Week
40
Live debat

Plenaire vergadering

Week 40

Agendapunten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten (35047) (R2018)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Kiesrecht / Desinformatie en digitale inmenging (AO d.d. 19/06)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Voortgangsrapportage NL bijdrage anti-ISIS coalitie (AO d.d. 28/05)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Functioneren rijksdienst (AO d.d. 03/07)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35133)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (32411)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden) (35124)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het voorzien in een wettelijke grondslag voor de protocollen voor vaststelling van de dood op grond van circulatoire criteria en enkele andere wijzigingen (35161)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Dierenwelzijn (m.u.v. landbouwhuisdieren) (AO d.d. 03/07)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) (34491)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/B)