Plenaire vergaderingen

Plenaire vergaderingen

donderdag 1 jan 1970
Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden Dertigledendebat over het bericht dat het ACM ziekenhuisfusies te makkelijk toestond Debat over ontbrekende profielen van veroordeelde criminelen in de DNA-databank Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord VAO NVWA (AO d.d. 14/06) Debat over maatregelen tegen de haatimam die de burgemeester van Rotterdam bedreigt Dertigledendebat over internationale energiebedrijven die via brievenbusfirma’s claims doen uitgaan Dertigledendebat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de missie in Mali Debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-president in het Europees Parlement dat rijke landen meer kunnen afdragen Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten Dertigledendebat over bedreigde diersoorten Dertigledendebat over de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid Dertigledendebat over kinderbijslag op de BES-eilanden Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van globalisering Debat over extremistisch geweld Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond Dertigledendebat over het afzien van de indiening van het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten Dertigledendebat over de uitspraken van de minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen Dertigledendebat over het bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd VAO Dierproeven (AO d.d. 07/06) VAO Landbouw- en Visserijraad op 18 juni 2018 (AO d.d. 12/06), Debat over het voorstel van de Europese Commissie inzake derogatie Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij Debat over bescherming en behoud van erfgoed Debat over het Actieprogramma Werken in de zorg Dertigledendebat over naleving van wet-en regelgeving door banken Initiatiefwetsvoorstel Fritsma/De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (34 044) Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij Dertigledendebat over het ziekteverzuim in de zorg Dertigledendebat over werkdruk bij huisartsen Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman ‘Zorgen voor burgers’ Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra Dertigledendebat over het besluit van het AMC om zelf een medicijn te ontwikkelen tegen een zeldzame ziekte Dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden Debat over het gezondheidsonderzoek door het RIVM naar het gebruik van chroom-6 bij Defensie Debat over de resultaten van de JOB-monitor Dertigledendebat over het bericht dat Shell, Exxon en NAM compensatie willen voor het stopzetten van de gaswinning Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland Dertigledendebat over de bijdrage van burgers aan het voorkomen van klimaatverandering Dertigledendebat over de berekeningen van het PBL ten behoeve van het klimaatakkoord Dertigledendebat over het aantal windmolens dat nodig is voor de energietransitie Dertigledendebat over misstanden bij maneges Dertigledendebat over de voorgenomen wet over sluiting van kolencentrales Dertigledendebat over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet de bouw van een stikstoffabriek overweegt Dertigledendebat over een tekort aan rechercheurs Debat over het bericht dat de politie was gewaarschuwd voor de aanslag door de man die drie mensen neerstak Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering Dertigledendebat over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers is Dertigledendebat over onbeantwoorde vragen aan de minister-president over het afschaffen van de dividendbelasting Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen Dertigledendebat over het versterkings- en herbouwprogramma van Groningen Debat over insectensterfte in Nederland Debat over cybersecurity Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie VAO Adoptie (AO d.d. 18/01) Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies Debat over de versterkingsoperatie in Groningen Debat over asbest in make-up Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen Debat over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten Debat over discriminatie op de woningmarkt Dertigledendebat over het faillissement van thuiszorgorganisatie Vérian 34 606 (Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (dupliek) Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte Debat over grootschalige fraude met pgb’s Debat over een fusiegolf in het mbo Debat over het programmaplan over de kwaliteit van verpleeghuizen Dertigledendebat over het lekken van begrotingsstukken Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van €56 miljard te vragen aan het ECB Dertigledendebat over de opkomst van digitale werkplatforms Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij Dertigledendebat over het dreigende einde van de verzorgingsstaat Dertigledendebat over de groeiende loonkloof en achterblijvende loongroei Dertigledendebat over de publicatieplicht van rulings Dertigledendebat over grondspeculatie door het bedrijf Powerfield Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout Dertigledendebat over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem Dertigledendebat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt Dertigledendebat over de gevolgen van de uitspraak van het Europees Hof voor investeringsbeschermingsverdragen tussen Nederland en EU-lidstaten Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol Dertigledendebat over het aantal dodelijke experimenten met apen Debat over risicovloeren in gebouwen Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34 861) Debat over nucleaire veiligheid Debat over het bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op airbnb Dertigledendebat over de consequenties van de aanhoudende tekorten aan opgeleide technici Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno Dertigledendebat over de staat van onderhoud van wegen en bruggen Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen Dertigledendebat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad van State Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg Dertigledendebat over het bericht dat er vrijwel geen belastingcontroles plaatsvinden in de Amsterdamse binnenstad Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (voortzetting) Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs Dertigledendebat over accountants van KPMG die betrokken zouden zijn bij smeergeldbetalingen Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert Debat over een uitspraak van het Europese Hof van Justitie die het Nederlandse bedrijfsleven hard zal raken Dertigledendebat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek) (31 362) Debat over dodelijke ongelukken in de bouw Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers Debat over woningcorporaties die winst maken op sociale huurhuizen Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (30 579) Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut ((33 587) + (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (33 707) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (32 334) Dertigledendebat over het SER-advies ‘De vele kanten van banen combineren’ Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het demonstratierecht Dertigledendebat over een rapport van PWC over financieel-economische fraude Debat over misbruik van het elektronisch toezicht Debat over huwelijkse gevangenschap Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders Debat over uitspraken van de directeur van de MIVD over Rusland Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval Dertigledendebat over het afbreken van de cao-onderhandelingen Rijksoverheid Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar Debat over het tekort aan arbeidskrachten Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer Debat over het ‘exposen’ van vrouwen Dertigledendebat over de boete van het UWV voor Defensie Dertigledendebat over de bonuscultuur in de financiële sector Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering Dertigledendebat over het bericht dat de koopkracht van gezinnen veertig jaar lang amper is gestegen Dertigledendebat over de waarschuwing van de Europese Commissie inzake het afschaffen van de dividendbelasting Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen (33 922) (re-en dupliek) Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting (34 051) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) Debat over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote Wet toetreding zorgaanbieders (34 767) + Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34 768) Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet-Rutte III Dertigledendebat over de uitspraak van de minister van BZK over bouwen in het groen Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet (34 464) Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid (33 141) Dertigledendebat over het openbaar maken van tapgegevens van de AIVD Debat over stalbranden Debat over het abortuscijfer in Nederland Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen) (34 182) Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen Debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten Debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland 2017’ Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen (30 246)

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen