De leden van de Tweede Kamer vertegenwoordigen u en willen graag weten hoe u vindt dat de samenleving verbeterd kan worden. Een burgerinitiatief is een manier om uw visie duidelijk te maken en de politiek te beïnvloeden.

Iedereen die de Nederlandse nationaliteit heeft en ouder dan 18 jaar is, kan een burgerinitiatief indienen. U kunt uw initiatiefvoorstel zelf of samen met anderen indienen. U moet duidelijk opschrijven wat het doel van uw voorstel is, en waarom en hoe u dit doel denkt te kunnen bereiken. Voor uw voorstel moet u ten minste 40.000 steunbetuigingen hebben mét naam, adres en geboortedatum van personen ouder dan 18 jaar en met de Nederlandse nationaliteit. 

Uw voorstel moet verder aan de volgende regels voldoen:

1. Uw voorstel is nieuw; de laatste twee jaar is het onderwerp niet in de Tweede Kamer aan de orde geweest. 
2. Uw voorstel gaat over een onderwerp waarover de Tweede Kamer beslist, dus over een kwestie die de rijksoverheid en níet een andere overheid aangaat en géén privékwestie is. 
3. Uw voorstel mag niet in strijd zijn met in ons land diepgewortelde normen en waarden.
4. Uw voorstel gaat niet over de Grondwet, de belastingen of de begrotingswetten.  

Behandeling burgerinitiatieven

De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven behandelt alle ingekomen burgerinitiatieven. De commissie beoordeelt of uw voorstel aan de voorwaarden voldoet. Om vast te stellen of de bijgevoegde handtekeningen van kiesgerechtigden zijn, doet de commissie een steekproef. Enkele honderden mensen van uw lijst krijgen een brief van de Tweede Kamer met het verzoek om een kopie van paspoort of ander identiteitsbewijs.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de griffier van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. Als de commissie vaststelt dat aan één of meer voorwaarden niet is voldaan, dan stelt zij de Tweede Kamer voor om het burgerinitiatief niet in behandeling te nemen. Als wel aan alle voorwaarden is voldaan, stelt de commissie de Kamer voor om uw initiatiefvoorstel in behandeling te nemen en op welke manier het behandeld zou kunnen worden. Zo kan de Tweede Kamer u uitnodigen om uw voorstel mondeling toe te lichten, in een commissievergadering of zelfs in de plenaire vergadering.

Uiteindelijk nemen de leden van de Tweede Kamer een standpunt in: wel of niet instemmen met uw voorstel.

Evaluatie burgerinitiatief

Op 1 mei 2006 ging de regeling van het burgerinitiatief in. De Kamer besloot om de regeling na twee jaar te evalueren. De regeling is intussen door de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven geëvalueerd. Aan de hand daarvan is besloten om de regeling voort te zetten. Er zijn echter twee wijzigingen aangebracht in de regeling:

- digitale steunbetuigingen zijn nu ook geldig bij een burgerinitiatief ;
- een bewindspersoon neemt deel aan het debat over het initiatiefvoorstel.

Digitale steunbetuigingen

Bij de evaluatie kwam naar voren dat het aanleveren van handtekeningen op papier niet van deze tijd is en belemmerend kan werken. Om de regeling succesvol door te zetten, komt er een digitaal alternatief. Digitale handtekeningen zijn nog niet mogelijk, maar de Tweede Kamer gaat onderzoeken of dit in de toekomst wel kan. Om toch een stap in die richting te zetten, besloot de Kamer om digitale steunbetuigingen wel te accepteren. Deze worden met steekproeven gecontroleerd en dan wordt de papieren handtekening erbij gevraagd.

Aanwezigheid bewindslieden

In de regeling van het burgerinitiatief stond geen bepaling over de aanwezigheid van bewindslieden bij de plenaire behandeling van een burgerinitiatief. De Kamer vindt dat het standpunt van de Kamer over een burgerinitiatief beïnvloed moet kunnen worden door het standpunt van de regering. Er is daarom besloten om de regeling te wijzigen. Het werkt net als bij een initiatiefwetsvoorstel. Daarover kan het oordeel van de regering gevraagd worden tijdens de plenaire behandeling.