Terugkijken

U kunt het debat terugkijken via de website Debat Gemist. Vijf dagen na het debat is van de vergadering ook ondertiteling beschikbaar.

Arts staat met haar rug naar een computer

Zorgfraude

Het kabinet wil fouten en fraude in de zorg aanpakken. Daarom heeft het in maart 2015 het programmaplan Rechtmatige Zorg opgesteld, samen met onder andere zorgaanbieders,  gemeenten en patiëntenorganisaties. Uit een voortgangsrapportage (oktober 2016) blijkt dat fouten en fraude inmiddels sneller aan het licht komen. Dat komt bijvoorbeeld doordat zorgaanbieders hard werken aan het correct registreren en declareren van verleende zorg. En patiënten en cliënten controleren hun zorgnota’s steeds actiever.

Fraudemeldingen

Voorbeelden van fraudemeldingen zijn spookfacturen. Dan is er helemaal geen zorg verleend, maar wordt er wel een factuur verstuurd. Ook zijn declaraties soms veel te hoog voor de zorg die is verleend. Als patiënten (en hun naasten), zorgverzekeraars en zorgverleners fraude in de zorg vermoeden, kunnen ze dat melden bij onder andere de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie SZW. Vanaf 1 november 2016 komt er een centraal meldpunt zorgfraude, ondergebracht bij de NZa. In 2015 kwamen er bij de verschillende zorginstanties in totaal 273 signalen van fraude binnen, waarvan 78 over het persoonsgebonden budget (pgb).

Pool onafhankelijk deskundige artsen

Alle fraudemeldingen worden apart beoordeeld en waar nodig verder onderzocht. Minister Schippers wil een pool van onafhankelijk deskundige artsen samenstellen. Als een fraudemelding strafrechtelijk moet worden onderzocht, krijgt een van de artsen uit de pool inzage in het dossier van de betreffende patiënt. Hij bekijkt de melding en anonimiseert de patiëntgegevens. Daarmee blijven het medisch beroepsgeheim en de privacy van de patiënt maximaal gewaarborgd, schrijft minister Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. De minister verwacht dat de artsenpool op 1 januari 2017 van start kan gaan.

Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die dat nodig hebben zelf zorg of ondersteuning inkopen. De afgelopen jaren bleek dat er vaak misbruik werd gemaakt van deze regeling. Eind 2015 is verkend hoe het pgb beter kan worden bestand tegen fraude. De auteurs van de uitgebreide verkenning adviseren bijvoorbeeld om indicatiestellers – mensen die bepalen of en hoeveel zorg iemand nodig heeft – te trainen in het herkennen van fouten en fraude. Staatssecretaris Van Rijn kijkt met de betrokken partijen wat hierin mogelijk is.

Vergaderinformatie

Op woensdag 2 november 2016 vergaderde de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over zorgfraude. Namens het kabinet was minister Schippers daarbij aanwezig.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen

Gerelateerde links