveren wordt overgenomen, waarbij aanvullend aandacht moet zijn voor het kaderen van de appreciatie van bewindslieden, zodat die geen aanleiding kan geven tot interpretatieverschillen. In een volgende vergadering van de commissie voor de Werkwijze wordt hierover een notitie voorbereid.

Besluitenlijst woensdag 21 december 2016

Openbaar gedeelte

1. Verslag van de vergadering van 23 november (CWW 2016/020).
Besluit: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Brief van de leden Taverne en Van der Staaij naar aanleiding van het symposium constitutionele toetsing d.d. 2 juni 2016 (CWW 2016/021).
Besluit: De commissie voor de Werkwijze stemt in met de brief waarin de Kamer in nieuwe samenstelling in overweging wordt gegeven een algemene commissie voor constitutionele zaken in te richten. De brief zal worden doorgeleid naar het Presidium met het verzoek deze te zijner tijd aan de Kamer in nieuwe samenstelling voor te leggen, zodat het kan worden betrokken bij de afwegingen omtrent de instelling van de nieuw in te stellen Kamercommissies.

3. Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde om bij stemmingen op basis van een voordracht door een commissie stemmen op personen die niet in de voordracht worden genoemd als ongeldig te beschouwen (34 631) (CWW 2016/021)
Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 17 januari 2017 om 14.00 uur, waarbij op de convocatie zal worden aangegeven dat de commissie voornemens is blanco verslag uit te brengen.

Besluitenlijst woensdag 23 november 2016

Openbaar gedeelte

1. Verslag van de vergadering van 28 september (CWW 2016/017)
Besluit: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag symposium constitutionele toetsing d.d. 2 juni 2016 (CWW 2016/018)
Besluit: Agendapunt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.

3. Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde, de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 en de Regeling vertrouwelijke stukken, met betrekking tot de vorming van fracties en met betrekking tot enkele bepalingen inzake de vaststelling van maximumspreektijden (CWW 2016/019)
Besluit: Het voorstel wordt aangemeld voor plenaire behandeling.

4. Brief commissie voor Economische Zaken inzake het vaststellen van inbrengtermijnen bij schriftelijk overleggen (CWW 2016/020)
Besluit: De commissie stemt in met het voorgestelde advies aan de vaste en algemene commissies. Het Presidium wordt in afschrift geïnformeerd.

Besluitenlijst woensdag 28 september 2016

Openbaar gedeelte

1. Verslag van de vergadering van 15 juni (CWW 2016/012)

Besluit: het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld

2. Verslag symposium constitutionele toetsing d.d. 2 juni 2016 (CWW 2016/008)

Besluit: het onderwerp wordt voor de volgende vergadering opnieuw geagendeerd

3. Verzoek advies procedure rondom ‘restreint’ documenten (CWW 2016/014) (CWW 2016/014)

De commissie stemt in met het voorstel verzoeken voor het opvragen van ‘restreint’-documenten via de regeling van werkzaamheden te laten lopen. De commissies worden geïnformeerd over deze nieuwe werkwijze. De commissie zal na drie maanden deze werkwijze evalueren.

Besloten gedeelte

 4. Uitkomst inventarisatie opkomst leden bij ontvangsten van delegaties

Besluit: De commissie neemt kennis van de notitie en stemt in met het verder bespreken daarvan in het halfjaarlijkse overleg tussen Kamervoorzitter en commissievoorzitters.

5. Nadere notitie inzake taakafbakening CWW

Besluit: De commissie voor de Werkwijze meent dat artikel 21 RvO duidelijk is over taak en bevoegdheid van de commissie voor de Werkwijze.

Besluitenlijst woensdag 15 juni 2016

 1. Verslag van de vergadering van 16 maart 2016 (CWW 2016/007)
  Besluit: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
   
 2. Rapport werkgroep Benoemingen en Voordrachten (CWW 2016/008)
  Besluit: De commissie voor de Werkwijze kan instemmen met alle aanbevelingen uit het rapport van de werkgroep-Van Vliet. Het Presidium wordt geadviseerd het rapport van de werkgroep openbaar te maken en door te geleiden aan de Kamer en daarbij de Griffier te verzoeken uitvoering te geven aan de voorgestelde maatregelen uit het rapport, voor zover het de werkwijze van de Kamer betreft.
   
 3. Voorstel commissie EuZa aanpassing procedureregeling behandelvoorbehoud (CWW 2016/009)
  Besluit: De commissie voor de Werkwijze adviseert de vaste commissie voor Europese Zaken opnieuw te kijken naar het punt van beëindiging van het behandelvoorbehoud wanneer er sprake is van een VAO, en kan voor het overige instemmen met de voorgestelde wijzigingen. Na reactie van de commissie voor Europese Zaken zal dit punt opnieuw besproken worden.
   
 4. Verzoek advies procedure rondom de ‘groene kaart’ (CWW 2016/010)
  Besluit: de commissie voor de Werkwijze adviseert de commissie voor Europese Zaken een procedureregeling uit te werken waarbij standpuntvorming op commissieniveau wordt voorbereid en op Kamerniveau wordt vastgelegd.
   
 5. Taakverdeling Presidium en Werkwijze (CWW 2016/011)
  Besluit: De commissie voor de Werkwijze zal bij een volgende vergadering opnieuw dit punt besproken. De griffier van de commissie zal een notitie ter zake voorbereiden.
   
 6. Rondvraag
  - Openbaarheid vergaderingen commissie Werkwijze
  Besluit: de commissie besluit de eerstvolgende vergadering openbaar te houden
  - Terugblik Symposium Verkenning constitutionele toetsing
  Besluit: De commissie agendeert dit onderwerp opnieuw na het verschijnen van het verslag van het symposium
  - Besluit: De commissie besluit onder alle Kamercommissies te inventariseren welke ervaringen er zijn met betrekking tot de ontvangsten van buitenlandse delegaties. De uitkomsten worden besproken in een volgende vergadering.

Besluitenlijst woensdag 16 maart 2016

 1. Verslag van de vergadering van 27 januari 2016
  Besluit: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
   
 2. Rapport werkgroep Benoemingen en Voordrachten
  Besluit: De commissie voor de Werkwijze besluit de vaste Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en Financiën te verzoeken een reactie te geven op de aanbevelingen in het rapport van de werkgroep Benoemingen en Voordrachten. Na ommekomst daarvan zal de commissie voor de Werkwijze een standpunt formuleren en het Presidium daarover informeren.
   
 3. Rondvraag
  - Voortgang Symposium verkenning constitutionele toetsing

Besluitenlijst woensdag 27 januari 2016

 1. Verslag van de vergadering van 18 november 2015

  Besluit: Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
   

 2. Symposium Verkenning versterking constitutionele toetsing                 

  Besluit: De commissie gaat na enkele aanpassingen akkoord met de voorgestelde opzet voor een symposium ‘Verkenning versterking parlementaire constitutionele toetsing’.
   

 3. Informatievoorziening Kamer bij verdragswijzigingen                                        

  Besluit: Het Presidium wordt geadviseerd de commissie I&M te verzoeken in overleg te treden met de bewindspersoon over de informatievoorziening aan de Kamer bij verdragswijzigingen.
   

 4. Uitwerking nieuwe opzet Toekomst- en Onderzoeksagenda                  

  Besluit: het Presidium wordt geadviseerd in te stemmen met de voorgestelde proactieve werkwijze van ambtelijke commissiestaven.