VN-verdrag

Debat over het VN-verdrag in de plenaire zaal, januari 2016

Het VN-verdrag Handicap heeft als doel dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Zij moeten dezelfde rechten krijgen op het gebied van onder andere wonen en scholing, vervoer, werk, zorg, cultuur, sport en vrijetijdsbesteding. Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving.

Nederland stemde op 14 juli 2016 in met het verdrag. Gemeenten, Rijk, ondernemers, werkgevers en organisaties voor mensen met een beperking werken samen om het verdrag uit te voeren. Bewustwording, participatie en toegankelijkheid staan centraal. Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de uitvoering.

Kwaliteit

In 2016 werkten 24 zorgaanbieders in proeftuinen aan verbetering van de kwaliteit van de gehandicaptenzorg. Dit gebeurt aan de hand van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Uitgangspunt is een gedeelde visie op wat goede zorg is voor mensen met langdurige beperkingen.

Belangrijk daarbij is de dialoog met de cliënt en zelfreflectie in de zorgteams over wat goed gaat en wat beter moet. Volgens een evaluatie werkt het kwaliteitskader positief. Sommige onderdelen moeten nog verbeterd worden. Bijvoorbeeld de informatie aan cliënten, zodat ze beter geholpen worden bij het maken van keuzes.

Zorg aan kinderen

Op verzoek van Tweede Kamerleden heeft de staatssecretaris uiteengezet hoe het staat met de zorg voor kinderen met een ernstige en meervoudige beperking. De staatssecretaris vindt het belangrijk dat deze kinderen de zorg krijgen die zij nodig hebben, hoe ingewikkeld die ook mag zijn. Meer maatwerk voor Wlz-cliënten (Wet langdurige Zorg) die thuis zorg ontvangen is belangrijk.

Vergaderinformatie

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport debatteerde op woensdag 24  mei over het gehandicaptenbeleid. Namens het kabinet was staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanwezig.

Agenda

U kunt alle stukken doornemen die bij deze agenda horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit ook lezen via deze link.

Gerelateerde websites