Ga direct naar: Hoofdnavigatie | Inhoud | Zoeken | Servicemenu

Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Marianne Thieme

Schriftelijke vragen

 • Kamervragen

  De betrouwbaarheid van aantalsschattingen van ganzen en andere watervogelsoorten

  ...Zo nee, bent u bereid eveneens onafhankelijk onderzoek in te laten stellen naar de tellingen van andere soorten dan ganzen Vraag 9 Wanneer er in een afschotplan gebruik wordt gemaakt van bewezen foutieve tellingen, is dit volgens u dan een geldige grond voor provincies om een afschotplan af te keuren Zo nee, waarom niet Vraag 10 Hoe beziet u de grote rol die WBE en Faunbeheereenheden spelen in het maken van «afschotplannen» in uw voorstel voor een nieuwe natuurwet, in samenhang met het feit dat Alterra constateert dat WBE populaties structureel te hoog inschatten Vraag 11 Acht u het wenselijk dat bij het maken van afschotplannen populaties structureel worden overschat Zo nee, wat gaat u doen om deze populatieoverschatting...

  15-08-2014

 • Kamervragen

  Het bericht ‘NVWA veegt fouten onder het tapijt’

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z13860 Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht «NVWA veegt fouten onder het tapijt» (ingezonden 5 augustus 2014). Vraag 1 Hoe beoordeelt u het rapport van de Nationale Ombudsman (2013/204) waaruit blijkt dat het Ministerie van Economische Zaken niet transparant is geweest in het verstrekken van gegevens over besmette varkens door het hormoon Medroxyprogesterone-acetaat in varkensvoer Vraag 2 Kunt u aangeven of u de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman hebt opgevolgd en of u met de desbetreffende varkenshouder in gesprek bent geweest Zo ja, kunt...

  05-08-2014

 • Kamervragen

  Massale dodingen door gesjoemel met veevoer

  ...Vraag 7 Hoe ziet u de vondst van het verboden furazolidon in het licht van andere schandalen zoals onder andere de MPA-affaire, dioxinekippen, hormoonvarkens en aflatoxinekoeien waar geknoeid was met verboden middelen en kunt u aangeven of er overeenkomsten zijn in deze schandalen en welke consequenties dit heeft voor het fraude- en handhavingsbeleid Vraag 8 Kunt u aangeven hoe de vondst van furazolidon zich verhoudt tot eerder onderzoeken naar de veevoerindustrie, waaronder het onderzoek van het Korps landelijke politiediensten (2003)3 waarin wordt gesteld dat: 1. «de diervoedersector zich structureel schuldig maakt aan overtreding van de wet», 2. «het wegmengen van afval in veevoer een potentiële bedreiging is voor de volksgezondheid...

  29-07-2014

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

 • Amendementen

  Amendement van het lid Thieme over het schrappen van de financiering van afschot door de Koning of andere gerechtigde jagers/faunabeheerders uit algemene middelen

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 750 I Vaststelling van de begrotingsstaten van de Koning (I) voor het jaar 2014 Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID THIEME Ontvangen 4 december 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Functionele uitgaven van de Koning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 632 (x € 1.000). II In het artikel 2 Functionele uitgaven van de Koning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 632 (x € 1.000). Toelichting Op het Kroondomein wordt met publiek geld het doden van dieren in de vorm van jacht (artikel...

  33750-I-5

  04-12-2013

 • Amendementen

  Amendement van het lid Thieme over het vrijmaken van budget voor praktische pilots bij boeren voor alternatieven voor afschot en vergassing van ganzen

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID THIEME Ontvangen 7 november 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt te gewijzigd: I In artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 4.000 (x € 1.000). II In het artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserijen voedselketens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 4.000 (x € 1.000)....

  33750-XIII-14

  06-11-2013

 • Amendementen

  Gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 6 over uitvoering van het onderzoeksprogramma 'Meer kennis met minder dieren'

  ... kst-33000-I-7 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 000 I Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2012 Nr. 7 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID THIEME TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 6 Ontvangen 20 december 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 290 (x € 1 000). Toelichting Dit amendement heeft tot doel het voor de vernieuwing van de website van het Koninklijk Huis en het Jaaroverzicht gereserveerde...

  33000-I-7

  20-12-2011

meer amendementen

Moties

 • Moties

  Motie van het lid Thieme over koloniehuisvesting van kippen

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 28 286 Dierenwelzijn Nr. 740 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 11 juni 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat kippen in koloniehuisvesting geen ruimte hebben om te scharrelen, te foerageren of hun vleugels te spreiden, zoals blijkt uit onderzoek van de WUR; spreekt uit dat het houden van kippen in koloniehuisvesting onwenselijk is, en gaat over tot de orde van de dag. Thieme kst-28286-740 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2014 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 28 286, nr. 740 ...

  28286-740

  11-06-2014

 • Moties

  Motie van het lid Thieme over transporteren van kalkoenen in kleine containers

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 28 286 Dierenwelzijn Nr. 737 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 11 juni 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat kalkoenen van meer dan 7 kilo vervoerd worden in containers waar ze zich niet eens kunnen oprichten; spreekt uit dat het transporteren van kalkoenen in de huidige containers onwenselijk is, en gaat over tot de orde van de dag. Thieme kst-28286-737 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2014 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 28 286, nr. 737 ...

  28286-737

  11-06-2014

 • Moties

  Motie van het lid Thieme over chronisch honger lijden van ouderdieren van vleeskuikens

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 28 286 Dierenwelzijn Nr. 738 MOTIE VAN HET LID THIEME Voorgesteld 11 juni 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat ouderdieren van vleeskuikens structureel voedselbeperking krijgen; spreekt uit dat het chronisch honger lijden van ouderdieren van vleeskuikens onwenselijk is, en gaat over tot de orde van de dag. Thieme kst-28286-738 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2014 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 28 286, nr. 738 ...

  28286-738

  11-06-2014

meer moties