Plenaire vergadering

1 januari 1970

Agendapunten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de VS en Rusland hebben aangekondigd het INF-verdrag op te zeggen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het tekort aan betaalbare huurwoningen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de prijsstijgingen en de hoge consumentenprijsindex

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de onveilige werksituatie in azc’s als gevolg van overlastgevende asielzoekers

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de crisissituatie in Venezuela en de gevolgen daarvan voor de Benedenwindse Eilanden, Curaçao, Aruba en Bonaire

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de quickscan luchthaven in zee

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de poortwachtersfunctie van banken bij financiële transacties

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de regels rondom vervoer van gevaarlijke stoffen bij Defensie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over bemoeienis van de NCTV bij het onderzoek naar de ramp met de MH17

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over schijnzelfstandigen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de uitspraak van een Franse rechtbank dat de toelating van de verkoop van landbouwgif Roundup Pro 360 in strijd is met het voorzorgsbeginsel

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de nieuwe Duitse industrieagenda

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de informele Europese top in Roemenië van 9 mei 2019

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat personeelstekorten in de ggz leiden tot calamiteiten met dodelijke afloop

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de huizenprijzen in Amsterdam

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de uitspraken van de minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het fokken en verhandelen van doorgefokte katten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over lekkages bij aardwarmteprojecten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het toelatingsbeleid in het mbo

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het toezicht op medische implantaten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de uitrol van 5G

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de problemen bij de IND

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het actieprogramma Langer Thuis

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over Chroom 6

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van 291 containers door een vrachtschip

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over geweld tegen leerkrachten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het aankopen van lichaamsdelen door ziekenhuizen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het personeelstekort onder verpleegkundigen en verzorgenden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat de commandant der strijdkrachten pleit voor herinvoering van de dienstplicht

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de uitspraak van de minister-president dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de voortgangsrapportage van het PBL inzake het behalen van de Urgendadoelen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de doorrekening door het PBL en het CPB van het Klimaatakkoord

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over gemeenten die weigeren dakloze mensen in te schrijven in de Basisregistratie personen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een extra reductie van 9 megaton CO2

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het niet halen van de CO2-doelstelling

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de genomen maatregelen naar aanleiding van de uitspraak in de Urgenda-zaak in 2015

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over bedreigde diersoorten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over achterstallig onderhoud door Rijkswaterstaat

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de toekomst van ons geldstelsel

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over vrouwen die geïntimideerd worden door demonstranten bij abortusklinieken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat Nederland migranten van het schip Sea Watch 3 opneemt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de Nashvilleverklaring

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de veiligheid van het vliegverkeer

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de registratie van criminele bendes

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de problemen in de jeugd-ggz

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over personeelsgegevens en kunstmatige intelligentie op de werkvloer

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs (34420) (voortzetting)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over eventuele toezeggingen aan Unilever inzake de vestiging van het hoofdkantoor in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de lange wachtlijsten voor huurwoningen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het tekort aan technici op de arbeidsmarkt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over patiëntenstops in de zorg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen (30246)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat de minister EZK informatie over het giflek in Farmsum niet deelt met de Kamer

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over Nederlanders die in armoede dreigen te raken door de oplopende energierekening

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de Emancipatiemonitor 2018

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over versnelde bodemdaling in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker (34542) (voortzetting)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de gevolgen van digitalisering voor het innovatiebeleid

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de normen voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat mensen uit Lelystad met de goedkoopste polis bij Zilveren Kruis Achmea niet terecht kunnen bij het ziekenhuis in Harderwijk

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het geneesmiddel Nivolumab

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat Shell in Nederland geen belasting betaalt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over illegale bewoning van vakantieparken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over insectensterfte in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wet toetreding zorgaanbieders (34767) + Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34768)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de LHBTI-monitor 2018

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar was

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat de groei van het aantal studenten op universiteiten ten koste gaat van de kwaliteit

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de relatie van Nederland met Saudi-Arabië

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over kinderen in de daklozenopvang

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de situatie bij het parket Zeeland-West-Brabant

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over ongelijkheid in onderwijskansen in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over fraude met de dividendbelasting

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de werkelijke prijs van vliegtickets

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over grenzen aan het investeren in verduurzaming door woningcorporaties

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24170-170)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het programma gehandicaptenzorg ‘Volwaardig leven’

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het actieplan ‘Slim en duurzaam’ van de luchtvaartsector

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van globalisering

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de resultaten van de JOB-monitor

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de kansen van kweekvlees

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over subsidies voor windmolenparken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het rapport van het IPCC over klimaatverandering

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de bescherming van defensiemedewerkers tegen chroom-6 onvoldoende zou zijn

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de uitkomsten van de Europese top in Salzburg inzake de Brexit

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over extremistisch geweld

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheidsverschillen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (34044) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de arbeidsvoorwaarden bij de politie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van €56 miljard te vragen aan het ECB

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over problemen met zoutwinning in Groningen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (34445)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het ‘exposen’ van vrouwen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de aanstaande vrijlating van veroordeelde jihadisten die mogelijk in de gevangenis verder geradicaliseerd zijn

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het tekort aan arbeidskrachten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over risicovloeren in gebouwen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over discriminatie op de woningmarkt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over grootschalige fraude met pgb’s

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie in 2019 met meer dan 10 euro per maand stijgt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid