Plenair debat

Plenaire vergadering 11 februari 2021

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
11 februari 2021
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (35678)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet precursoren voor explosieven en de Wet op de op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013 (PbEU 2019, L 186) (35689)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/789 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma’s en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad (Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten) (35597)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Regels strekkende tot implementatie van Richtlijn (EU) 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen (PbEU 2019, L 111/59) (Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen) (35642)

10:15
Plenair debat 

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijk) (35712)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Regels over het verstrekken van subsidies door de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming en tot intrekking van de Wet Justitie-subsidies (Kaderwet overige JenV-subsidies) (35512)

10:16
Plenair debat 

VAO Arbeidsmigratie (AO d.d. 03/02)

11:05
Plenair debat 

Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden (35 619), Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (35 620), Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (35 621), Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (35 622) en Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp (35 623)

13:05
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 10 februari)

13:20
Plenair debat 

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

15:00
Plenair debat 

Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie (35202-(R2126)) (Voortzetting)

16:45
Plenair debat 

VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 20/01)

17:20
Plenair debat 

VSO Ouderschap en adoptie (31265, nr. 75)

17:45
Plenair debat 

VSO NAVO Defensie ministeriële d.d. 17-18 februari 2021

18:30
Plenair debat 

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)