Kamervragen

Hier worden alleen de eerste 5000 resultaten getoond. U kunt uw resultaten verfijnen door te filteren op periode.

 • Uitbreiding gemeentelijke milieuzones waaronder Amsterdam, Utrecht en Rotterdam en over het bericht dat Utrechtse lucht beter is

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z05525 Vragen van de leden Visser en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu over uitbreiding gemeentelijke milieuzones waaronder Amsterdam, Utrecht en Rotterdam en over het bericht dat Utrechtse lucht beter is (ingezonden 27 maart 2015). Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Utrechtse lucht beter»1 Klopt het dat er voor 2015 geen overschrijdingen van de vanaf dit jaar geldende Europese normen voor stikstofdioxide en fijnstof zullen zijn in Utrecht Deelt u de mening dat het daarom niet gepast is om de milieuzone uit te breiden voor personen- en bestelauto’s Zo nee, wat rechtvaardigt volgens u h ...

  Kamervragen

  27-03-2015

 • Vleesaanbiedingen onder 4,12 euro per kilo zonder dierenwelzijnskeurmerk

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z05527 Vragen van de leden De Liefde en Lodders (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over vleesaanbiedingen onder 4,12 euro per kilo zonder dierenwelzijnskeurmerk (ingezonden 27 maart 2015). Vraag 1 Waarom baseert u uw beleid en uitspraken op de cijfers van Wakker Dier1, zonder deze vooraf te verifiëren2 Vraag 2 Waarom hanteert u dezelfde definitie als Wakker Dier, namelijk een verkoopprijs onder de 4,12 euro en zonder dierenwelzijnskeurmerk Vraag 3 Kunt u aangeven op welke cijfers u uw beleid baseert om tegen de verkoop van vlees onder 4,12 euro per kilo en zonder dierenwelzijnskeurmerk te zijn Vraag 4 Wat i ...

  Kamervragen

  27-03-2015

 • Toenemend aantal schrijnende verhalen door wachtlijsten in de GGZ

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z05529 Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een toenemend aantal schrijnende verhalen door wachtlijsten in de GGZ (ingezonden 27 maart 2015). Vraag 1 Kent u het bericht «Hulplijn slaat alarm om «hulpeloze» GGZ-patiënten»1 Zo ja, wat vindt u daarvan Vraag 2 Signaleert u dezelfde trend waarover alarm wordt geslagen door Sensoor, namelijk dat patiënten door de bezuinigingen niet of te laat hulp krijgen in GGZ-instellingen (geestelijke gezondheidszorg) Zo ja, hoe komt dit Vraag 3 Deelt u de mening dat het een kwalijke zaak is dat deze kwetsbare mensen nergens terec ...

  Kamervragen

  27-03-2015

meer kamervragen

Verslagen

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 februari 2015, over verlenging Nederlandse bijdrage aan UNMISS (Zuid-Soedan)

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 29 521 Nederlandse deelname aan vredesmissies Nr. 289 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 26 maart 2015 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, de vaste commissie voor Defensie, de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie hebben op 26 februari 2015 overleg gevoerd met Minister Koenders van Buitenlandse Zaken en Minister Hennis-Plasschaert van Defensie over: – de brief van de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Veiligheid en Justitie d.d. ...

  Verslagen

  29521-289

  26-03-2015

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 februari 2015, over uitbetalingsproblematiek van persoonsgebonden budgetten in de Wmo, Jeugdwet en Wet Langdurige Zorg

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 25 657 Persoonsgebonden Budgetten Nr. 147 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 26 maart 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 12 februari 2015 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over: − de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 12 februari 2015 over de uitbetalingsproblematiek van persoonsgebonden budgetten in de Wmo, Jeugdwet en Wet langdurige zorg in het algemeen, en de betaling van maandloners en declaranten in het bijzonder (Kamerstuk 25 657, nr . 129). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand g ...

  Verslagen

  25657-147

  26-03-2015

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 februari 2015, over Politie

  ...Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 29 628 Politie Nr. 512 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 26 maart 2015 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 11 februari 2015 overleg gevoerd met Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie over Politie. (De volledige agenda is opgenomen aan het einde van het verslag). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. De voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Ypma De griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, Hessing-Puts kst-29628-512 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2015 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 29 ...

  Verslagen

  29628-512

  26-03-2015

meer verslagen

Filteren

sluit

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot