Plenaire vergadering

24 mei 2017

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van de verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) (PbEU 2014, L 352) (Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten) (34 639)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van het op 24 oktober 2014 op de Eems tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende het gebruik en beheer van de territoriale zee van 3 tot 12 zeemijlen (Trb. 2014, 182) (34 072)

10:16
Plenair debat 

Dertigledendebat over dierenmishandeling in een Belgisch slachthuis

13:30
Plenair debat 

Herdenking van de aanslag in Manchester

13:35
Plenair debat 

Stemmingen aansluitend aan de herdenking (over moties ingediend bij het VAO NAVO en het VAO Raad voor Concurrentievermogen)

13:45
Plenair debat 

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

14:15
Plenair debat 

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (34 517)