Commissievergaderingen

Donderdag 1 oktober 2020

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Landbouw, Klimaat en Voedsel (later aanvangstijdstip)

Algemeen overleg
K4

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Van coronacrisis naar duurzaam herstel door PBL

Technische briefing
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Reactie op KNAW briefadvies 'Nederlands verdient meer' en rapport ‘Talen Centraal’ van het Nationaal Platform voor de Talen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Terrorisme (is omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Defensie

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Evaluatiecommissie Wiv 2017

Gesprek
Troelstrazaal (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

NATO Defence College (geannuleerd)

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:45 - 12:45 uur

Gesprek met de moeder van naar India ontvoerd Nederlands meisje

Bijzondere procedure
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet teneinde een grondslag op te nemen voor het uitsluitend verstrekken van gegevens via de...

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte) (35531)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden (35522)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

CBR

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 13:00 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] Voorstel Rondetafelgesprek BIK

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 15:00 uur

Videogesprek met Uitvoerend Vice-Voorzitter van de Europese Commissie Vestager (is geannuleerd)

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Politieke besluitvorming rondom de vorming van het CAF-team

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 oktober 2020

Inbreng schriftelijk overleg

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Initiatiefnota van de leden Smeulders, Ellemeet, Westerveld en Buitenweg over Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie - 35240 (wordt tot nader order uitgesteld)

Notaoverleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ondertekening Memorandum of Understanding (MoU) met Griekenland over het samenwerkingsverband ter verbetering van het voogdijsysteem en de opvang van amv’s in Griekenland (27062-112)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Terrorisme

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Landenbeleid Guinee, Syrië, Libië en Venezuela

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van de leden Koerhuis (VVD) en Beckerman (SP) om de minister van BZK te verzoeken tot het AO Klimaatakkoord gebouwde omgeving en het eventuele VAO geen onomkeerbare stappen te zetten m.b.t. de wijkenaanpak en de...

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Urgendamiddelen) (TK 35521)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Advies kwartiermaker governance van kwaliteitsregistraties - 29248-323

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers) (TK 35530)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet (TK 35533)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerp van het Warenwetbesluit peuterdrank en peutermelk - 26991-571

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (TK 35532)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 15:15 uur

Procedurevergadering (gewijzigd tijdstip)

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Verzoek vh lid Bruins om het AO Corona hoger onderwijs en mbo van 8 okt. a.s. om te zetten in een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Geannoteerde agenda JBZ-Raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) inzake EU-migratiepact

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 15:45 - 16:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:00 - 18:30 uur

Videogesprekken met de Eilandsraden van Bonaire en Saba en met de bestuurscolleges van Bonaire en Saba en de regeringscommissaris en de plv. regeringscommissaris van Sint Eustatius

Gesprek
Vondelingkamer (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Voorstellen o.b.v. lijst commissie-activiteiten LNV

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek uitstel inbreng verslag Wijziging Overleveringswet 35535 op 8 oktober 2020

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek om het AO Ondernemen en bedrijfsfinanciering en het AO Bedrijfslevenbeleid om te zetten in een schriftelijk overleg (SO)

E-mailprocedure
(besloten)