Donderdag 17 december

10:00 - 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Pensioenonderwerpen (wordt uitgesteld tot na kerstreces)

Algemeen overleg
10:00 - 13:00 uur

Justitie en Veiligheid

Criminaliteitsbestrijding (is verplaatst naar 3 februari 2021)

Algemeen overleg
10:00 - 14:30 uur

Binnenlandse Zaken

Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Dit notaoverleg is tot nader order uitgesteld)

Notaoverleg
10:00 - 11:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
10:00 - 13:00 uur

Buitenlandse Zaken

Artikel-100 strijd tegen ISIS

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Situatie op het Avicenna College

Inbreng schriftelijk overleg
11:30 - 12:30 uur

Europese Zaken

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
tot 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voortgang beleid oorlogsgetroffenen (inbreng is uitgesteld tot nà ontvangst voortgangsrapportage beleid Oorlogsgetroffenen)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Mijnbouw/Groningen

Inbreng schriftelijk overleg
13:00 - 14:00 uur

Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Aanbieding eindverslag

Vergadering
Oude zaal
14:00 - 17:00 uur

Justitie en Veiligheid

Criminaliteitsbestrijding (verplaatst naar 10.00 uur)

Algemeen overleg
14:00 - 17:00 uur

Justitie en Veiligheid

Bescherming persoonsgegevens (verplaatst naar 14 januari)

Algemeen overleg
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tussenrapporten pilots gespecialiseerde cliënt ondersteuning (24170-236)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Wet transparantie maatschappelijke organisaties (35646)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Autoriteit kinderpornografische en terroristische content (31015-208)

Inbreng schriftelijk overleg
tot 14:00 uur

Defensie

E-mailprocedure: verzoek stand van zaken brief EDIDP/Europees Defensiefonds

E-mailprocedure
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn (TK 35648)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14:15 - 15:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer
14:30 - 18:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

CBR is tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus - verplaatst naar 9 februari 2021

Notaoverleg
15:00 - 16:00 uur

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
15:30 - 16:15 uur

Financiën

Procedurevergadering Financiën (verplaatst naar 14 januari 2021)

Procedurevergadering
tot 16:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verzoek van de leden Lodders (VVD), Geurts (CDA) en Bisschop (SGP) om de minister van LNV te verzoeken uiterlijk 24 december aanstaande de al eerder toegezegde brief over de fosfaatindicator inclusief oplossing met de Kamer te delen. Deze brief is toegezegd tijdens het AO Mestbeleid op 4 november 2020 en gaat over de grote veranderingen door de klassenindeling in de fosfaatindicator per 1 januari 2021

E-mailprocedure
16:00 - 16:45 uur

Binnenlandse Zaken

Technische briefing over de Marginale toets renovatie Binnenhof door VPRC consultants

Technische briefing
Troelstrazaal
tot 16:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verzoek van de leden Laan-Geselschap (VVD) en Bergkamp (D66) om een reactie aan de minister van VWS te vragen op de regionale capaciteitsplannen omtrent de huidige en benodigde capaciteit van de verpleegzorg van ouderen in Nederland

E-mailprocedure
16:00 - 19:00 uur

Buitenlandse Zaken

Artikel-100 strijd tegen ISIS is verplaatst naar 10.00 uur

Algemeen overleg
16:00 - 20:00 uur

Binnenlandse Zaken

Renovatie Binnenhof/tijdelijke huisvesting Tweede Kamer (B67) (is verplaatst naar 14 januari 2021)

Algemeen overleg
tot 17:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Regels strekkende tot implementatie van Richtlijn (EU) 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen (PbEU 2019, L 111/59) (Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen) (35642)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
17:00 - 17:45 uur

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering let op gewijzigd tijdstip (via videoverbinding): direct aansluitend op plenair debat over art. 100

Procedurevergadering
Vondelingkamer
17:00 - 17:45 uur

Binnenlandse Zaken

Technische briefing over de Review gefaseerd renoveren Tweede Kamer door BBC Bouwmanagement B.V.

Technische briefing
Troelstrazaal
18:00 - 19:00 uur

Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Periode

tot Toepassen