Plenaire vergaderingen

Plenaire vergaderingen

donderdag 13 sep 2018
Hamerstuk: Wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1258/2013, Verordening (EU) nr. 1259/2013, Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1011 en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1013 (34848) Hamerstuk: Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 in verband met een wijziging in de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen in de Wet inkomstenbelasting 2001 per 1 januari 2017 (34879) Hamerstuk: Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen) (34874) VAO Verordening Biometrie op identiteitskaarten (AO d.d. 28/6) VSO over de Landbouw- en Visserijraad van 16 juli 2018 (21501-32, nr. 1121) Debat over de informele Europese Top in Salzburg 20/9 Beëdiging van de heer A.A. Aartsen (VVD) Regeling van werkzaamheden Na debat over de informele top: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Europese top en bij het debat over bescherming en behoud van erfgoed) VAO Handhaving/Arbeidsomstandigheden (AO d.d. 28/06) Initiatiefwetsvoorstel Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt (34 837) 1e TK Extra Regeling van werkzaamheden Dertigledendebat over de uitspraak van de minister van BZK over bouwen in het groen Dertigledendebat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt
maandag 24 sep 2018
Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) (34675) VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 12/09) VAO Circulaire Economie (AO d.d. 07/09) VAO Mbo en vmbo (AO d.d. 12/09) VAO Participatiewet (AO d.d. 12/09) VAO Media algemeen en journalistiek (AO d.d. 06/09) VSO Raad voor Concurrentievermogen 16 en 17 juli 2018 (21501-30, nr. 438) VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 07/09) Wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES (34968) Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) (34934) VAO Invest-NL (AO d.d. 06/09) Wijzigingswet financiële markten 2018 (34859) VAO Toepassing artikel 68 Grondwet (AO d.d. 05/07) Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194) (34853-R2096) VAO MIRT (AO d.d. 27/6) Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan (34918) Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen) (34182) Wijziging van de Faillissementswet ter implementatie van richtlijn (EU) 2017/2399 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde (PbEU 2017 L 345)(34909) VSO Evaluatie Werkkostenregeling (34785, nr. 97) Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (34608)
dinsdag 25 sep 2018
maandag 1 okt 2018
Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (PbEU 2016, L 138/44), richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor (PbEU 2016, L 138/102), richtlijn (EU) 2016/2370 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2012/34/EU, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur (PbEU 2016, L 352/1) en tevens ter goede uitvoering van verordening (EU) 2016/796 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 (PbEU 2016, L 138/1) en van verordening (EU) 2016/2338 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands personenvervoer per spoor (PbEU 2016, L 354/22) (34914) Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (34858) (re- en dupliek) Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof) (34967) Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten (34857) Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/B)

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen