Donderdag 5 november

00:01 - 17:00 uur

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA - Election Observation Mission to the 3 November 2020 General elections in the United States of America

Werkbezoek
VS  (besloten)
09:30 - 13:30 uur

Justitie en Veiligheid

Georganiseerde criminaliteit/ondermijning, rechtspraak en strafrechtketen

Notaoverleg
Troelstrazaal
10:00 - 11:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
10:00 - 14:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Medisch specialistische zorg / ziekenhuiszorg / patiëntveiligheid / medisch beroepsgeheim /medisch tuchtrecht/ kwaliteitszorg (verplaatst naar 9 november 2020)

Algemeen overleg
10:00 - 11:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rathenau Instituut - onderzoeksrapport Werken op waarde geschat - Grenzen aan digitale monitoring op de werkvloer door middel van data, algoritmen en AI

Gesprek
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 11:00 uur

Buitenlandse Zaken

Maria Ressa, journalist Filipijnen (via videoconferentie)

Bijzondere procedure
Vondelingkamer
10:00 - 11:30 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Deltacommissaris - verplaatst naar 9 november 2020

Gesprek
10:00 - 11:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) over de kansen voor het welzijn van proefdieren (verplaatst naar later tijdstip en omgezet naar videoverbinding)

Technische briefing
11:30 - 12:30 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) over de kansen voor het welzijn van proefdieren (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer
11:30 - 12:30 uur

Financiën

Besloten gesprek over mogelijkheden pilots integratie brede welvaart (via videoverbinding)

Gesprek
Tilanuskamer  (besloten)
12:00 - 13:00 uur

Binnenlandse Zaken

Nationale ombudsman

Gesprek
Thorbeckezaal
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Dertiende voortgangsrapportage ERTMS, tevens geactualiseerde basisrapportage

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
12:30 - 13:15 uur

Buitenlandse Zaken

Procedurevergadering

Procedurevergadering
K4
13:00 - 16:00 uur

Koninkrijksrelaties

Gevangeniswezen Sint Maarten (verplaatst naar 14.00 uur)

Algemeen overleg
13:00 - 14:00 uur

Europese Zaken

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer
13:00 - 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Gesprek met adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (via videoverbinding) (verplaatst naar 14.00 uur)

Gesprek
(besloten)
13:30 - 18:30 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum daarvan te laten afkopen, de tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing bij regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen) - 35555 - LET OP tijdstip gewijzigd

Wetgevingsoverleg
Oude zaal
14:00 - 15:00 uur

Justitie en Veiligheid

Gesprek met adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (via videoverbinding)

Gesprek
Tilanuskamer  (besloten)
14:00 - 15:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Troelstrazaal
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) TK-35488

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten (35597)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald (TK 29453-521)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
14:00 - 17:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Wadden - agendapunten van de deze vergadering die geen doorgang vindt zijn toegevoegd aan het wetgevingsoverleg Water op 11 november 2020

Algemeen overleg
Geannuleerd
tot 14:00 uur

Koninkrijksrelaties

Steun en herstelpakket Caribisch Nederland (TK 35420-150)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
14:00 - 17:00 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Raad Buitenlandse Zaken Handel (omgezet in schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd
15:00 - 17:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Handreiking Kindzorg

Algemeen overleg
Thorbeckezaal
16:00 - 16:45 uur

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
16:30 - 18:00 uur

Financiën

Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

Gesprek
Troelstrazaal  (besloten)
16:30 - 18:00 uur

Justitie en Veiligheid

Technische briefing met NCTV en Inspectie Justitie en Veiligheid over cybersecurity

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal  (besloten)
17:00 - 18:30 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Besloten technische briefing (via videoverbinding) door de Raad van State over de adviezen over de wetsvoorstellen Duurzame aanpak stikstof en Stikstofreductie en natuurverbetering

Technische briefing
Tilanuskamer  (besloten)
19:00 - 23:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de stijging van de levensverwachting (Wet verandering koppeling AOW-leeftijd) - 35520 - LET OP tijdstip gewijzigd

Wetgevingsoverleg
Oude zaal

Periode

tot Toepassen
Filters wissen