Sterk beroepsonderwijs

Leerlingen van het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) kunnen in de toekomst op meerdere manieren doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Met een nieuwe wet willen minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker het mogelijk maken dat vmbo-leerlingen al mbo-vakken kunnen volgen. Ook het overstappen van het vmbo naar het mbo zonder tussentijds examen moet mogelijk worden. Zo kunnen leerlingen in vijf jaar een startkwalificatie halen in plaats van de zes jaar die daar normaal voor staat. Een startkwalificatie is een diploma op mbo 2-niveau of een diploma havo of vwo.

Leerroutes te star

Daarnaast worden de gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl) van het vmbo samengevoegd. Ook wil het kabinet het stapelen van de vmbo-diploma’s basis en kader stimuleren. Leerlingen kunnen met een vmbo-kaderdiploma op een hoger niveau op het mbo beginnen dan met een vmbo-basisdiploma. De veranderingen zijn nodig, omdat de huidige leerroutes te star zijn. Ze bereiden vmbo’ers onvoldoende voor op het vervolgonderwijs. Ieder jaar haken er veel leerlingen af bij de overstap naar het mbo.

Praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren is een financiële tegemoetkoming voor bedrijven die praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aanbieden. Dankzij de regeling kunnen deelnemers, zoals leerlingen of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en beschikken werkgevers over beter opgeleid personeel.

Het aantal beroepsbegeleidende leerwerkplekken (bbl) is echter aan het dalen. Om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken om een leerwerkplek aan te bieden, geldt de verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon niet voor leerwerkplekken. Ook krijgen mbo-scholen meer ruimte om af te wijken van landelijke regels. Dat schrijft minister Bussemaker in een brief aan de Kamer waarin zij reageert op de adviezen Vakmanschap voortdurend in beweging van de Onderwijsraad en Toekomstgericht beroepsonderwijs van de Sociaal-Economische Raad (SER). In beide adviezen staat hoe belangrijk het is dat scholen en werkgevers per regio onderwijs en arbeidsmarkt op elkaar afstemmen.

Passend onderwijs in het mbo

Sinds 1 augustus 2014 zijn mbo-scholen er verantwoordelijk voor dat alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben passend onderwijs krijgen. In een voortgangsbrief schrijft de minister dat de intake van studenten die extra ondersteuning nodig hebben, is verbeterd en dat er meer maatwerk is in het mbo. Wel moeten mbo-instellingen meer gaan samenwerken met andere instanties en gemeenten.

Vergaderinformatie

Op woensdag 31 mei vergaderde de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten. Namens het kabinet waren minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aanwezig.

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van de vergadering klaar is, kunt u dit verslag ook via deze link lezen.

Gerelateerde websites