Plenaire vergadering

17 januari 2019

Agendapunten

18:30
Plenair debat (geannuleerd)

STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO Raad Buitenlandse Zaken)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming (implementatie Verordening (EU) 2018/302) (35046)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een wettelijke basis voor de staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op inbewaringstelling van Dublinclaimanten en vreemdelingen aan wie tijdens een verblijfsprocedure rechtmatig verblijf wordt toegekend (35056)

10:16
Plenair debat 

VAO Verkeersveiligheid (AO d.d. 13/12)

10:45
Plenair debat 

Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34997)

13:45
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

17:00
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (dupliek) (34606)

18:00
Plenair debat 

VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 16/01)

19:30
Plenair debat 

Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs