Plenaire vergadering

29 november 2016

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Afscheid van het lid Van Veen (VVD)

15:10
Plenair debat 

Stemmingen

15:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:00
Plenair debat 

VAO Zorgverzekeringswet (AO d.d. 05/10)

16:25
Plenair debat 

VSO Geschilbeslechting zorgcontractering (Kamerstuk 29689, nr. 774)

16:50
Plenair debat 

VSO over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2017 (34550-XVI, nr. 17)

17:15
Plenair debat 

Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (34 333) (antwoord 1e termijn en 2e termijn)

19:15
Plenair debat 

VAO Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee (AO d.d. 17/11)

19:35
Plenair debat 

Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)(34 413)