Plenaire vergadering

1 januari 1970

Agendapunten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Toerisme (AO d.d. 23/01)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het tekort aan woningen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (35145) (voortzetting)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de Urgendazaak

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de groeibrief van het kabinet

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de aanwijzing van de minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen (35106-(R2115))

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de hoorzitting inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over leraren

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties) (35079) (voortzetting)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat op hoofdlijnen over de toekomst van werk

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de publieke opinie over integratie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over fraude met zorggeld

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een tienstappenplan natuurinclusieve kringlooplandbouw

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bevriezen van banktegoeden van ‘toeval-Amerikanen’

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het verloop van de jaarwisseling

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over een nieuwe migratiecrisis

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Regels inzake invoering van een tijdelijke mogelijkheid voor experimenten in de rechtspleging (Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging) (35263)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35351-1)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts (34891)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland en de veiling van 5G-frequenties

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het proces tegen dhr. Wilders

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-externen) (35170)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers (Wijzigingswet meldkamers) (35065)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de Europese Green Deal

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen al drie jaar gelijk blijft

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de Amerikaanse bevolking jarenlang door de VS is misleid over de oorlog in Afghanistan

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut (33587) + (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (33707) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de participatiesamenleving

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de begrotingsregels in de Eurozone

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de gevolgen voor de zorg en de patiëntveiligheid na het faillissement van het Slotervaartziekenhuis

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen (35152)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de landbouwonderdelen van het klimaatakkoord

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het programma gehandicaptenzorg ‘Volwaardig leven’

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het Midden-Oosten vredesproces

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de moord door een voormalig tbs-er

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over genitale verminking in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (AO d.d. 12/09)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over salafisme in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over minder geld voor scholen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over versnelde bodemdaling in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de uitspraak van de minister-president dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet brandveilig zijn

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de aanslag in Utrecht

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de toeristische verhuur van woningen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Interpellatie-Omtzigt over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over illegale bewoning van vakantieparken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het breed moratorium schulden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over wildstroperij

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over paspoorthandel in Europa

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van de commissie-Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over fraude met mestvergisting

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over een onderzoek naar klokkenluiders bij het WODC

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan en over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de marktwerking in de zorg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over een mazelenuitbraak op Urk

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de koopkracht van burgers

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over huizen met gebreken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over Chroom 6

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche