Plenaire vergaderingen

Week 25
Debat over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote Dertigledendebat over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers is Dertigledendebat over de opkomst van digitale werkplatforms Dertigledendebat over de staat van onderhoud van wegen en bruggen Debat over dodelijke ongelukken in de bouw Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd Dertigledendebat over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden Debat over het programmaplan over de kwaliteit van verpleeghuizen Dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is Dertigledendebat over de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid Dertigledendebat over een rapport van PWC over financieel-economische fraude Dertigledendebat over de voorgenomen wet over sluiting van kolencentrales Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet de bouw van een stikstoffabriek overweegt Dertigledendebat over onbeantwoorde vragen aan de minister-president over het afschaffen van de dividendbelasting Dertigledendebat over de waarschuwing van de Europese Commissie inzake het afschaffen van de dividendbelasting Dertigledendebat over het SER-advies ‘De vele kanten van banen combineren’ Dertigledendebat over de groeiende loonkloof en achterblijvende loongroei Debat over asbest in make-up Dertigledendebat over het openbaar maken van tapgegevens van de AIVD
donderdag 5 jul 2018
VAO Krimp in het onderwijs (AO d.d. 27/6) VAO Ontwikkelingen rondom examens VMBO Maastricht (AO d.d. 05/07) VSO over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag voor het jaar 2019 (31322-367) VAO Luchtkwaliteit (AO d.d. 05/07) EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) Hamerstuk: Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid (34699) VAO Tbs (AO d.d. 21/6) VAO Personen- en familierecht (AO d.d. 16/5) VAO Materieel Defensie (AO d.d. 21/06) Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden (34932) VAO Staat van de volkshuisvesting/Woningcorporaties (AO d.d. 21/06) VSO Stand van zaken van de toezegging inzake het beleid van gemeenten bij verzoeken tot berging van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog (32156, nr. 92) VAO Maatschappelijke diensttijd (AO d.d. 14/06) AANVANG MIDDAGVERGADERING: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 3 en 4 juli) Aansluitend: Regeling van werkzaamheden Debat over de versterkingsoperatie en schadeafhandeling in Groningen Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (34957) (Derde termijn) VAO Myanmar (AO d.d. 27/6) VAO NAVO (AO d.d. 27/6) Debat over de Nederlandse inzet in Afghanistan (plenaire afronding in één termijn) VAO Water (AO d.d. 28/06) VSO over moties en toezeggingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen inzake de passage over de werkzame stoffen thiram en diquat (27858-429) VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 4/7)
donderdag 13 sep 2018
Hamerstuk: Wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1258/2013, Verordening (EU) nr. 1259/2013, Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1011 en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1013 (34848) Hamerstuk: Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 in verband met een wijziging in de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen in de Wet inkomstenbelasting 2001 per 1 januari 2017 (34879) Hamerstuk: Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen) (34874) VAO Verordening Biometrie op identiteitskaarten (AO d.d. 28/6) VSO over de Landbouw- en Visserijraad van 16 juli 2018 (21501-32, nr. 1121) Debat over de informele Europese Top in Salzburg 20/9 Beëdiging van de heer A.A. Aartsen (VVD) Regeling van werkzaamheden Na debat over de informele top: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Europese top en bij het debat over bescherming en behoud van erfgoed) VAO Handhaving/Arbeidsomstandigheden (AO d.d. 28/06) Initiatiefwetsvoorstel Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt (34837) 1e TK Extra Regeling van werkzaamheden Dertigledendebat over de uitspraak van de minister van BZK over bouwen in het groen Dertigledendebat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen