Plenair debat

Plenaire vergadering 16 februari 2017

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
16 februari 2017
10:14
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitvoering van het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) (Trb. 2013, 72) (34 622)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van het op 27 september 2012 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) (Trb. 2013, 72) (34 621)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector naar aanleiding van de wetsevaluatie (Evaluatiewet WNT) (34 654)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese procedure voor geringe vorderingen en de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure ter uitvoering van Verordening (EU) 2015/2421 tot wijziging van verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen en Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure 341/1) (34 609)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (34 628)

10:15
Plenair debat 

VAO Beveiliging Kamerverkiezingen 2017 (AO d.d. 09/02)

10:25
Plenair debat 

VAO Beleidsdoorlichting burgerschap, BRP en reisdocumenten (d.d. 15/02)

10:35
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Bosma en De Graaf ter bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet) (34 078)

13:25
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:30
Plenair debat 

VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 02/02)

13:50
Plenair debat 

Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding (34 584)

19:55
Plenair debat 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34 453) (2e termijn)

20:40
Plenair debat 

Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars) (voortzetting antwoord in 1e termijn + rest) (34 479)

21:30
Plenair debat 

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut (34 508)