Plenaire vergadering

15 januari 2019

Agendapunten

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over het bericht dat er vrijwel geen belastingcontroles plaatsvinden in de Amsterdamse binnenstad

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over de uitzetting van asielkinderen Lili en Howick

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over gezondheidsrisico’s als gevolg van klimaatverandering

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over het nieuwe akkoord met Shell en ExxonMobil over de gaswinning en Groningen

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen

18:30
Plenair debat (geannuleerd)

STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO Raad Buitenlandse Zaken)

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:00
Plenair debat 

Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving

20:00
Plenair debat 

VAO Kinderopvang (AO d.d. 13/12)

20:20
Plenair debat 

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven en enige andere wijzigingen (34956)

10:15
Plenair debat 

Debat over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken

14:00
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

14:15
Plenair debat 

Debat over de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie Groningen vanwege de gaswinning

20:30
Plenair debat 

Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming (implementatie Verordening (EU) 2018/302) (35046)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een wettelijke basis voor de staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op inbewaringstelling van Dublinclaimanten en vreemdelingen aan wie tijdens een verblijfsprocedure rechtmatig verblijf wordt toegekend (35056)

10:16
Plenair debat 

VAO Verkeersveiligheid (AO d.d. 13/12)

10:45
Plenair debat 

Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34997)

13:45
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

17:00
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (dupliek) (34606)

18:00
Plenair debat 

VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 16/01)

19:30
Plenair debat 

Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs