Plenair debat

Plenaire vergadering 15 december 2016

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
15 december 2016
10:14
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Jeugdwet, het Besluit Jeugdwet, het Burgerlijk Wetboek en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met het oog op het afschaffen van de ouderbijdrage voor jeugdhulp (34 614)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de socialezekerheidswetgeving, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet studiefinanciering BES, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met opname van een grondslag voor beëindiging van uitkeringen, studiefinanciering en tegemoetkoming bij deelname aan een terroristische organisatie (34 577)

10:15
Plenair debat 

VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 17/11)

10:35
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting (34 051) (eerste termijn Kamer)

14:15
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

14:30
Plenair debat 

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen (34 573)

18:15
Plenair debat 

VAO Laaggeletterdheid (AO d.d. 23/11)

18:30
Plenair debat 

Aanpassingswet studiefinanciering BES (34 331)

19:45
Plenair debat 

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs en een technische aanpassing (34 402)