Nederland betaalt belasting

Iedereen in Nederland maakt gebruik van voorzieningen waar de overheid voor zorgt of aan meebetaalt: wegen en dijken, politie, onderwijs, zorg en sociale voorzieningen. Deze overheids-taken worden grotendeels betaald uit de opbrengst van belastingen.

Begin van het jaar tot ongeveer augustus

De ministeries maken plannen

De ministeries geven al aan het begin van het jaar aan wat voor wensen ze hebben voor het volgende jaar. Wat voor plannen hebben ze, en hoeveel geld hebben ze daarvoor nodig? De minister van Financiën zet alle plannen op een rij. Dat duurt tot ongeveer augustus.

De derde dinsdag van september

Prinsjesdag

Op Prinsjesdag leest de koning de troonrede voor. In de troonrede staat hoe het gaat met Nederland en wat de belangrijkste plannen van de regering zijn voor het komende jaar. De minister van Financiën overhandigt diezelfde dag de Miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer. In de Miljoenennota staan alle bedragen die bij de plannen van de regering horen. In de rijksbegroting staat ieder jaar hoeveel geld elk ministerie krijgt en welke uitgaven de ministeries willen gaan doen. Prinsjesdag is de start van het parlementaire jaar.

Tweede Kamer
Minister van Financiën
Kort na prinsjesdag

Algemene politieke beschouwingen

Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ministers, staatssecretarissen en Tweede Kamerleden aanwezig. De minister- president voert het woord namens de regering en de fractievoorzitters spreken namens hun partijen. Het is een belangrijk debat, omdat daarin duidelijk wordt welke ruimte het kabinet heeft om zijn plannen daadwerkelijk uit te voeren en hoe groot de steun daarvoor is. Het debat duurt meestal twee of drie dagen.

Ministers en
Staatssecretarissen
Minister-President
Tweede Kamer
In het najaar

Begrotingsbehandelingen

De Tweede Kamer behandelt de begrotingen voor het volgende jaar in het najaar. Kort na de algemene beschouwingen praten de financieel specialisten van de fracties met de minister van Financiën, tijdens de algemene financiële beschouwingen. Daarin gaat het vooral over het financieel- economisch beleid. Vervolgens behandelt de Tweede Kamer de begrotingen van elk ministerie. De begrotingen worden op dezelfde manier behandeld als wetsvoorstellen. Na goedkeuring door de Tweede Kamer moet ook de Eerste Kamer de begrotingen nog goedkeuren.

Tweede Kamer en Eerste Kamer
In het voorjaar

Voorjaarsnota

In het voorjaar stelt het ministerie van Financiën de Voorjaarsnota op. In de Voorjaarsnota informeert de minister van Financiën de Kamer over de stand van zaken van de uitgaven en inkomsten van het rijk. Het debat over de Voorjaarsnota is altijd eind juni of begin juli.

Minister van Financiën
Derde woensdag in mei

Verantwoordingsdag

Verantwoordingsdag is de tegenhanger van Prinsjesdag. Op de 3e woensdag in mei biedt de minister van Financiën het Financieel Jaarverslag van het Rijk aan de Tweede Kamer aan. Dat gebeurt net als op Prinsjesdag in een speciaal koffertje. Het jaarverslag laat zien wat de regering het afgelopen jaar heeft bereikt, wat daarvoor is gedaan en wat dat heeft gekost. De Algemene Rekenkamer controleert de jaarverslagen. De president van de Algemene Rekenkamer biedt op Verantwoordingsdag een rapport aan de Tweede Kamer aan met een beoordeling van de jaarverslagen. De Tweede Kamer bespreekt de jaarverslagen en Rekenkamerrapporten in de daaropvolgende weken. Zo legt de regering verantwoording af.

Tweede Kamer
Minister van Financiën