Activiteiten

 1. Plenair debat | 10:14

  Hamerstuk: Wijziging van de Jeugdwet, het Besluit Jeugdwet, het Burgerlijk Wetboek en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met het oog op het afschaffen van de ouderbijdrage voor jeugdhulp (34 614)

 2. Plenair debat | 10:14

  Hamerstuk: Wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met opname van een grondslag voor beëindiging van uitkeringen, studiefinanciering en tegemoetkoming bij deelname aan een terroristische organisatie (34 577)

 3. Plenair debat | 10:15

  VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 17/11)

 4. Plenair debat | 10:35

  Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting (34 051) (eerste termijn Kamer)

 5. Plenair debat | 14:15

  Regeling van werkzaamheden

 6. Plenair debat | 14:30

  Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen (34 573)

 7. Plenair debat | 18:15

  VAO Laaggeletterdheid (AO d.d. 23/11)

 8. Plenair debat | 18:30

  Aanpassingswet studiefinanciering BES (34 331)

 9. Plenair debat | 19:45

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs en een technische aanpassing (34 402)