Het Benthemplein in Rotterdam (Agniesebuurt) is een innovatief waterplein. Bij flinke regenbuien wordt het water opgevangen in de bassins van het plein. Als het droog is, kan er worden gespeeld.
Het Benthemplein in Rotterdam (Agniesebuurt) is een innovatief waterplein. Bij flinke regenbuien wordt het water opgevangen in de bassins van het plein. Als het droog is, kan er worden gespeeld.

Problemen met verwarde huurders, overlast door toeristen en woonfraude. De commissie voor Wonen en Rijksdienst spreekt woensdag 7 juni 2017 van 14.00 tot 16.00 uur over verschillende onderwerpen rond wonen. Namens het demissionaire kabinet is minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanwezig.

Problemen rond verwarde huurders

Woningcorporaties ontvangen jaarlijks meer dan 15.000 meldingen van overlast door verwarde huurders. Het gaat dan bijvoorbeeld om geluidsoverlast en agressief gedrag naar buren. Het gedrag van deze verwarde huurders heeft vaak verschillende oorzaken: psychische klachten, een verstandelijke beperking, dementie of verslaving. Gemeenten werken daarom samen met woningcorporaties en zorgaanbieders om deze overlast aan te pakken.

Overlast door verhuur aan toeristen

Via internet (bijvoorbeeld Airbnb) kan iedereen eenvoudig een kamer of woning aan toeristen verhuren. De toename van verhuur aan toeristen veroorzaakt problemen als geluidsoverlast. Ook krijgen hotels te maken met oneerlijke concurrentie van illegale hotels. Het kabinet heeft bekeken welke juridische maatregelen gemeenten hebben om de overlast van deze vorm van verhuur aan te pakken. In de aangenomen motie-Gesthuizen c.s. wordt een meldplicht voor toeristische verhuur voorgesteld. Het kabinet is geen voorstander van deze meldplicht, omdat het vindt dat gemeenten voldoende mogelijkheden hebben om de overlast aan te pakken.

Aanpak van woonfraude

Enkele voorbeelden van woonfraude zijn: onrechtmatige bewoning, illegale onderhuur, huisvesting van illegalen en overbewoning van de woning. Woonfraude heeft een negatieve invloed op het leefklimaat in buurten en wijken. Ook zorgt woonfraude voor een oneerlijke verdeling van woonruimte en langere wachttijden voor huurwoningen. Woningcorporaties en gemeenten werken samen om de verschillende vormen van woonfraude aan te pakken. Deze aanpak blijkt in Amsterdam goed te werken. Door uitwisseling van gegevens en aanpassing van de huurovereenkomst kan bij woonfraude effectiever ingegrepen worden.

Overige onderwerpen

Naast de onderwerpen die hierboven beschreven zijn, staan ook de voortgang van het Expertteam Versnellen (het expertteam is er op gericht de procedures in de bouw te versnellen en zo eenvoudig mogelijk te maken en (woning)bouwprojecten van bouwbedrijven weer op gang te brengen), cijfers over woningbehoefte, woningproductie en plancapaciteit in woningmarktregio’s en de evaluatie van de verruiming van de Leegstandwet op de agenda.

Vergaderinformatie

De commissie voor Wonen en Rijksdienst besprak op woensdag 7 juni 2017 verschillende onderwerpen rond wonen. Namens de regering was minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) aanwezig.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook lezen via deze link.

Gerelateerde websites