Plenair debat

Plenaire vergadering 10 december 2020

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
10 december 2020
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen (35556)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: De Derde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen (35585)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet LNV 20..) (35643)

10:16
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Bromet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en enige andere wetten in verband met het treffen van maatregelen betreffende stikstofemissie en het opnemen van een grondslag voor subsidieverlening voor veestapelreductie en natuurversterking (Wet duurzame aanpak stikstof) (35444)

13:05
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

13:06
Plenair debat 

Wijziging van het Belastingplan 2021 (35659)

13:45
Plenair debat 

Aansluitend aan de Wijziging van het Belastingplan 2021: STEMMINGEN (over de Wijziging van het Belastingplan 2021 (35659) en over moties ingediend bij het VSO Ontwikkelingen bij Sanquin Plasma Products BV)

14:00
Plenair debat 

Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering) (35600)