Plenaire vergadering

1 januari 1970

Agendapunten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VSO Eindrapport Expertgroep inzake politieke steun aan interstatelijk geweldsgebruik en inzake humanitaire interventie (29 521, nr. 406)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Digitalisering (AO d.d. 01/07)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit (35435)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers) (35406)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Regels inzake instelling van een Mobiliteitsfonds (Wet Mobiliteitsfonds) (35429)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19 (35479)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35355)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Aanpassing van enkele wetten ter uitvoering van de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (“EOM”) (PbEU 2017, L 283) (Invoeringswet EOM) (35429)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde te voorzien in een adviesrecht voor gemeenten bij de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden (35428)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs (35352)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Wet op rechterlijke organisatie in verband met het wegnemen van belemmeringen voor gerechten bij het verlenen van onderlinge bijstand in geval van gebrek aan voldoende zittingscapaciteit (35375)

 
Plenair debat (geannuleerd)

VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (AO d.d. 12/09)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen (30872, nr. 247)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) (35261)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte) (35353)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (35335)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over bezuinigingen bij de NS

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de werkbelasting en waardering van zorgpersoneel

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de Europese Top van 17 en 18 juli

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) "(On)zichtbare invloed"

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het pensioenakkoord

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Materieel Defensie (AO d.d. 25/06)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie (35202-(R2126) )

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wet vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen (35354)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE) (35466)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de relatie met Suriname

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VSO Steunpakket Sportverenigingen gevolgen COVID-19 maatregelen (30234, nr. 244)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ‘De Verpleeghuiszorg in beeld’

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over oplichting van bejaarden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de aanwijzing van de minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs en Media aan het bestuur van het Haga Lyceum

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het Midden-Oosten vredesproces

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over anti-homogeweld

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap (35367)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het Frans-Duitse initiatief voor een steunpakket in de Europese Unie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de ziekenhuisfaillissementen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat reizigers in het openbaar vervoer te veel betalen door verschillen in tariefsystemen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de aanpak voortijdig schoolverlaten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Regeling van werkzaamheden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het proces tegen dhr. Wilders

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over wapenbezit onder jongeren

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de CO2-compensatie door bedrijven

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport ‘Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn’

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over een nieuwe migratiecrisis

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over medische implantaten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de sluiting van de Hoenderloo Groep

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de Europese klimaatwet

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het ronselen van leerlingen op scholen door criminelen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de brandveiligheid van woningen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de begrotingsregels in de Eurozone

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over salafisme in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de minister J&V zich bemoeide met een strafzaak tegen Shell

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over afgestudeerde mbo'ers met een migratieachtergrond die minder kans op een baan hebben

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de prijzen van geneesmiddelen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (35145) (voortzetting)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de publieke opinie over integratie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over fraude met zorggeld

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bevriezen van banktegoeden van ‘toeval-Amerikanen’

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35351-1)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts (34891)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen al drie jaar gelijk blijft

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut (33587) + (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (33707) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de participatiesamenleving

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de moord door een voormalig tbs-er

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over genitale verminking in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over minder geld voor scholen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over versnelde bodemdaling in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de uitspraak van de minister-president dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet brandveilig zijn

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de aanslag in Utrecht

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de toeristische verhuur van woningen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Interpellatie-Omtzigt over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over illegale bewoning van vakantieparken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs