Aanhangige wetgeving
Voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.
Algemene beraadslaging
Een debat voor alle Tweede Kamerleden toegankelijk, over een wetsvoorstel waarin moties en amendementen kunnen worden ingediend.
Algemene beschouwingen
Jaarlijks debat na Prinsjesdag tussen fractievoorzitters en de minister-president over de plannen voor het nieuwe jaar.
Algemene commissie
Commissie die een onderwerp behandelt dat de Kamer van groot belang vindt en waarbij meer ministeries betrokken zijn.
Algemene financiële beschouwingen
Jaarlijks debat tussen de Tweede Kamer met de minister van Financiën over de rijksbegroting en de Miljoenennota.
Algemene Maatregel van Bestuur
Besluit van de regering waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt.
Algemene politieke beschouwingen
Jaarlijks debat met de minister-president over de plannen die de regering op Prinsjesdag heeft gepresenteerd.
Artikelsgewijze behandeling
Een wetsvoorstel per onderdeel (artikel) bespreken.
naar boven
Budgetrecht
Recht om begrotingen van de regering te wijzigen en vast te stellen.
BUZA
Buitenlandse Zaken
naar boven
CGB
Contactgroep België
CGD
Contactgroep Duitsland
CGF
Contactgroep Frankrijk
naar boven
Dag der verantwoording
De regering legt op de derde woensdag in mei verantwoording af over het financiële beleid in het voorafgaande jaar.
DEF
Defensie
Demissionair kabinet
Kabinet dat ontslag heeft genomen, maar aanblijft om de lopende zaken af te handelen.
naar boven
EMOL
Emolumenten (Beloning van Kamerleden)
Europaoverleg
Overleg over zaken die binnen de Europese Unie aan de orde zijn en waarover Nederland een standpunt moet innemen.
Europees Parlement
Het Europees Parlement (EP) controleert de Europese Commissie en stelt samen met de Raad van Ministers de Europese wetten vast. De 736 leden van het EP worden door de inwoners van de lidstaten van de Europese Unie gekozen.
Europese Commissie
De Europese Commissie is het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Zij neemt initiatieven voor Europese wetgeving en stelt wetsvoorstellen op.
naar boven
FIN
Financiën
naar boven
Hoofdlijnendebat
Plenair debat over de belangrijkste onderwerpen van een wetsvoorstel, voordat de behandeling begint door een commissie.
naar boven
IenM
Infrastructuur en Milieu
Interpellatie
Debat waarin een Tweede Kamerlid een bewindspersoon ter verantwoording roept over een actuele beslissing of uitspraak.
Interruptie
Een Kamerlid onderbreekt het Kamerlid dat een betoog houdt.
IPU
Interparlementaire Unie
naar boven
Koninklijk Besluit
Besluit van de regering dat zonder medewerking van de Staten-Generaal wordt genomen
Koninklijke Boodschap
Brief waarmee het staatshoofd namens de regering een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aanbiedt.
naar boven
Maidenspeech
Eerste toespraak van een Kamerlid in een plenaire vergadering, hierbij mogen de andere Kamerleden hem of haar niet onderbreken.
Memorie van toelichting
Schriftelijke uitleg bij een wetsvoorstel.
Ministeriële regeling
Besluit van een minister of staatssecretaris waarin wettelijk regels worden uitgewerkt.
naar boven
Nader rapport
Opmerkingen van de regering bij een advies van de Raad van State.
Nota van wijziging
Inhoudelijke wijzigingen op een wetsvoorstel, opgesteld door bewindspersoon of Kamerlid die het wetsvoorstel heeft ingediend.
Novelle
Nieuw wetsvoorstel ter vervanging van een wetsvoorstel dat de Tweede Kamer al had aangenomen en dat bij de Eerste Kamer nog in behandeling is.
naar boven
Ongecorrigeerd verslag
Verslag waarop de Kamerleden die in de vergadering aan het woord zijn geweest, tekstuele correcties kunnen aanbrengen.
naar boven
Parlementaire enquête
Zwaarste onderzoeksinstrument van de Staten-Generaal waarbij getuigen onder ede mogen worden verhoord, in tegenstelling tot een (parlementair) onderzoek.
PKB
Een kabinetsplan op het gebied van ruimtelijke ordening dat de Tweede Kamer moet goedkeuren.
Plaatsvervangend griffier
Ambtenaar die de Griffier van de Kamer kan vervangen en als griffier een of meer commissies inhoudelijk en organisatorisch.
Planologische Kernbeslissing
Een kabinetsplan op het gebied van ruimtelijke ordening dat de Tweede Kamer moet goedkeuren.
Plenair debat
Een debat/vergadering waaraan alle Tweede Kamerleden kunnen deelnemen.
Plenaire vergadering
Een debat/vergadering waaraan alle Tweede Kamerleden kunnen deelnemen.
Plenaire zaal
De vergaderzaal voor alle 150 Kamerleden van de Tweede Kamer.
Proc
Procedurevergadering: Overleg waarin een commissie besluit hoe de commissie met bepaalde zaken zal omgaan zoals werkbezoeken, brieven van burgers, etc. Aan een procedurevergadering nemen ook ondersteunende ambtenaren deel.
naar boven
Regeling van werkzaamheden
Vaststelling van de vergaderagenda tijdens de plenaire vergadering.
Reglement van Orde
De regels die de Tweede Kamer bij de uitvoering van haar werkzaamheden naleeft.
naar boven
Schriftelijk overleg
Schriftelijke vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over een brief van een bewindspersoon.
Staatsblad
Officiële uitgave waarin hoofdzakelijk wetten en Algemene Maatregelen van Bestuur worden gepubliceerd.
Staatscourant
Officiële uitgave met mededelingen en bekendmakingen zoals ministeriële regelingen.
Statuut
Hoogste wettelijke regeling van het Koninkrijk der Nederlanden. Staat boven de Grondwet.
STOI
Strategisch Overleg Informatievoorziening
Subamendement
Voorstel om een amendement te wijzigen. Een amendement is een wijziging van een wetsvoorstel.
Suppletoire begroting
Wijziging van begroting tijdens het lopende begrotingsjaar.
naar boven
Themacommissie
Commissie die zich bezighoudt met een onderwerp van maatschappelijk belang, waarbij meer ministeries betrokken zijn.
Tijdelijke commissie
Commissie die een nauwkeurig omschreven opdracht heeft en ophoudt te bestaan als zij die opdracht heeft voltooid.
Tweede lezing
Wetsvoorstel waarin wijzigingen en amendementen zijn verwerkt.
naar boven
V&J
Veiligheid en Justitie
Vaste commissie
Commissie die zich met onderwerpen bezighoudt op het beleidsterrein van een ministerie.
Voorhangprocedure
Afspraak tussen de Tweede Kamer en regering dat een Algemene Maatregel van Bestuur aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd.
naar boven
Wetgever
De regering en de Staten-Generaal samen.
naar boven