Ga direct naar: Hoofdnavigatie | Inhoud | Zoeken | Servicemenu

Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Marianne Thieme

Schriftelijke vragen

 • Kamervragen

  Indirecte investeringen van ambtenaren via pensioenfondsen in legbatterijen en megastallen in het buitenland

  ...Vraag 5 Bent u bereid om met het ABP in gesprek te gaan en hen te verzoeken te stoppen met het investeren in megastallen voor varkens en kippen Zo nee, waarom niet Vraag 6 Bent u bereid om met het ABP in gesprek te gaan en hen te verzoeken te stoppen met het investeren in verboden legbatterijsystemen Vraag 7 Bent u bereid op zoek te gaan naar een ander pensioenfonds voor uw ambtenaren indien het ABP niet bereid is om te stoppen met investeringen in megastallen en/of verboden legbatterijsystemen Zo nee, waarom niet Vraag 8 Kunt u de conclusies van Profundo bevestigen dat de acht onderzochte pensioenfondsen aandelen of obligaties hebben in bedrijven die megastallen bouwen in Thailand, China of Brazilië Kunt u aangeven wat het...

  17-10-2014

 • Kamervragen

  Verspreiding van besmettelijke dierziekten door de jacht

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z17664 Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over verspreiding van besmettelijke dierziekten door de jacht (ingezonden 9 oktober 2014). Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Commissie: verspreiding Afrikaanse varkenspest door jacht»1 waarin de directeur Diergezondheid van de Europese Commissie heeft gezegd dat de verspreiding van Afrikaanse varkenspest in Polen en de Baltische staten vermoedelijk is gekomen doordat in Wit-Rusland en Rusland is gejaagd op wilde zwijnen die besmet waren met het virus Vraag 2 Kunt u bevestigen dat de directeur Diergezondheid van de Europese...

  09-10-2014

 • Kamervragen

  De aanwezigheid van furazolidon in de voedselketen en het lopende strafrechtelijk onderzoek

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z16854 Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Economische Zaken over de aanwezigheid van furazolidon in de voedselketen en het lopende strafrechtelijk onderzoek (ingezonden 30 september 2014) Vraag 1 Erkent u dat de aanwezigheid van potentieel kankerverwekkende stoffen, zoals furazolidon, in vlees mogelijke volksgezondheidsrisico’s kan opleveren voor de consument Zo nee, waarom niet Deelt u de mening dat consumenten te allen tijde in staat moeten worden gesteld zichzelf te beschermen tegen mogelijke bedreigingen van hun gezondheid uit...

  30-09-2014

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

 • Amendementen

  Amendement van het lid Thieme over het schrappen van de financiering van afschot door de Koning of andere gerechtigde jagers/faunabeheerders uit algemene middelen

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 750 I Vaststelling van de begrotingsstaten van de Koning (I) voor het jaar 2014 Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID THIEME Ontvangen 4 december 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Functionele uitgaven van de Koning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 632 (x € 1.000). II In het artikel 2 Functionele uitgaven van de Koning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 632 (x € 1.000). Toelichting Op het Kroondomein wordt met publiek geld het doden van dieren in de vorm van jacht (artikel...

  33750-I-5

  04-12-2013

 • Amendementen

  Amendement van het lid Thieme over het vrijmaken van budget voor praktische pilots bij boeren voor alternatieven voor afschot en vergassing van ganzen

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID THIEME Ontvangen 7 november 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt te gewijzigd: I In artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 4.000 (x € 1.000). II In het artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserijen voedselketens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 4.000 (x € 1.000)....

  33750-XIII-14

  06-11-2013

 • Amendementen

  Gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 6 over uitvoering van het onderzoeksprogramma 'Meer kennis met minder dieren'

  ... kst-33000-I-7 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 000 I Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2012 Nr. 7 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID THIEME TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 6 Ontvangen 20 december 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 290 (x € 1 000). Toelichting Dit amendement heeft tot doel het voor de vernieuwing van de website van het Koninklijk Huis en het Jaaroverzicht gereserveerde...

  33000-I-7

  20-12-2011

meer amendementen

Moties

 • Moties

  Motie van het lid Thieme over een verbod op het doden van eendagshaantjes

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 27 428 Beleidsnota Biotechnologie Nr. 289 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 8 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een breed politiek en maatschappelijk draagvlak is om het doden van eendagshaantjes te beëindigen; constaterende dat het kabinet de intentie heeft en zich inzet om een alternatief te ontwikkelen voor het doden van eendagshaantjes; constaterende dat inmiddels een aantal deelstaten, waaronder NoordrijnWestfalen en Hessen, het doden van eendagshaantjes gaat verbieden; verzoekt de regering, een wettelijk verbod op het doden van eendagshaantjes voor te bereiden en dit verbod in 2018...

  27428-289

  08-10-2014

 • Moties

  Motie van de leden Thieme en Pechtold over presenteren van een kader voor de hervorming van het belastingstelsel

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 34 000 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN PECHTOLD Voorgesteld 18 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende de breed gedeelde wens om tot een verlaging van de belasting op arbeid te komen, zonder dat er op voorhand taboes worden aangegeven bij de invulling daarvan; constaterende dat een verschuiving van de belastingdruk van arbeid naar vervuilende activiteiten en schaarse grondstoffen grote milieuwinst oplevert en werkgelegenheid creëert; verzoekt de regering, voor 1 februari 2015 een kader te presenteren voor de hervorming van het belastingstelsel, waarin...

  34000-24

  18-09-2014

 • Moties

  Motie van het lid Thieme over een coherente strategie voor de transitie naar een volledig duurzame samenleving in 2050

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 34 000 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 18 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Planbureau voor de Leefomgeving in zijn meest recente Balans voor de Leefomgeving aangeeft dat: • Nederland onvoldoende voorbereid is op ingrijpende veranderingen – in demografie, klimaat, biodiversiteit en de beschikbaarheid van grondstoffen – die zich in de komende decennia kunnen openbaren; • een schone,...

  34000-25

  18-09-2014

meer moties