Plenaire vergaderingen

Plenaire vergaderingen

donderdag 1 jan 1970
Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen (34940) Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (34858) Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen VAO Kiesrechtzaken (AO d.d. 04/07) Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland Dertigledendebat over het bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen Initiatiefwetsvoorstel Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (34837) Debat over extremistisch geweld Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen Dertigledendebat over de gang van zaken rondom het bouwtoezicht Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad van State Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer VSO Evaluatie Werkkostenregeling (34785-97) VAO Verordening Biometrie op identiteitskaarten (AO d.d. 28/6) Debat over de rapporten inzake het WODC Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg Debat over het Actieprogramma Werken in de zorg Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers) (34878) Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid Dertigledendebat over het bericht dat Nederlandse banken betrokken zijn bij misstanden in de palmoliesector VAO Handhaving/Arbeidsomstandigheden (AO d.d. 28/06) Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim VAO ERTMS/Spoorveiligheid (AO d.d. 28/06) Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië Debat over insectensterfte in Nederland Debat over de toekomst van de postbezorging in Nederland Debat over onregelmatigheden bij examens van VMBO-leerlingen in Maastricht Dertigledendebat over een WOB-verzoek van het NRC over het hoofdkantoor van Unilever Debat over de informele Europese Top van 20 september 2018 (Minister-president) Dertigledendebat over kinderbijslag op de BES-eilanden Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet (34683) Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers Debat over grootschalige fraude met pgb’s Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (34231) Dertigledendebat over het nieuwe akkoord met Shell en ExxonMobil over de gaswinning en Groningen Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis Dertigledendebat over de tussenrapportage van de Staatscommissie Parlementair Stelsel Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden Dertigledendebat over het bericht dat het ACM ziekenhuisfusies te makkelijk toestond Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno Debat over plannen van het kabinet om vier gevangenissen te sluiten Debat over het actieprogramma Langer Thuis Debat over bescherming en behoud van erfgoed Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) (34934) Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (dupliek) (34606) Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen (33 844) Debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland 2017’ Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord Debat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out Dertigledendebat over het rapport van het IPCC over klimaatverandering Dertigledendebat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de missie in Mali Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (34 044) (voortzetting) Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten Dertigledendebat over internationale energiebedrijven die via brievenbusfirma’s claims doen uitgaan Dertigledendebat over bedreigde diersoorten Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van globalisering Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen Debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen Debat over het gezondheidsonderzoek door het RIVM naar het gebruik van chroom-6 bij Defensie Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond Dertigledendebat over het afzien van de indiening van het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten Dertigledendebat over de uitspraken van de minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij Dertigledendebat over naleving van wet-en regelgeving door banken Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra Debat over de resultaten van de JOB-monitor Dertigledendebat over het bericht dat Shell, Exxon en NAM compensatie willen voor het stopzetten van de gaswinning Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland Dertigledendebat over de berekeningen van het PBL ten behoeve van het klimaatakkoord Dertigledendebat over het aantal windmolens dat nodig is voor de energietransitie Dertigledendebat over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel Dertigledendebat over een tekort aan rechercheurs Debat over het bericht dat de politie was gewaarschuwd voor de aanslag door de man die drie mensen neerstak Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen Dertigledendebat over het versterkings- en herbouwprogramma van Groningen Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie VAO Adoptie (AO d.d. 18/01) Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours Debat over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten Debat over discriminatie op de woningmarkt Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte Dertigledendebat over het lekken van begrotingsstukken Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van €56 miljard te vragen aan het ECB Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij Dertigledendebat over het dreigende einde van de verzorgingsstaat Dertigledendebat over grondspeculatie door het bedrijf Powerfield Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout Dertigledendebat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol Debat over risicovloeren in gebouwen Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34 861) Debat over nucleaire veiligheid Debat over het bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op airbnb Dertigledendebat over de consequenties van de aanhoudende tekorten aan opgeleide technici Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht Dertigledendebat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg Dertigledendebat over het bericht dat er vrijwel geen belastingcontroles plaatsvinden in de Amsterdamse binnenstad Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (voortzetting) Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs Dertigledendebat over accountants van KPMG die betrokken zouden zijn bij smeergeldbetalingen Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek) (31 362) Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (30 579) Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut ((33 587) + (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (33 707) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (32 334) Debat over misbruik van het elektronisch toezicht Debat over huwelijkse gevangenschap Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval Dertigledendebat over het afbreken van de cao-onderhandelingen Rijksoverheid Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar Debat over het tekort aan arbeidskrachten Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer Debat over het ‘exposen’ van vrouwen Dertigledendebat over de bonuscultuur in de financiële sector Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering Dertigledendebat over het bericht dat de koopkracht van gezinnen veertig jaar lang amper is gestegen Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen (33 922) (re-en dupliek) Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting (34 051) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) Wet toetreding zorgaanbieders (34 767) + Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34 768) Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet-Rutte III Dertigledendebat over de uitspraak van de minister van BZK over bouwen in het groen Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet (34 464) Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid (33 141) Debat over stalbranden Debat over het abortuscijfer in Nederland Debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen (30 246)

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen