Terugkijken en teruglezen

Kijk het overleg terug via Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via dezelfde link lezen.

Beeldschermen in een verkeerscentrale

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland

De kans op een aanslag in Nederland is nog steeds reëel, maar er zijn geen concrete aanwijzingen dat er voorbereidingen worden getroffen om in Nederland een aanslag te plegen. Jihadisme vormt aanhoudend de voornaamste terroristische dreiging tegen Nederland. Dit blijkt uit het dreigingsbeeld Terrorisme Nederland.

Terugkeerders uit jihadistische strijdgebieden

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) verwacht meer terugkeerders nu IS zijn grondgebied bijna geheel kwijt is. Het gaat vooral om terugkerende vrouwen en kinderen, die vermoedelijk geleidelijk terugkeren. Van deze vrouwen kan een dreiging uitgaan, omdat zij enkele jaren in jihadistisch strijdgebied hebben gewoond en ondersteunende taken hebben verricht. Dat geldt ook voor een deel van de minderjarige jongens als zij in een IS-trainingskamp hebben gezeten of deel hebben genomen aan de gewapende strijd.

Dreiging vanuit de digitale ruimte

Bij terreurdreiging gaat het ook om personen die nooit zijn uitgereisd maar die geïnspireerd, gestimuleerd of aangestuurd kunnen zijn door jihadistische organisaties, veelal via digitale kanalen. Zorgelijk is dat jihadisten online invloed proberen uit te oefenen op educatieve initiatieven die invloed kunnen hebben op bredere online kringen binnen het salafisme.

Polarisatie

De meningen lopen sterk uiteen over het in Nederland wel of niet toelaten van uitingen van het salafisme. Dit versterkt tegenstellingen tussen partijen of bevolkingsgroepen. Zo richten extreemrechtse actievoerders zich op acties tegen de islam, moslims, asielzoekers en politieke tegenstanders. Het kabinet neemt maatregelen om de spanningen te verkleinen, daders van strafbare feiten op te sporen en te vervolgen, de veiligheid van moskeeën te vergroten, discriminatie te bestrijden en rechts-extremisme aan te pakken.

Dienst Speciale Interventies

In de Dienst Speciale Interventies (DSI) werken politie en defensie samen. De dienst is dag en nacht in staat om snel en adequaat op te treden bij een terroristische aanslag. Het kabinet geeft aan dat het van belang is te investeren in personeel.

Ongewenste buitenlandse inmenging

Met weerbare burgers, onafhankelijke en kritische media en een divers politiek landschap is Nederland niet zo gevoelig voor ongewenste buitenlandse inmenging. Hierbij zou het gaan het om doelbewuste, stelselmatige en in vele gevallen heimelijke activiteiten vanuit andere staten in Nederland, die het politieke en maatschappelijke systeem van Nederland kunnen ondergraven. Tegelijkertijd maakt de open samenleving Nederland kwetsbaar. Het kabinet probeert de weerbaarheid te vergroten door de vinger aan de pols te houden en samen te werken op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Nederland blijft in gesprek met landen van zorg en treedt op met andere landen wanneer zich incidenten voordoen.