Terugkijken en verslag

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Democratische vernieuwing

Het glazen dak van de Tweede Kamer

In een democratie kiezen burgers vertegenwoordigers die namens hen beslissingen nemen over het bestuur van het land, een provincie of gemeente. Burgers oefenen zo invloed uit op de landelijke en lokale politiek, en de eigen leefomgeving. Zowel de overheid als burgers nemen initiatieven om burgers meer te betrekken bij de samenleving en de democratie te versterken.

Experimenten

Op lokaal niveau, in gemeenten, leven veel ideeën en initiatieven om inwoners meer inspraak te geven en participatie mogelijk te maken. Voorbeelden zijn gelote burgerpanels voor raadgevend advies of de inzet van nieuwe digitale methoden om inwoners en bestuurders met elkaar in contact te brengen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie startten in 2015 een leer- en experimenteerprogramma voor lokale democratische innovatie. Het programma verzamelt, bundelt en ondersteunt experimenten. Andere initiatieven waarbij deelnemers zich verenigen om de democratie te versterken zijn bijvoorbeeld het programma Lokale Democratie in Beweging en Code Oranje.

De  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Kajsa Ollongren, constateert dat er, na eventuele aanpassing van de Gemeentewet en Provinciewet,  binnen de bestaande wetten veel ruimte is voor lokale initiatieven. De regering zal daarom het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten niet indienen.

Jongeren en politiek

In Nederland hebben jongeren vanaf 18 jaar stemrecht. Om de opvattingen van jongeren te horen, is het belangrijk dat zij zich betrokken voelen bij de politiek en de samenleving. De opkomst van jongeren bij landelijke en lokale verkiezingen is echter lager dan het landelijke gemiddelde. Het ministerie heeft al verschillende middelen om jongeren vroeg te betrekken bij de politiek. Een voorbeeld daarvan is het versterken van het burgerschapsonderwijs.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn er verschillende acties om jongeren meer te betrekken bij de politiek, zoals jongerendebatten en stembureaus op onderwijsinstellingen.

Staat van het bestuur

Elke twee jaar verschijnt de rapportage de Staat van Bestuur. De Staat van Bestuur beschrijft de bestuurlijke en financiële ontwikkelingen van provincies, gemeenten en waterschappen. De rapportage laat onder andere zien hoe Nederlanders denken over democratie en burgerparticipatie en welke veranderingen daarin zichtbaar zijn.

Gemeentelijke samenwerking

Gemeenten werken op tal van terreinen samen. Voorbeelden zijn de woningmarkt en de jeugdzorg. Veel gaat goed in die samenwerkingsverbanden, maar gemeenteraadsleden blijken nogal eens zoekende naar hoe zij hun taken goed kunnen uitvoeren bij samenwerking. In het Regeerakkoord is afgesproken om de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking te verbeteren.