'Een beetje integer kan niet'

Een man schudt een andere man de hand en stopt hem geld toe

In een toespraak in 1992 op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vroeg minister Ien Dales van Binnenlandse Zaken aandacht voor het onderwerp van integriteit van bestuurders en ambtenaren. Hierin zei ze: ”De overheid is óf wel óf niet integer. Een beetje integer kan niet”.  Als voorbeelden van niet integer gedrag noemde ze onder andere het lekken van geheime informatie en het omkopen van ambtenaren. Sinds 1992 kwam er meer aandacht voor integriteit en zijn  veel zaken verbeterd. Overheidswerkgevers hebben nu bijvoorbeeld de plicht om een regeling vast te stellen voor het melden van vermoedens van misstanden. Dit heet ook wel een klokkenluidersregeling.

Melden van misstanden

Ongeveer een kwart van de werknemers heeft wel eens een vermoeden dat er op het werk sprake is van niet integer gedrag. De helft van hen maakte hiervan melding  binnen de eigen organisatie. Werknemers die te maken hebben met een misstand kunnen advies en ondersteuning krijgen bij het Adviespunt Klokkenluiders. Als een organisatie een vermoede misstand niet onderzoekt  of de melder last ondervindt van zijn melding, dan kan de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO) een onderzoek instellen. Minister Plasterk werkt aan een Ambtenarenstatuut waarin hij integriteit noemt als een belangrijk onderdeel van het werk van een ambtenaar.

Internationale aandacht

Verschillende internationale organisaties geven een positieve waardering aan de Nederlandse inzet bij het bevorderen van integriteit en het bestrijden van corruptie. Maar er zijn ook zaken die volgens hen beter kunnen. Zo vindt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat Nederland meer moet doen om bedrijven te wijzen op risico’s van omkoping in het buitenland. De Groep Staten tegen Corruptie (GRECO) van de Raad van Europa beoordeelt het beleid van de lidstaten om corruptie tegen te gaan. GRECO constateert dat nog niet al haar eerdere aanbevelingen zijn uitgevoerd. Zo is er nog geen wettelijke regeling die voorkomt dat mensen tegelijkertijd rechter én Kamerlid kunnen zijn.

Vergaderinformatie

De commissie voor Binnenlandse Zaken debatteerde op woensdag 2 maart 2016 van 14.00 tot 17.00 uur over integriteit. Namens het kabinet was minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanwezig. 

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites