Plenaire vergaderingen

donderdag 1 jan 1970
Debat over de screening op terrorisme bij financiële instellingen Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees Debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden Debat over het onvolledig informeren van de Kamer over de werkelijke kosten van een ICT-project bij het CBR Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen Debat over de afspraken tussen het OM, de politie en de media over publicaties over ernstige strafzaken Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt Debat over ICT-problemen bij de NVWA Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit Debat over de uitrol van 5G Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over een medische studie onder galwegkankerpatiënten Debat over de gevolgen van digitalisering voor het innovatiebeleid Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk Debat over Chinese spionnen die bedrijfsgeheimen van ASML hebben gestolen Debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer Dertigledendebat over een stiekeme verhoging van de feitelijke belastingtarieven Interpellatie-Omtzigt over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over cybersecurity van vitale waterwerken Debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van 291 containers door een vrachtschip Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen Debat over het investeringsklimaat voor ondernemers in schone energie Debat over de stijging van de energienota Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties Dertigledendebat over een CO2-vrijstelling Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen Debat over de stijgende woonlasten voor huurders Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen Debat over de Emancipatiemonitor 2018 Debat over de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen Debat over de koopkracht van burgers Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan Debat over uitspraken van de president van de Nederlandse Bank over het tekort aan woningen Debat over wildstroperij Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten Debat over achterlating van kinderen in het land van herkomst Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater Dertigledendebat over het breed moratorium schulden Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt Debat over de staat van de rechtspraak Dertigledendebat over het tekort aan sociale huurwoningen Debat over de brief van de Kinderombudsman inzake de integrale aanpak van hulp aan kwetsbare kinderen en jongeren Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het geneesmiddel Nivolumab Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs Debat over vrouwen die geïntimideerd worden door demonstranten bij abortusklinieken Debat over de aanslag in Utrecht Debat over geweld tegen leerkrachten Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden Debat over de acties van leraren Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg Dertigledendebat over de voortgangsrapportage van het PBL inzake het behalen van de Urgendadoelen Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol Dertigledendebat over de beloning van de bestuursvoorzitter van Shell Debat over de toeristische verhuur van woningen Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland Dertigledendebat over ontbossing in Nederland Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft Debat over Chroom 6 Dertigledendebat over de uitspraak van de minister-president dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië Dertigledendebat over het sluiten van een kolencentrale Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering Dertigledendebat over de metingen van het KNMI inzake aardbevingen Debat over versnelde bodemdaling in Nederland Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan Debat over de marktwerking in de zorg Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban Dertigledendebat over bemoeienis van de NCTV bij het onderzoek naar de ramp met de MH17 Debat over de uitspraken van de minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord Dertigledendebat over de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Debat over de quickscan luchthaven in zee Dertigledendebat over de veiligheid in woonzorginstellingen Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid Dertigledendebat over de prijsstijgingen en de hoge consumentenprijsindex Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel Debat over de poortwachtersfunctie van banken bij financiële transacties Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek Debat over schijnzelfstandigen Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg Dertigledendebat over de nieuwe Duitse industrieagenda Dertigledendebat over het bericht dat personeelstekorten in de ggz leiden tot calamiteiten met dodelijke afloop Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging Dertigledendebat over de huizenprijzen in Amsterdam Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen Debat over het actieprogramma Langer Thuis Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer Debat over het aankopen van lichaamsdelen door ziekenhuizen Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen Debat over gemeenten die weigeren dakloze mensen in te schrijven in de Basisregistratie personen Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove Dertigledendebat over het bericht dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens Debat over de toekomst van ons geldstelsel Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank Debat over de problemen in de jeugd-ggz Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs (34420) (voortzetting) Dertigledendebat over eventuele toezeggingen aan Unilever inzake de vestiging van het hoofdkantoor in Nederland Dertigledendebat over de lange wachtlijsten voor huurwoningen Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen (30246) Debat over het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker (34542) (voortzetting) Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen Debat over het bericht dat Shell in Nederland geen belasting betaalt Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg Debat over illegale bewoning van vakantieparken Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt Wet toetreding zorgaanbieders (34767) + Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34768) Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA Dertigledendebat over kinderen in de daklozenopvang Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz Debat over de situatie bij het parket Zeeland-West-Brabant Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting Debat over fraude met de dividendbelasting Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24170-170) Debat over het programma gehandicaptenzorg ‘Volwaardig leven’ Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten Debat over de kansen van kweekvlees Debat over de uitkomsten van de Europese top in Salzburg inzake de Brexit Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (34044) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (34445) Debat over het ‘exposen’ van vrouwen Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen Debat over het tekort aan arbeidskrachten Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid Debat over salafisme in Nederland Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet (34464) Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek) (31362) Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (30579) Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut ((33587) + (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (33707) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting (34051) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees Debat over misbruik van het elektronisch toezicht

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen