Ga direct naar: Hoofdnavigatie | Inhoud | Zoeken | Servicemenu

Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Ronald van Raak

Schriftelijke vragen

 • Kamervragen

  De huisvesting van de belastingdienst in Tilburg

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z18552 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over de huisvesting van de belastingdienst in Tilburg (ingezonden 20 oktober 2014). Vraag 1 Waarom bent u tot de conclusie gekomen dat het pand van Defensie in Tilburg geen optie is voor de huisvesting van de belastingdienst1 Vraag 2 Waarom stelt u dat «gesproken is over het pand van Defensie in Tilburg» terwijl de gemeente Tilburg «dit blijft betwisten»2 Vraag 3 Waarom houdt u de optie extra «aanhuur» in Eindhoven en Breda open, terwijl in Tilburg een geschikt pand beschikbaar is dat eigendom is van het Rijk 1 Kamerstuk...

  20-10-2014

 • Kamervragen

  Het functioneren van de gevolmachtigde minister van Curacao.

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z16847 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister-President over het functioneren van de gevolmachtigde Minister van Curaçao (ingezonden 30 september 2014). Vraag 1 Kunt u aangeven waar in welke wet staat dat u als voorzitter van de Rijksministerraad geen goed gesprek kunt voeren met de gevolmachtigde Minister van Curaçao over haar functioneren, zoals u suggereert in uw antwoord op een eerdere vraag1 Vraag 2 Hoe verklaart u uw angst om dit gesprek met de gevolmachtigde Minister van Curaçao te voeren Vraag 3 Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor de behandeling van de begroting Koninkrijksrelaties...

  30-09-2014

 • Kamervragen

  Het terugvorderen van decoraties

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z16544 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het terugvorderen van decoraties (ingezonden 25 september 2014). Vraag 1 Waarom wordt de motie waarin wordt uitgesproken dat onderscheidingen na overlijden van de gedecoreerden niet meer actief terug worden gevorderd niet uitgevoerd1 2 Vraag 2 Deelt u de mening dat nabestaanden nooit in de positie mogen worden gebracht dat zij zich gedwongen voelen, al dan niet vanwege de kosten, decoraties van een overledene terug te sturen Vraag 3 Hoe gaat u er voor zorgen dat de aangenomen motie alsnog wordt uitgevoerd...

  25-09-2014

meer schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

meer mondelinge vragen

Amendementen

meer amendementen

Moties

 • Moties

  Motie van het lid Van Raak over voorkómen dat bestuurders de WNT kunnen omzeilen

  ...VAN HET LID VAN RAAK Voorgesteld 16 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat bestuurders op verschillende manieren de WNT proberen te omzeilen; van mening dat het in de WNT gestelde maximuminkomen ook echt het maximum moet zijn; verzoekt de regering, te voorkomen dat bestuurders de WNT kunnen omzeilen door deze strak te handhaven en waar nodig gaten in de wet te dichten, en gaat over tot de orde van de dag. Van Raak kst-33978-19 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2014 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 33 978, nr. 19 ...

  33978-19

  16-10-2014

 • Moties

  Motie van het lid Van Raak over geen fiscale vrijstellingen voor leden van het Koninklijk Huis

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 34 000 I Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2015 Nr. 6 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK Voorgesteld 7 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de fiscale vrijstellingen voor leden van het Koninklijk Huis ongedaan te maken, en gaat over tot de orde van de dag. Van Raak kst-34000-I-6 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2014 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 000 I, nr. 6 ...

  34000-I-6

  07-10-2014

 • Moties

  Motie van het lid Van Raak over contacten tussen prins Bernhard en de geheime diensten

  ... Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 34 000 III Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015 Nr. 7 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK Voorgesteld 7 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) te vragen een onderzoek te doen naar de contacten tussen prins Bernhard en de geheime diensten, en gaat over tot de orde van de dag. Van Raak kst-34000-III-7 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage...

  34000-III-7

  07-10-2014

meer moties