Plenair debat

Plenaire vergadering 17 september 2020

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
17 september 2020
10:45
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:45
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoerbaarheid op punten te vergroten en enkele technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (35456)

10:45
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35480)

10:45
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Uitleveringswet, het Wetboek van Strafrecht BES en het Wetboek van Strafvordering ter uitvoering van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (35382)

10:45
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht BES ter uitvoering van het op 4 april 2014 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (Trb. 2019, 140 en Trb. 2020, 3) (35390)

10:45
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het vereenvoudigen van de wanbetalersbijdrage (35362)

10:45
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en compensatie inkomstenderving Caribisch Nederland) (35545)

10:45
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet op rechterlijke organisatie in verband met het wegnemen van belemmeringen voor gerechten bij het verlenen van onderlinge bijstand in geval van gebrek aan voldoende zittingscapaciteit (35375)

10:45
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2020) (35440)

10:45
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis en vergoeding rouwvervoer) 35478

10:46
Plenair debat 

Algemene Politieke Beschouwingen (VOORTZETTING))

14:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

22:20
Plenair debat 

Einde vergadering: STEMMINGEN (over ingediende moties bij de Algemene Politieke Beschouwingen, bij het VAO Onderwijs en corona V Primair en voortgezet onderwijs en over de brief van het Presidium over het instellen van een tijdelijke commissie aardgaswinning Groningen)