Wet maatschappelijke ondersteuning

Verpleegster en een oudere vrouw

Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) ingegaan. Gemeenten zijn sinds die tijd verantwoordelijk voor het ondersteunen en begeleiden van thuiswonende mensen met een beperking. In een voortgangsrapportage over de tweede helft van 2016 schrijft staatssecretaris Van Rijn dat bestuurders van gemeenten de cliënt centraal stellen maar dat cliënten dat in de praktijk niet zo ervaren.

Om de uitvoering van de Wmo 2015 te verbeteren werken gemeenten, cliëntorganisaties en andere betrokken partijen aan de ontwikkelagenda “Volwaardig meedoen”. Doelstellingen van deze agenda  zijn het versterken van de positie van de cliënt, zorg op maat bieden en streven naar een samenleving zonder fysieke of sociale belemmeringen. De ervaringen van cliënten zijn onderzocht. Hoe de cliënten nu denken over de Wmo kan worden bekeken via de site Waarstaatjegemeente.nl bij de ‘Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein’.  

Wijkverpleging

Per 1 januari 2015 valt de wijkverpleging niet meer onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) maar onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zorgverzekeraars moeten nu voor hun eigen verzekerden zorg inkopen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzocht hoe de onderhandelingen zijn verlopen tussen de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders en wat voor een afspraken er zijn gemaakt.

De zorgaanbieders zijn ontevreden. Ze vinden dat het inkoopproces te veel tijd en energie kost. Ook zijn de tarieven niet altijd kostendekkend. In 2015 waarschuwden aanbieders van zorg voor het instellen van een patiëntenstop omdat zorgverzekeraars te weinig zorg bij hen hadden ingekocht. Bij de NZa en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) zijn geen klachten binnen gekomen van patiënten die problemen hebben gehad vanwege een patiëntenstop. De NZa gaat de komende tijd in de gaten houden of zorgverzekeraars zich houden aan hun zorgplicht wat betreft wijkverpleging.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven. Om deze zorg verder te verbeteren is in 2014 het Nationaal Programma Palliatieve zorg van start gegaan. Naar aanleiding van het algemeen overleg van 28 januari 2016 heeft staatssecretaris Van Rijn een praktijkteam ingesteld om de palliatieve zorg te verbeteren. In het praktijkteam werkt de overheid samen met zorgverzekeraars en medewerkers in de palliatieve zorg. Het team verzamelt meldingen en zoekt oplossingen.

Vergaderinformatie

Op woensdag 1 februari 2017 vergaderde de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over decentralisatie Wmo, wijkverpleging en palliatieve zorg. Namens het kabinet was staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aanwezig. 

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites