Terugdringen kindermishandeling

Kindertekening over misbruik

Een van de grootste vormen van geweld in onze samenleving is geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld partnergeweld en kindermishandeling. Bij kindermishandeling gaat het bijvoorbeeld om lichamelijke mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik van een kind. De overheid wil kindermishandeling terugdringen door ouders te ondersteunen bij de opvoeding en door mishandeling eerder te signaleren. Maar ook het verbeteren van de samenwerking tussen hulpverleningsorganisaties is een middel waarvoor de overheid kiest.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is sinds 2015 het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis bestaat uit regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor hulp en advies. In de organisatie Veilig Thuis zijn het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling samengevoegd.

Voortgangsrapportage

Op 4 oktober stuurde staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de achtste voortgangsrapportage over geweld in afhankelijkheidsrelaties aan de Tweede Kamer. Hierin staan de uitkomsten van onderzoek door Jan-Dirk Sprokkereef, deskundige op het terrein van hulpverlening bij kindermishandeling en huiselijk geweld. Sprokkereef kreeg dit jaar de opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om de kwaliteit van alle Veilig Thuis-organisaties en het effect van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling te verbeteren.

Uitkomsten onderzoek

Veel gaat goed bij de 26 Veilig Thuis-organisaties. Toch zijn twee van de 26 organisaties door de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg onder verscherpt toezicht geplaatst. De organisaties hebben nog wel te maken met wachtlijsten maar deze worden kleiner door  goede toegang en goede doorverwijzing.

Er komt een aanscherping van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Volgens Sprokkereef zou je professionals om een kind heen, zoals artsen en onderwijzers, moeten verplichten bij (vermoedens van) ernstige gevallen van mishandeling dit te melden bij Veilig Thuis.

Vergaderinformatie

Op woensdag 12 oktober 2016 vergaderde de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over kindermishandeling. Namens het kabinet was staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanwezig.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites