Plenaire vergaderingen

Week 45
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda) (35236) VAO Voortgangsrapportage NL bijdrage anti-ISIS coalitie (AO d.d. 28/05) VAO Spoor (AO d.d. 25/09) VAO Duurzaam vervoer (AO d.d. 05/09) Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda) (35237) VAO Middelbaar beroepsonderwijs (AO d.d. 25/09) VAO Wadden (AO d.d. 26/06) Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (35145) Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten (35063) (Voortzetting) VAO Leefomgeving (AO d.d. 12/09) VAO Effecten van het ECB-beleid (AO d.d. 24/09) Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda) (35235) Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet) (35083) Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35238) Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35245) Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (32411) Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee (35092) Begroting Defensie (35300-X) Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (35300-VIII)

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen