Plenaire vergadering

4 december 2014

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen in verband met het opnemen van een grondslag voor de uitvoering door de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank van de Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië en het besluit van de Luitenant-Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië van 5 november 1946 (34061)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Reparatiewet OCW 2015 (34060)

10:15
Plenair debat 

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (34026)

13:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:35
Plenair debat 

VAO WWB-onderwerpen en Participatiewet (AO d.d. 13/11)

14:15
Plenair debat 

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (34015)

17:15
Plenair debat 

VAO Eurogroep/Ecofin Raad (AO d.d. 03/12)

17:48
Plenair debat 

AANSLUITEND: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO Eurogroep/Ecofin-Raad)

18:35
Plenair debat 

VSO over het Advies Corbey inzake dubbeltelling biobrandstoffen, ILUC-akkoord en toezeggingen biobrandstoffenbeleid (32813, nr. 95)

18:50
Plenair debat 

VAO Grondstoffen en afval (AO d.d. 16/10)

19:10
Plenair debat 

VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi (AO d.d. 16/10)

19:30
Plenair debat 

VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (30373, nr. 50)

19:50
Plenair debat 

VSO Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (27428, nr. 288)