Plenaire vergadering

1 januari 1970

Agendapunten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L 25) (35194)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Muntwet 2002 in verband met de aanbesteding van het produceren van munten en het afschaffen van beleggingsmunten (35203)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (34661)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen (35152)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee (35092)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs) (35102)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012) (35187-(R2124))

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet) (35083)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (34747)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Duurzaam vervoer (AO d.d. 05/09)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen (35106-(R2115))

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Wadden (AO d.d. 26/06)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO MIVD (AO d.d. 03/07)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Energiebesparing/ Evaluatie Proeftuinen Aardgasvrije Wijken/ bijna-energieneutrale gebouwen (BENG-eisen) (AO d.d. 03/07)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VSO Klachtbehandeling onderwijs (35000-VIII, nr. 213)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over salafisme in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biodiversiteit

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de kwaliteit van waterbronnen in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Natuur (AO d.d. 12/09)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het aantal daklozen in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (AO d.d. 12/09)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Eigen bijdragen in de zorg (AO d.d. 12/09)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Luchtvaart (AO d.d. 11/09)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Visiebrief mediabeleid (AO d.d. 11/09)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Dieren in de veehouderij (AO d.d. 11/09)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Personeel Defensie (AO d.d. 11/09)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het proces tegen dhr. Wilders

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de stikstofproblematiek

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de hardnekkige werkloosheid onder statushouders

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Ruimtevaart (AO d.d. 05/09)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Politie (AO d.d. 05/09)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Wapenexportbeleid (AO d.d. 05/09)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Arbeidsomstandigheden/ Handhaving (AO d.d. 05/09)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het actieprogramma Langer Thuis

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de problemen in de jeugd-ggz

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24170-170)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Interpellatie-Omtzigt over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk (Trb. 2012, 226), en de op 15 november 2018 te ’s-Gravenhage tot stand gebrachte notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten (Trb. 2018, 216) (35143)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de ACM de fusie tussen PostNL en Sandd blokkeert

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de Emancipatiemonitor 2018 en de CPB-studie ‘Vrouwen aan de top’

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over klimaatadaptatie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het Midden-Oosten vredesproces

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de staat van de sociaal advocatuur

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de handhaving van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende bekleding

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de begrotingsregels in de Eurozone

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over zzp’ers die de dupe zijn van flexbemiddelaars

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van de commissie-Fokkens over mogelijke integriteitsschendingen binnen het OM

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de toekomst van ons geldstelsel

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de NVWA

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de marktwerking in de zorg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over fraude met mestvergisting

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het tekort aan medicijnen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over vliegen boven conflictgebieden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over minder geld voor scholen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over vaderschap in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de vervolging van vier verdachten voor betrokkenheid bij het neerhalen van de MH17

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de uitspraak van de rechtbank Noord Nederland dat een uitspraak van de arbiter niet bindend is voor de NAM

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet brandveilig zijn

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over een mazelenuitbraak op Urk

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over genitale verminking in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over een onderzoek naar klokkenluiders bij het WODC

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over Chroom 6

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over versnelde bodemdaling in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat Shell de fundamenten van drie olieplatforms in de Noordzee wil laten staan

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de forensische opsporing in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de inkomensongelijkheid naar migratie-achtergrond

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het rapport van de Commissie Geweld Jeugdzorg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het tekort aan plaatsen in verpleeghuizen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het investeringsklimaat voor ondernemers in schone energie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over huizen met gebreken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over Chinese spionnen die bedrijfsgeheimen van ASML hebben gestolen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de stijgende woonlasten voor huurders

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het breed moratorium schulden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (34445)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over achtstegroepers die een onjuist schooladvies hebben gekregen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de moord door een voormalig tbs-er

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de afname van biodiversiteit

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het effect van het namen en shamen van bedrijven die de arbeidsregels overtreden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de kansen van kweekvlees

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het tekort aan betaalbare middenhuurwoningen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de aanslag in Utrecht

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over gemeenten die weigeren dakloze mensen in te schrijven in de Basisregistratie personen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de regeling voor het verduurzamen van huurwoningen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de afspraken tussen het OM, de politie en de media over publicaties over ernstige strafzaken

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over een medische studie onder galwegkankerpatiënten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een stiekeme verhoging van de feitelijke belastingtarieven

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de stijging van de energienota

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de koopkracht van burgers

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over uitspraken van de president van de Nederlandse Bank over het tekort aan woningen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over wildstroperij

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over achterlating van kinderen in het land van herkomst

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de staat van de rechtspraak

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het tekort aan sociale huurwoningen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over geweld tegen leerkrachten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de acties van leraren

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de beloning van de bestuursvoorzitter van Shell

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de toeristische verhuur van woningen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de uitspraak van de minister-president dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het sluiten van een kolencentrale

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de metingen van het KNMI inzake aardbevingen

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over de quickscan luchthaven in zee

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel